Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
Názov organizácie:       Obec Liešťany
Sídlo:                          Obecný úrad v Liešťanoch, 972 27 Liešťany č. 1
IČO:                            00318230
Štatutárny zástupca:    Ľubomír Noska, starosta
Web:                          
www.liestany.sk

Profil:

Obec Liešťany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „ZVO“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú
osoby riadiace procesy verejného obstarávania (bývalé odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie) v spolupráci so starostom obce a s jednotlivými referentmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo vlastnom "Profile verejného obstarávateľa". 


Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“): na dodanie tovaru,  poskytnutie služieb a stavebných prác s názvom: „Výstavba detského ihriska v areáli zakladnej školy s materskou školou“ 

 
Príloha č.1
01_Rozpočet_výkaz_výmer_ZŠ s MŠ_Liešťany
Príloha č.2
02_Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.3
03_zmluva o dielo - výstavba detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Liešťany
Projektová dokumentácia
c-s1_situacia_liestany
Projektová dokumentácia
d-01.1_vlacik_liestany
Projektová dokumentácia
d-01.2_vlacik_liestany
Projektová dokumentácia
d-02_pruzinova-hojdacka_liestany
Projektová dokumentácia
d-03_trojhrazda_liestany

 
Projektová dokumentácia
sprievodná a technická správa-liestany
Zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
a vyhodnotenia ponúk VO