Objednávky 2016

Číslo objednávky Dodávateľ Popis
17/2016 Elektroopravovňa Oprava el. sporáka
16/2016 EKODIEL s.r.o. Výroba a dovoz betónu
15/2016 Majostav Nováky s.r.o. Výroba oceľových poklopov
14/2016 MEVA-SK s.r.o. Rožňava  Plastové kontajnery
132016 Geoslužba Prievidza, s.r.o. Vypracovanie geometrického plánu
12/2016 Elektroopravovňa u Nechalu Oprava elektrickej trojrúry
11/2016

Daniel Sečiansky

Oprava bleskozvodu na budove obecného úradu v Liešťanoch

10/2016 MANOS CONSULTING s.r.o.

Zabezpečenie verejného obstarávania:  Zberný dvor v obci Liešťany

9/2016 MANOS CONSULTING s.r.o.

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vrátane potrebných príloh: Zberný dvor v obci Liešťany

8/2016 Ing. arch. Jozef Sobčák Projektová dokumentácia na "Zberný dvor v obci Liešťany"
7/2016 Technická inšpekcia, a.s. Odborné vyjadrenie k projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy"
6/2016 Technická inšpekcia, a.s. Odborné vyjadrenie k projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy"
5/2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Náhľad objednávky
4/2016 SSE Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Zameranie trasy NN kábla domovej prípojky MŠ Liešťany
3/2016 Košovská stavebná spoločnosť s.r.o. Uskladnenie stavebného odpadu
kategórie "O"
2/2016 Geoslužba Prievidza s.r.o. Vypracovanie geometrického plánu pozemku KN C s parcelným číslom 200/1
1/2016 Geoslužba Prievidza s.r.o. Vypracovanie geometrického plánu stavu osadenia stavby MŠ v Liešťanoch