Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
Názov organizácie:       Obec Liešťany
Sídlo:                          Obecný úrad v Liešťanoch, 972 27 Liešťany č. 1
IČO:                            00318230
Štatutárny zástupca:    Ľubomír Noska, starosta
Web:                          
www.liestany.sk

Profil:

Obec Liešťany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „ZVO“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú
osoby riadiace procesy verejného obstarávania (bývalé odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie) v spolupráci so starostom obce a s jednotlivými referentmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo vlastnom "Profile verejného obstarávateľa". 


Obec Liešťany, verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na verejné obstarávanie v zmysle § 117 ZoVO   zákazky na uskutočnenie stavebných prác stavebného diela s názvom: „Výstavba lávky nad riekou Nitrica v obci Liešťany“,  týmto  oprávnených poskytovateľov stavebných prác (potencionálnych záujemcov) vyzýva na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky
Súťažné podklady pre vypracovanie cenovej ponuky na telefónnom čísle 0918 803349, 046/5457010 alebo osobne  počas stránkových hodín v kancelárii starostu obce.

   
Zákazka s výzvou na predloženie ponuky postupom podľa § 9 ods. 9 ZoVO: Zákazka na poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: „Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch“.
(2,4MB)
Informácia o zadávaní zákaziek  2015 (64kB)

Informácia o zadávaní zákaziek  2014


(65kB)
Výzva - Materská škola Liešťany - zameranie a PD skutočného stavu_poskytnutie služby
(134kB)
Výzva na odstránenie čiernych skládok v obci Liešťany
(1MB)
Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie Urbanistickej štúdie lokality Dolné lúky - Stred v obci Liešťany
(138kB)
Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu spolu s pristavenou  kuchyňou.
(141kB)
Výzva na predloženie ponuky - Nákup tonerov do tlačiarní
(52kB)
Výzva na predloženie ponuky - Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemového odpadu a drobného stavebného odpadu
(59kB)
Výzva na predloženie cenového návrhu - stavba dažďovej kanalizácie v Liešťanoch, ulica do Latinou
(478kB)
Výzva na predloženie ponuky - Výmena okien na objekte Kultúrny dom v obci Liešťany
 Príloha č. 1 
Príloha č. 2

(53kB)
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zákazky - Výmena okien na objekte Kultúrny dom v obci Liešťany
(925kB)
Výzva na predloženie ponuky - Obnova fasády a výmena rín na budove ZŠ       
(1,2MB)