Zverejnenie zámeru odpredať majetok obce Liešťany

20.09.2017 19:46

Zverejnenie zámeru

vykonať prevod  majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

1) Obec Liešťany so sídlom Liešťany č.1, 972 27 Liešťany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 52/2017 zo dňa 19.6.2017 zverejňuje zámer vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

2) Predmetom prevodu – predaja je nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v k. ú. Dobročná, zapísaný na LV č. 1

stavba:            stavba súpisné číslo 495

druh stavby:   iná budova

popis stavby:  pošta

pozemok :       parcely registra „C“:

                        parc. č. 45 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m² za cenu nie nižšiu,

                        ako zistenú znaleckým posudkom podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona  č.

                        138/1991 o majetku obcí

pre žiadateľov p. Michal Nedeljak, rod. Nedeljak, nar. 28.09.1949, a p. Lýdia Nedeljaková, rodená Šagátová, narodená 28.11.1953 obaja  trvale bytom Liešťany č. 395,  972 27 Liešťany.  

3) Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená podľa Zásad hospodárenia s obecným majetkom, ktoré schválilo OZ  v Liešťanoch uznesením č. 4/2012 g) zo dňa 18.09.2012  a na základe znaleckého posudku číslo 254/2016 zo dňa 22.11.2016, ktorý spracoval Ing. Miroslav Hamáček, Vrbany č. 348,     972 24 Diviacka Nová Ves – znalec v obore stavebníctva. 

Hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 5 400,00 EUR. V súlade so Zásadami hospodárenia s obecným majetkom, článok VIIa, odst. 4 náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, v tomto prípade vo výške 100,00 EUR znáša kupujúci.

 

4) Nehnuteľný majetok – budovu súpisné číslo 495 na pozemku KN-C par. č. 45 obec v súčasnosti nevyužíva. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer, že obecnú nehnuteľnosť je možné predať ako prípad hodný osobitného zreteľa na základe § 9a odst.8  písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s obecným majetkom, pretože budova susedí s budovou rodinného domu žiadateľa súpisné číslo 395. Hraničná stena na južnej časti budovy súpisné číslo 495 je spoločnou stenou s rodinným domom č. 395 a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou žiadateľa, čo je dôvodom odpredať uvedenú nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

5) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liestany.sk a úradná tabuľa obce

6) Doba zverejnenia: od 20.9.2017 

7) Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

V Liešťanoch, dňa: 20. septembra 2017 

                                                                                                                Ľubomír Noska

                                                                                                                 starosta obce