Zásady pri vybavovaní sťažností

               Obec Liešťany,  IČO 00318230, DIČ 2021211731

 

 

Z Á S A D Y

pri vybavovaní sťažností

v obci  L I E Š Ť A N Y

 

Čl. 1

Účel

Tieto zásady upravujú postup obce pri vybavovaní sťažností v zmysle zákona č.9/ 2010 Zb.

 

Čl. 2

Vymedzenie pojmu sťažnosť

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (sťažovateľ), ktorým

 1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou obce,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, ktorých odstránenie je v pôsobnosti obce.

 

Sťažnosť nie je podanie, ktoré

 1. má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého práva sa sťažovateľ domáha,
 2. síce poukazuje na konkrétne nedostatky, ale riešenie týchto nedostatkov je upravené iným právnym predpisom,
 3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
 4. smeruje proti rozhodnutiu obce, vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

 

 

Čl. 3

Náležitosti sťažnosti

Sťažnosť musí byť čitateľná, zrozumiteľná a musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, ak sťažnosť podáva fyzická osoba,
 • názov, sídlo a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, ak sťažnosť podáva právnická osoba,
 • vyjadrenie, proti komu smeruje,
 • nedostatky, na ktoré poukazuje,
 • predmet sťažnosti, čiže vyjadrenie, čoho sa sťažovateľ domáha,
 • podpis sťažovateľa.

 

Sťažnosť, ktorá neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, je považovaná za anonymnú  

sťažnosť a podľa ustanovenia §6 ods.1 písm. a) sa nevybavuje.

 

     Sťažnosť, ktorá obsahuje všetky náležitosti, ale chýbajú v nej niektoré informácie, potrebné na prešetrenie, obec písomne vyzve sťažovateľa, aby v lehote podľa §16 ods2. doplnil sťažnosť [vzor č.1]; inak bude sťažnosť odložená [vzor č.2] a sťažovateľ bude o tom upovedomený [vzor č.3].

 

 

Čl. 4

Podávanie sťažností

 (1)     Sťažnosť podaná písomne

         Je sťažnosť, ktorú doručí sťažovateľ písomne, a ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa čl. 3 týchto zásad.

 

(2)     Sťažnosť podaná ústne do záznamu

          O ústne podanej sťažnosti vyhotoví obec záznam [vzor č.4].

Záznam sa nevyhotoví, ak sťažovateľ nespolupracuje. Takáto sťažnosť sa neprijme. Záznam sa odloží [vzor č.2], ak sťažovateľ odmietne sťažnosť podpísať. Prijatie ústnych sťažností prináleží hlavnému kontrolórovi obce.

 

(3)     Sťažnosť podaná faxom alebo e-mailom

          Musí obsahovať zaručený elektronický podpis. Ak elektronický podpis neobsahuje, sťažovateľ ju do 5 pracovných dní príde potvrdiť svojim podpisom a takáto žiadosť sa považuje za písomnú žiadosť

 

     Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili ujmu.

    Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.

    Ak sťažovateľ požiada o utajenie totožnosti, obec je povinná totožnosť sťažovateľa utajiť. Na prešetrenie takejto sťažnosti sa používa jej odpis a postupuje sa v súlade s §8 zákona.

 

 

Čl. 5

Prijímanie a evidencia sťažností

     Obec je povinná sťažnosť prijať.

 

V prípade, že nie je príslušná na vybavenie sťažnosti, postúpi sťažnosť najneskôr do 10 pracovných dní príslušnému orgánu a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. [vzor č.5]

     Ak sťažovateľ požiadal o utajenie totožnosti, sťažnosť nebude postúpená. Príslušnosť na vybavenie sa posudzuje v zmysle §11 zákona.

Ak podanie nie je sťažnosťou v zmysle zák. 9/2010 Zb., obec podanie vráti tomu, kto ho podal.

