Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z

výňatok zo Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z

 

§ 47 ods. 4
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

§ 47 ods. 6
Ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b)  drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

 

Celé znenie zákona č. 543/2002 Z.z