Zmluvy 2018

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

PZ č. 11-4-10895 
Union poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 4 k PZ číslo 11-4-10895
19.9.2018
19.9.2018
282/2018
REMER, a.s., Třinec
Zmluva o dielo - Zníženie spotreby energie Obecný úrad a kultúrny dom
18.9.2018
19.9.2018
258/2018
Ing. Jozef Adamkovič zodpovedný audítor
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
6.8.2018
8.8.2018
01/2018
Ing. Gurin Milan DEMOS
Zmluva o dielo č. 01-2018
31.7.2018
6.8.2018
2000/403
Remek, s.r.o. , Nitra
Dodatok č.1 k Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/403
29.6.2018
10.7.2018
239/2018
Ivan Janeje
Kúpna zmluva  - novovytvorený pozemok  par. číslo 200/9
6.7.2018
6.7.2018
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H376
Ministerstvo ŽP SR
v z. SIEA
ZMLUVA  O  POSKYTNUTÍ   NENAVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
25.6.2018
3.7.2018
2018/0439
Trenčiansky samosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí dotácie
13.6.2018
22.6.2018
2/2018
TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
23.5.2018
13.6.2018
1/2018
Geodeticca, s.r.o.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 1-2018
24.5.2018
5.6.2018
195/2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness
1.6.2018
1.6.2018
566/2018
Gabriela Mazániková
Zmluva o nájme hrobového miesta
22.5.2018
22.5.2018
168/2018
SEWA, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
15.5.2018
16.5.2018
18012/2
Rehak Paving s.r.o.
Chodník pre peších do klubovne v budove ZŠ
15.5.2018
15.5.2018
18012/1
Rehak Paving s.r.o.
Spevnená plocha pre osobné automobily pri cintoríne Liešťany 2
15.5.2018
15.5.2018
565/2018
Anna Jančeková
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.5.2018
14.5.2018
3/2018
Klub slovenských turistov Liešťany
Zmluva  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
10.5.2018
11.5.2018
2/2018
Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO č.5 Liešťany
Zmluva  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
10.5.2018
11.5.2018
172/2018
BROS Computing, s.r.o.
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
9.5.2018
10.5.2018
dotácia 1/2018
TJ Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany
23.4.2018
23.4.2018
 
Slovak Telekom a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12.4.2018
12.4.2018
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98
Ministerstvo ŽP SR
Dodatok č. 3 k  Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor v obci Liešťany
29.3.2018
05.04.2018
OcU-95/2018
TAXing, s.r.o.
Zmluva o dielo
2.3.2018
5.3.2018
OcU-66/2018
Základná škola s materskou školou Liešťany, rozp. org.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku Obce Liešťany do spravy
8.2.2018
27.2.2018
OcU-30/2018
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory - dotačný účet
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 289465
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 289465-2017
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Úverová zmluva č. 289465-2017
15.1.2018
15.1.2018
23/2018
SSE-Distribúcia, a.s. Žilina
Zmluva o pripojení zariadenia uživateľa sústavy do distribučnej - Zberný dvor
10.1.2018
15.1.2018
20/2018
TOPSET Solutions s.r.o. Stupava
Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva
11.1.2018
11.1.2018
5/2018
Róbert Rumanovský
Kúpna zmluva  
Dodatok č.1 
3.1.2018
21.8.2018
4.1.2018
21.8.2018
7/2018
Stredoslovenská energetika
Zmluva o združenej dodávke elektriny na odberne miesto 4551642
22.12.2017
4.1.2018
6/2018
Stredoslovenská energetika
Zmluva o združenej dodávke elektriny na odberne miesto 4551644
22.12.2017
4.1.2018

 

 

 

Zmluvy 2017
 
Zmluvy 2016
 
Zmluvy 2015
 
Zmluvy 2014 
 
Zmluvy 2013            
(26kB)
Zmluvy 2012
(26kB)
Zmluvy 2011
(25kB)