Tlačivá

Stavebné


    Žiadosť o stavebné povolenie                                         

(32kB)
   
(510kB)

    Ohlásenie drobnej stavby

(29kB)  

(342kB)

     Žiadosť o dodatočné  stavebné povolenie

(27kB)

(401kB)

   Žiadosť o súhlas na vydanie povolenia stavby stacionárneho zdroja 

(51kB)   

(205kB)

    Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie stacionárneho zdroja 

(51kB)

 

(205kB)
     
     Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe
(23kB)

(14kB)
    Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
(14kB)

(206kB)
     

    Návrh na  vydanie kolaudačného rozhodnutia

(24kB)

(334kB)

    Žiadosť o povolenie odstránenia stavby alebo jej časti

(26kB)

(315kB)
   
    Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu 

(55kB)

(279kB)
     
   Žiadosť o stanovisko k odňatiu poľnohospodárskej pôdy   
(15kB)

(202kB)

 

Iné


    Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie                                 

(51kB)
  
(30kB)
   
    Žiadosť na výrub drevín

(31kB)

(29kB)
    Oznámenie o výrube drevín

            Zákon č. 543/2002
 

(36kB)

(14kB)