Zverejnenie zámeru - Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.08.2016 12:49

Zverejnenie zámeru

Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

1) Obec Liešťany so sídlom Liešťany č.1, 972 27 Liešťany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 44/2015 zo dňa 22.5.2015 zverejňuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

2) Predmetom prevodu - predaja je nehnuteľný majetok –  časť pozemku KN-E par. č. 799/2 v k. ú. Liešťany  na základe vyhotoveného  geometrického plánu č. 49/2015, ktorý vypracovala  spoločnosť Geoslužba Prievidza, Mišíka 19A , 971 01 Prievidza vzniknú odčlenením od tohto pozemku dva novovytvorené pozemky s par. číslami 723/11 – 122 m2 (trvalý trávnatý porast) a par. číslo 723/12-   243 m2 (trvalý trávnatý porast) v k.ú. Liešťany pre žiadateľov Holenku a manželku Beátu Holenkovú, trvale bytom Liešťany č. 454

Ivan Holenka, rod. Holenka, nar. 2.09.1967,  a Beáta Holenková r. Kupková, narodená 22.6.1969,  oba trvale bytom Liešťany č. 454,     972 27 Liešťany.  

 

3) Kúpna cena za predmet prevodu stanovená podľa Zásad hospodárenia s obecným majetkom, ktoré schválilo OZ  v Liešťanoch uznesením č. 4/2012 g) zo dňa 18.09.2012  vo výške 4,00 € / m2.  Táto cena je minimálne  vyššia ako hodnota nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom číslo 196/2015 ktorý spracoval Ing. Miroslav Hamáček, Ľ. Ondrejova 19/12, Prievidza – znalec v obore stavebníctva. 

 

4) Nehnuteľný majetok – obecný pozemok obec v súčasnosti nevyužíva. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer, že obecný pozemok je možné predať ako prípad hodný osobitného zreteľa na základe § 9a odst.8  písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Liešťany, pretože pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, tvorí prístup na ich nehnuteľnosť a zároveň svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a priľahlým pozemkom.

 

5) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liestany.sk a úradná tabuľa obce

 

6) Doba zverejnenia: od 22.8.2016 

 

7) Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

V Liešťanoch, dňa: 22. augusta 2016

 

                                                                                                                Ľubomír Noska

                                                                                                                 starosta obce