Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch

27.04.2017 18:55

 

Prijímateľ: 

Obec  Liešťany                                                IČO: 00318230

Liešťany 1, 972 27 Liešťany, okres Prievidza

tel. / fax: 046/545 70 09, e-mail: ocu@liestany.sk

Názov projektu:

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

Financovaný z:

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód projektu v ITMS2014+

310041A540                       

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Číslo zmluvy:

KŽP-PO4-SC431-2015-6/186

 

Stručný popis projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov projektu:

Predmetom projektu je zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch v okrese Prievidza. Aktivity navrhnuté projektom znížia energetickú náročnosť objektu v globálnom ukazovateľovi – primárna energia o 81,51%. Realizácia projektu je navrhnutá kombináciou opatrení, ktoré prostredníctvom výmeny otvorových konštrukcií, realizácie kontaktného zatepľovacieho systému, zateplením plochej strechy objektu SO 01, zateplením a rekonštrukciou pultovej strechy objektu SO 02, zateplením a zmenou plochej strechy objektu SO 03 na šikmú, výmenou osvetlenia, rekuperáciou a rekonštrukciou vykurovania prispejú k naplneniu jedného z globálnych cieľov EÚ, ktorým je snaha znižovať množstvá emisií skleníkových plynov vypustených do atmosféry. Cieľovou skupinou s priamym dopadom sú deti navštevujúce materskú školu, vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktorým bude užívanie objektu umožnené prostredníctvom novovybudovaného bezbariérového vstupu. Cieľovou skupinou s nepriamym dopadom sú všetci obyvatelia obce. Za jednoznačne priamy dopad je možné považovať zlepšené životné prostredie. Výskyt skleníkových plynov spôsobuje ohrievanie atmosféry a zemského povrchu. Jedným z nástrojov k znižovaniu emisií, ktoré môže využiť každý z nás, je znižovať tepelné náročnosti budov. Cieľom projektu je za pomoci nenávratného finančného príspevku obnoviť jestvujúcu budovu environmentálnymi opatreniami tak, aby ich pozitívny dopad prispel k ochrane životného prostredia overiteľným a preukázateľným spôsobom – znížením celkovej potreby energie verejnej budovy o 73,87 %, čo predstavuje úsporu energie 183 kWh/m2.rok. Úspešnou realizáciou projektu bude budova zaradená podľa primárnej energie do energetickej triedy A1. Realizáciou projektu a po dosiahnutí cieľov stanovených projektom budú výsledky projektu bezplatne prístupné pre všetkých užívateľov bez rozdielu pohlavia, rodu, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, veku, sexuálnej orientácie alebo zdravotného stavu. Projekt navrhuje riešiť vstup bezbariérovou úpravou, ktorá sprístupní výsledky projektu aj hendikepovaným obyvateľom obce. Po zrealizovaní a počas užívania výsledkov projektu vzniknú všetkým užívateľom rovnaké práva a rovnaké povinnosti.

Projekt bol ukončený 20.12.2017

 

 

 

 

plagát na stiahnutie
(750kB)

 

V Liešťanoch, dňa 12.04.2017