Tlačivá

Stavebné


    Žiadosť o stavebné povolenie                                         

(56kB)
   
(35kB)

    Ohlásenie drobnej stavby

(35kB)  

(16kB)

    Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

(72kB)

(35kB)

    Stanovisko vlastníka susedných nehnuteľností k žiadosti o vydanie dodatočného stavebného
    povolenia na  výstavbu

(24kB)   

(22kB)

    Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore na stavbe

(23kB)

(14kB)

    Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia

(31kB)

(24kB)

    Žiadosť o povolenie odstránenia stavby alebo jej časti

(35kB)

(25kB)
   
    Žiadosť o povolenie umiestnenia informačného /reklamného, propagačného/ zariadenia

(30kB)

(22kB)

 

Iné


    Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie                                 

(51kB)
  
(30kB)
   
    Žiadosť na výrub drevín

(31kB)

(29kB)
    Oznámenie o výrube drevín

            Zákon č. 543/2002
 

(36kB)

(14kB)