Zmluvy 2015

Číslo

Zmluvná strana

Popis

Dátum podpisu  

88/2015
INPRO POPRAD s.r.o.
Zvýšenie energerickej účinnosti budovy - obecný úrad a kultúrny dom spolu s prístavbou kuchyne - Liešťany
4.1.2016
07/2015
Ing. Slavomíra Hlinková Projekčná a inžinierská činnosť
Materská škola Liešťany - zameranie a PD skutočného stavu
17.12.2015
112569 08U03
Environmentálny fond
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - odstránenie čiernych skládok v obci Liešťany
10.11.2015
Dodatok č. 1
DataCentrum elekronizácie územnej samosprávy Slovenska
Zmluva o pripojení k informačnémy systému Dátového centra obcí a miest - dodatok č.1
30.9.2015
 
Slovenská sporiteľna a.s.
Zriadenie účtu
8.10.2015
6/2015
Mgr. Róber Mikula - M SERVICE
Odstránenie čiernych skládok v obci Liešťany
6.10.2015
9000832/2014

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania "Aglomerácie Nitrianske Rudno"
28.8.2015
5/2015
Aster Systems, s.r.o.
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Liešťany
10.8.2015
5190020157
Komunálna poisťovňa a.s.
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
21.7.2015
9000832/2014-02
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
27.7.2015
11-951-78900578
Union poisťovna, a.s.
Havarijné poistenie motorových vozidiel
29.6.2015
1/2015
Súkromná spojená škola v Prievidzi
Zmluva o nájme nebytových priestorov
29.6.2015
11-921-72900764
Union Poisťovna, a.s.
PZP - Peugeot 301
25.6.2015
484/15
Mgr. Pavol Kalmár
Program rozvoja obce Liešťany pre obdobie 2014-2022
8.6.2015
3/2015
Ing. arch. Marián Antal, autorizovaný architekt
Projektové práce - Vypracovanie Urbanistickej štúdie lokality Dolné lúky - Stred v obci Liešťany
2.6.2015
471/2015
DataCentrum elekronizácie územnej samosprávy Slovenska
Zmluva o pripojení k informačnémy systému Dátového centra obcí a miest
1.6.2015
466/2015
Základná škola s materskou školou Liešťany, rozp.org.

Z - Zmluva o zverení majetku Obce Liešťany do správy ZŠ s MŠ Liešťany, rozp. org.

29.5.2015
2/2015
CADPROJEKT, s.r.o.
Zateplenie spoločnej budovy OÚ a KD spolu s prístavbou kuchyne, Liešťany
19.5.2015
5190017958
Komunálna poisťovňa a.s.
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
30.4.2015
DS17/2015
Dežerická EKO, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
27.4.2015
 
GKV&Has spol. s.r.o
Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
29.12.2014
 
ATRIO Plus s.r.o.
Rámcová kúpna zmluva na dodávku toneru
27.2.2015
 
František Fojtík_FoFo
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu
27.2.2015