Zverejnenie zámeru - Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

30.10.2016 17:51

Zverejnenie zámeru

Vykonať prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

1) Obec Liešťany so sídlom Liešťany č.1, 972 27 Liešťany v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 59/2016 zo dňa 27.10.2016 zverejňuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

2) Predmetom prevodu na základe zámennej zmluvy je nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Liešťany, a to nasledovné novovytvorené pozemky:

pozemok registra „C“ s par. č. 198/1 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha  vo výmere 18 m²,

pozemok registra „C“ s par. č. 198/6 v k.ú. Dobročná, zastavaná plocha  vo výmere 43 m² a časť pozemku registra „C“ s par, č. 200/8, diel č. 6 v k.ú. Dobročná, zastavaná  plocha vo výmere 3m², ktoré vznikli z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 198 na  základe geometrického plánu č. 241-b/2016 vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 19.9.2016, úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 28.9.2016 č. 1065/2016,

pozemok registra „C“ s par. č. 703/2 v k.ú. Liešťany, trvale trávnaté porasty vo výmere 30 m², ktorý vznikol z pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 703/2 ostatné plochy,

pozemok registra „C“ s par. č. 703/3 v k.ú. Liešťany, zastavané plochy vo výmere 18 m²,   ktorý vznikol z časti pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 703/1 ostatné plochy,

pozemok registra „C“ s par. č. 703/4 v k.ú. Liešťany, zastavané plochy vo výmere 17 m²  , ktorý vznikol z časti pôvodného pozemku registra „E“ par. č. 703/1 ostatné plochy, vzniknuté na základe geometrického plánu č. 241-a/2016 vyhotoveného spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  z dňa 19.9.2016, úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 28.9.2016 č. 1069/2016

záujemcovi o prevod Ivanovi Janejemu, bydliskom časť Lomnica č.315, obec Liešťany, zámenou za časti pozemkov:

parcela registra „C“ s parc. č. 200/1 v k.ú. Dobročná, trvale trávnaté porasty, zapísanom na LV č. 1372 s výmerou 1101  m² ktorá je v spoločnom vlastníctve p. Ivana Janejeho v podiele 15/16 vo výmere 1032  m² a Obce Liešťany v podiele 1/16 vo výmere 69  m²

a  časť pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 210/1 v k.ú. Dobročná, orná pôda, zapísanom na LV č. 1373 s výmerou 284  m², ktorá je v spoločnom vlastníctve p. Ivana Janejeho v podiele 14/16  vo výmere 248,5  m² a Obce Liešťany v podiele 2/16 vo výmere 35,5  m².

 

Obec zámenou od záujemcu nadobudne do vlastníctva časť pôvodných pozemkov parcely registra  „C“ s parcelným číslom 200/1, trvale trávnaté porasty s výmerou  1101 m² a to konkrétne:

  • novovytvorený pozemok parcely registra „C“ s parc. číslom 200/6, trvale trávnaté porasty s výmerou 327  m² v podiele 1/1. Na novovytvorenom pozemku registra „C“ s par. číslom 200/1 trvalé trávnaté porasty vo výmere 774m² bude vlastníkom p. Ivan Janeje v podiele 1/1 a s parcelným číslom 210/1, orná pôda s výmerou  284 m² a to konkrétne:
  • novovytvorený pozemok parcely registra „C“ s parc. číslom 210/4, orná pôda s výmerou     86 m² v podiele 1/1. Na novovytvorenom pozemku registra „C“ s par. číslom 210/1, orná pôda vo výmere 198 m² bude vlastníkom p. Ivan Janeje v podiele 1/1.

Novovytvorené pozemky vznikli odčlenením od pôvodných pozemkov podľa geometrického plánu č. 31/2016 vyhotoveným spoločnosťou  Geoslužba, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, IČO: 36312461  zo dňa 11.2.2016 úradné overeným  katastrálnym odborom Okresného úradu v Prievidzi dňa 12.3.2016 pod č. 214/2016.

 

3)  Obec Liešťany ma zámer previesť vlastnícke právo k pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že zámenou pozemkov medzi obcou a záujemcom o zámenu pre obec vznikne možnosť vysporiadania vlastníckych vzťahov pod časťou miestnej komunikácie – chodník pre chodcov k futbalovému ihrisku a pod prechodovou lávkou nad riekou Nitrica.

 

4) Keďže prevod vlastníctva  sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňajú pozemky za pozemky s rozdielnou výmerou, Obec Liešťany rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností, ktorý je v prospech obce vo výmere 179,5 m² doplatí p. Ivanovi Janejemu sumou vo výške 4,00 €/m². Táto hodnota bola stanovená na základe Zásad hospodárenia s obecným majetkom, ktoré schválilo OZ  v Liešťanoch uznesením č. 4/2012 g) zo dňa 18.09.2012, časť IX. Nadobúdanie majetku obce,  odstavec  3.

 

5) Nehnuteľný majetok – obecný pozemok obec v súčasnosti nevyužíva. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer, že obecný pozemok je možné zameniť ako prípad hodný osobitného zreteľa na základe § 9a odst.8  písm. e) zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Liešťany, pretože pozemok susedí s pozemkom žiadateľa  a zároveň svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a priľahlým pozemkom.

 

5) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liestany.sk a úradná tabuľa obce

6) Doba zverejnenia: od 30.10.2016 

7) Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

V Liešťanoch, dňa: 30. októbra 2016

 

                                                                                                                Ľubomír Noska

                                                                                                                 starosta obce

 

Vyvesené dňa: 30. 10.2016

Zvesené dňa: