Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457010
046 5457126

 

 

e-mail: 

ocu@liestany.sk

        

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky                                          Základnej školy s materskou školou, Liešťany č. 192

Obec Liešťany zmysle § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.   o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky ZŠ s MŠ  Liešťany, Liešťany č. 192
s predpokladaným nástupom do funkcie 1.7.2024
 
(178 kB)  Vyhlásenie výberového konania  - ZŠ s MŠ  Liešťany č. 192

 

Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania
prostredia pre život obyvateľov obce Liešťany. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým
dostupné a funkčné prostredie, ktoré dosiahneme regeneráciou verejných priestranstiev a prvkov
verejnej dopravy v Obci Liešťany. Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility
osôb v obci dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je rekonštrukcia dvoch jestvujúcich
nefunkčných a zastaralých autobusových zastávok na moderné, bezpečné a komfortné solárne zastávky.
Cieľom je zmodernizovať a zlepšiť prvky dopravného systému na dopravnom spojení obce Liešťany s
okresným mestom Prievidza a s krajským mestom Trenčín (cez Prievidzu a Ilavu). Realizáciou projektu
dôjde k modernizácií a inovácií dvoch kľúčových zastávok v obci. Ich obnovou dôjde k zatraktívneniu
verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci Liešťany a hlavne dôjde k zvýšeniu ich
bezpečnosti.
Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany - Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
 
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Liešťany. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečné, estetické, všetkým dostupné a funkčné prostredie, ktoré dosiahneme regeneráciou verejných priestranstiev a prvkov verejnej dopravy v Obci Liešťany. Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci dosiahneme realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je rekonštrukcia dvoch jestvujúcich nefunkčných a zastaralých autobusových zastávok na moderné, bezpečné a komfortné solárne zastávky. Cieľom je zmodernizovať a zlepšiť prvky dopravného systému na dopravnom spojení obce Liešťany s okresným mestom Prievidza a s krajským mestom Trenčín (cez Prievidzu a Ilavu). Realizáciou projektu dôjde k modernizácií a inovácií dvoch kľúčových zastávok v obci. Ich obnovou dôjde k zatraktívneniu verejnej dopravy ako prostriedku na zaistenie mobility osôb v obci Liešťany a hlavne dôjde k zvýšeniu ich bezpečnosti. Skvalitnením služieb v oblasti hromadnej dopravy môžeme prispieť k jej väčšiemu využívaniu, čo prispieva k ochrane životného prostredia. Výsledky projektu budú slúžiť všetkým obyvateľom obce, všetkým obyvateľom okolitých obci na území MAS aj mimo územia MAS, ktorí využívajú verejnú dopravu a využívajú miestne dopravné uzle (obe zastávky) ako prestupné, počiatočné alebo koncové. Miestami realizácie projektu sú verejné prístupné prvky dopravnej infraštruktúry na parcelách vo vlastníctve Obce Liešťany a to KN E par.č. 36, k.ú. Liešťany a KN C par.č. 144/1, k.ú. Lomnica. Projektom sa posilní vybavenosť, dostupnosť, bezpečnosť a kvalita infraštruktúry územia v súlade s cieľom aktivity B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Obnovou zastávok verejnej dopravy vytvoríme bezpečný, komfortný, estetický a funkčný priestor, ktorý poskytne ochranu obyvateľom obce a cestujúcim pred zlými poveternostnými podmienkami a ochranu pred možnými dopravnými kolíziami pešej a cestnej premávky.
 
Výška finančnej podpory z EÚ je 28 291,10 €
 

Detské inkluzívne ihrisko ,,RODINKA”

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Poskytnutá dotácia vo výške: 40 400 €

 

 

Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2023

31.05.2024 21:31
súbor na stiahnutie  - Návrh ZÚ obce Liešťany za rok 2023   (507kB) súbor na stiahnutie - Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023            (438kB) súbor na stiahnutie - Uznesenie         ...

Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odkanalizovanie - oznámenie o začatí zisťovacieho konania

27.05.2024 11:45
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) ...

Oznámenie o začatí konania

23.05.2024 19:51
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona v súvislosti s líniovou stavbou pod názvom: „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany,...

O Z N Á M E N I E O MOŽNOSTI PRIHLASOVANIA KANDIDÁTOV ZA ČLENOV VÝBORU A ČLENOV DOZORNEJ RADY

22.05.2024 18:08
LPS-bývalých urbárnikov Liešťany, 972 27 Liešťany 2/A Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbánikov Liešťany oznamuje svojim podielnikom, že v tomto roku končí volebné obdobie členom výboru a dozornej rady. Z tohto dôvodu dáva možnosť prihlásiť sa novým kandidátom z radov podielnikov a po zvolení...

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol. - pozvánka

22.05.2024 17:56
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol.  so sídlom 972 27 Liešťany 2/A   P O Z V Á N K A Srdečne vás pozývame na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Hlinka a spol., ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2024, t.j. v sobotu o 15.OO hod., v...

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany - pozvánka

22.05.2024 17:52
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany  so sídlom 972 27 Liešťany 2/A P O Z V Á N K A Srdečne vás pozývame na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov obce Liešťany, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2024, t.j. v sobotu o 15.OO hod., v kultúrnom dome...

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie: prístavba k rodinnému domu - Kôlňa a prístrešok

28.04.2024 12:23
  súbor na stiahnutie    (2,6MB) súbor na stiahnutie    (463 kB)  

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

26.04.2024 12:08
  súbor na stiahnutie    (621kB)   súbor na stiahnutie    (3,8MB)  

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Nitrianske Rudno.

05.04.2024 11:21
      súbor na stiahnutie    (82kB)    

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

30.03.2024 20:56
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 2.  apríla 2024 ( utorok ) o 19:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (289kB)  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>