Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
Názov organizácie:     Obec Liešťany
Sídlo:                          Obecný úrad Liešťany, 972 27 Liešťany č. 1
IČO:                            00318230
Štatutárny zástupca:    Ľubomír Noska, starosta
Web:                           www.liestany.sk

Profil:

Obec Liešťany  je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby  je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

 

Výzva na predkladanie ponúk

Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany - Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica

Zverejnené 13.4.2023
AZ Liešťany - situácia
AZ Liešťany - textová časť
AZ Liešťany . výkres č. 2
AZ Lomnica - situácia
AZ Lomnica - textová časť
AZ Lomnica - výkres č. 2
Výkaz výmer - Solárna autobusová zastávka Liešťany
Výkaz výmer - Solárna autobusová zastávka Lomnica
Príloha č.3 - návrh zmluvných podmienok
Príloha č. 4 - čestné vyhlásenie všeobecné
Príloha č. 5 - návrh na plnenie kritérií
____________________________________________________________________________ _______
   
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“): na uskutočnenie  stavebných prác - výzva na predkladanie ponúk.
Zhotovenie uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Liešťany (zverejnené 25.5.2020) 
Príloha č.1
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.2
Dokumentácia pre stavebné povolenie
    
Príloha č.3
Výkaz výmer
Príloha č.4
Zmluva o dielo
   
___________________________________________________________________________ _______

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“): na dodanie tovaru,  poskytnutie služieb a stavebných prác s názvom: „Výstavba detského ihriska v areáli zakladnej školy s materskou školou“ 

 
Príloha č.1
01_Rozpočet_výkaz_výmer_ZŠ s MŠ_Liešťany
Príloha č.2
02_Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.3
03_zmluva o dielo - výstavba detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Liešťany
Projektová dokumentácia
c-s1_situacia_liestany
Projektová dokumentácia
d-01.1_vlacik_liestany
Projektová dokumentácia
d-01.2_vlacik_liestany
Projektová dokumentácia
d-02_pruzinova-hojdacka_liestany
Projektová dokumentácia
d-03_trojhrazda_liestany

 
Projektová dokumentácia
sprievodná a technická správa-liestany
Zápisnica z otvárania ponúk z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti                            a vyhodnotenia ponúk VO