 

     Prijatú sťažnosť obec zaeviduje v centrálnej evidencií sťažností, ktorú vedie hlavný kontrolór obce.

Centrálna evidencia sťažností obsahuje:

 • dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • údaje podľa §5 ods.2,
 • predmet sťažnosti,
 • dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
 • výsledok prešetrenia sťažnosti,
 • prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
 • dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
 • výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
 • dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
 • dôvody, pre ktoré obec sťažnosť odložila,
 • poznámky.

 

Čl. 6

Prešetrovanie sťažnosti a príslušnosť

     Prešetrovaním sťažnosti sa rozumie zisťovanie skutočného stavu veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

      Vychádza sa pri tom z predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.  

     Ak má sťažnosť viac bodov, prešetruje sa každý z nich. Skutočnosť, ktorá sa nedá prešetriť sa uvedie v zápisnici.

 

(1)  Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:

a) Týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva pri prenesenom výkone štátnej správy  prešetruje a vybavuje  najbližší orgán štátnej správy (spravidla odvolací orgán)  s kontrolnou právomocou. Ak takýto orgán nie je tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností  - Úrad vlády SR.

b) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje  najbližší orgán štátnej správy  s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je,  tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností  - Úrad vlády SR.

c) Proti vedúcim zamestnancom  a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti.

 

(2)  Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a vybavuje:

a) Komisia verejného poriadku obecného zastupiteľstva

    - proti činnosti starostu obce

    - proti činnosti hlavného kontrolóra

    - proti  činnosti jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva

 

b) Starosta obce

- proti činnosti riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou

- proti odloženiu sťažnosti

- proti vybaveniu sťažnosti

 

c) Hlavný kontrolór obce

- proti odloženiu sťažnosti

- proti vybaveniu sťažnosti

 

(3) Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil predchádzajúcu sťažnosť.

 

     Každý zúčastnený na vybavení sťažnosti, komu je sťažovateľova totožnosť známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť, ak o to požiadal sťažovateľ. V takomto prípade sa pri prešetrovaní sťažnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa.

 

     Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

 

     Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený

a) zamestnanec obce, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti,

c) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi obce, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.

 

     Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je povinná bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

 

     Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu (§ 6 ods. 2 zákona o sťažnostiach) písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. h zákona o sťažnostiach).

 

     Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.

 

     Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti [vzor č.6]

 

     O predĺžení lehoty (§ 12 ods. 2 zákona o sťažnostiach) na vybavenie rozhoduje starosta obce. V prípadoch sťažnosti proti činnosti  starostu, rozhoduje o predložení lehoty komisia verejného poriadku OZ.

 

     Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti odošle  písomné oznámenie výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi [vzor č.7].

 

 

 

Čl. 7

Kontrola vybavovania sťažností

      Kontrolu vybavovania sťažností v obci  vykonáva v súlade s ustanovením §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór. 

 

     Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

 

 

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenie

 Prípady, ktoré neriešia tieto zásady, budú riešené v zmysle zákona 9/2010 Zb.

   

 Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve .

 

 

Zásady boli schválené na ............zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Liešťany dňa .......................uznesením č. ........

 

 

 

 

 

                                                                                                      Vladimír    Š o p o ň

                                                                                                            starosta obce

Prílohy

 

  
    Vzor 1 - Sťažnosť – výzva na spoluprácu

(51kB)
   
(36kB)

    Vzor 2 - ZÁZNAM o odložení sťažnosti

(49kB)  

(28kB)

    Vzor 3 - Odloženie sťažnosti – upovedomenie

(51kB)

(37kB)

    Vzor 4 - ZÁZNAM o ústnej sťažnosti

(45kB)   

(27kB)

    Vzor 5 - Sťažnosť – postúpenie

(51kB)

(36kB)

    Vzor 6 - Zápisnica o prešetrení sťažnosti

(44kB)

(27kB)

    Vzor 7 - Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

(51kB)

(28kB)