Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457010
046 5457126

 

 

e-mail: 

ocu@liestany.sk

        

 

 

Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania
prostredia pre život obyvateľov obce Liešťany. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým
dostupné a funkčné prostredie, ktoré dosiahneme regeneráciou verejných priestranstiev a prvkov
verejnej dopravy v Obci Liešťany. Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility
osôb v obci dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je rekonštrukcia dvoch jestvujúcich
nefunkčných a zastaralých autobusových zastávok na moderné, bezpečné a komfortné solárne zastávky.
Cieľom je zmodernizovať a zlepšiť prvky dopravného systému na dopravnom spojení obce Liešťany s
okresným mestom Prievidza a s krajským mestom Trenčín (cez Prievidzu a Ilavu). Realizáciou projektu
dôjde k modernizácií a inovácií dvoch kľúčových zastávok v obci. Ich obnovou dôjde k zatraktívneniu
verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci Liešťany a hlavne dôjde k zvýšeniu ich
bezpečnosti.
Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany - Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
 
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Liešťany. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým dostupné a funkčné prostredie, ktoré dosiahneme regeneráciou verejných priestranstiev a prvkov verejnej dopravy v Obci Liešťany. Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je rekonštrukcia dvoch jestvujúcich nefunkčných a zastaralých autobusových zastávok na moderné, bezpečné a komfortné solárne zastávky. Cieľom je zmodernizovať a zlepšiť prvky dopravného systému na dopravnom spojení obce Liešťany s okresným mestom Prievidza a s krajským mestom Trenčín (cez Prievidzu a Ilavu). Realizáciou projektu dôjde k modernizácií a inovácií dvoch kľúčových zastávok v obci. Ich obnovou dôjde k zatraktívneniu verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci Liešťany a hlavne dôjde k zvýšeniu ich bezpečnosti. Skvalitnením služieb v oblasti hromadnej dopravy môžeme prispieť k jej väčšiemu využívaniu, čo prispieva k ochrane životného prostredia. Výsledky projektu budú slúžiť všetkým obyvateľom obce, všetkým obyvateľom okolitých obci na území MAS aj mimo územia MAS, ktorí využívajú verejnú dopravu a využívajú miestne dopravné uzle (obe zastávky) ako prestupné, počiatočné alebo koncové. Miestami realizácie projektu sú verejné prístupné prvky dopravnej infraštruktúry na parcelách vo vlastníctve Obce Liešťany a to KN E par.č. 36, k.ú. Liešťany a KN C par.č. 144/1, k.ú. Lomnica. Projektom sa posilní vybavenosť, dostupnosť, bezpečnosť a kvalita infraštruktúry územia v súlade s cieľom aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Obnovou zastávok verejnej dopravy vytvoríme bezpečný, komfortný, estetický a funkčný priestor, ktorý poskytne ochranu obyvateľom obce a cestujúcim pred zlými poveternostnými podmienkami a ochranu pred možnými dopravnými kolíziami pešej a cestnej premávky.
 
Výška finančnej podpory z EÚ je 28 291,10 €
 

Detské inkluzívne ihrisko ,,RODINKA”

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poskytnutá dotácia vo výške: 40 400 €

 

 

Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany

 

 

 

 

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - R O Z H O D N U T I E

16.07.2024 20:13
KPÚ Trenčín na základe žiadosti investora Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., a zhotoviteľa: ALLGEO, geodetická kancelária, s.r.o. k projektovej dokumentácií líniovej stavby pod názvom: „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno -...

Zámer odpredať majetok obce Liešťany

14.07.2024 20:12
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva...

Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odklanalizovanie

04.07.2024 19:06
Informácia o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a o vykonaní konzultácií.   súbor na stiahnutie    (70kB)  

Správa o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno

26.06.2024 21:23
Správa o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno je zverejnený na internetovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-nitrianske-rudno Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

24.06.2024 22:11
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27.júna 2024 ( štvrtok ) o 19:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (100kB)  

Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu “Územný plán obce Nitrianske Rudno Zmeny a doplnky č.2“

24.06.2024 09:49
Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v obci Nitrianske Rudno v úradných hodinách a na webovej stránke...

Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2023

31.05.2024 21:31
súbor na stiahnutie  - Návrh ZÚ obce Liešťany za rok 2023   (507kB) súbor na stiahnutie - Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023            (438kB) súbor na stiahnutie - Uznesenie         ...

Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odkanalizovanie - oznámenie o začatí zisťovacieho konania

27.05.2024 11:45
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) ...

Oznámenie o začatí konania

23.05.2024 19:51
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona v súvislosti s líniovou stavbou pod názvom: „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany,...

O Z N Á M E N I E O MOŽNOSTI PRIHLASOVANIA KANDIDÁTOV ZA ČLENOV VÝBORU A ČLENOV DOZORNEJ RADY

22.05.2024 18:08
LPS-bývalých urbárnikov Liešťany, 972 27 Liešťany 2/A Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbánikov Liešťany oznamuje svojim podielnikom, že v tomto roku končí volebné obdobie členom výboru a dozornej rady. Z tohto dôvodu dáva možnosť prihlásiť sa novým kandidátom z radov podielnikov a po zvolení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>