Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje
Názov organizácie:       Obec Liešťany
Sídlo:                          Obecný úrad v Liešťanoch, 972 27 Liešťany č. 1
IČO:                            00318230
Štatutárny zástupca:    Ľubomír Noska, starosta
Web:                          
www.liestany.sk

Profil:

Obec Liešťany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „ZVO“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú
osoby riadiace procesy verejného obstarávania (bývalé odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie) v spolupráci so starostom obce a s jednotlivými referentmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo vlastnom "Profile verejného obstarávateľa". 


Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“): na dodanie tovaru,  poskytnutie služieb a stavebných prác s názvom: „Detské ihrisko v obci Liešťany“ 

 
Príloha č.1
 
Príloha č.2
 
Príloha č.3
 
Príloha č.4
Projektová dokumentácia
Projekt DI
Projektová dokumentácia
Celková situácia stavby
 Projektová dokumentácia
Pôdorys detského ihriska
 
Projektová dokumentácia
Pohľady
 
Projektová dokumentácia  obrázok č.1
Projektová dokumentácia  obrázok č.2
Projektová dokumentácia  obrázok č.3   
Projektová dokumentácia  obrázok č.4
Projektová dokumentácia  obrázok č.5
Projektová dokumentácia  obrázok č.6
Projektová dokumentácia  obrázok č.7