Zmluvy 2021

 

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

Číslo sp.:                OcU-283/2021
Magna energia a.s.
Zmluva o dodávke elektriny
23.9.2021
24.9.2021
Číslo sp.:                OcU-277/2021
Ján Vrecko
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
3.9.2021
3.9.2021
Číslo sp.:                OcU-264/2021
Simona Laginová
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
20.08.2021
20.08.2021
11-4-10895
Union poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve číslo: 11-4-10895
30.7.2021
13.8.2021
Číslo sp.:                  OcU-256/2021
adsupra s.r.o.
Zmlúva o poskytovaní služieb
12.8.2021
13.8.2021
Číslo sp.:              OcU-254/2021
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR pre rok 2021
9.7.2021
10.8.2021
Číslo sp.:                OcU-239/2021
Valéria Kotulová
Kúpna zmluva-novovytvorený pozemok KNC par. č. 350/5
Dodatok ku kúpnej zmluve
23.7.2021
21.9.2021
23.7.2021
21.9.2021
Číslo sp.:                  Ocu-237/2021
TEXTILEco a.s.
Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
20.6.2021
19.7.2021
Číslo sp.:              OcU-236/2021
Klub slovenských turistov Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2021
15.7.2021
15.7.2021
Číslo sp.:                OcU-231/2021
Juraj Bačovský
ZoD - Rekonštrukcia_podlahy_MŠ_Liešťany
Dodatok č.1 ZoD
10.07.2021
11.8.2021
10.07.2021
11.8.2021
Číslo.sp.:                  OcU-230/2021
Jarmila Mišovicová Mgr.Ľudovít Mišovic Dušan Mišovic  Darina Mišovicová  
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
09.07.2021
09.07.2021
Číslo sp.:                OcU-222/2021
Jrdnota dôchodcov na Slovensku - ZO č.5 Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2021
2.7.2021
2.7.2021
2021-07-01-3
EKORECYKLING Slovensko
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
30.6.2021
2.7.2021
21/12/054/13
ÚPSVaR Prievidza
Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
25.6.2021
25.6.2021
2/2021
MANOS CONSULTING s.r.o.
Zabezpečenie výkonu externého manažmentu projektu: Podpora investícií do budovania vodozádržných opatrení v obci Liešťany
24.5.2021
24.5.2021
Číslo sp.:                  OcU-180/2021
Slavomír Polonyi - SPELIN
Výmena osvetlenia v obradnej miestnosti DS
20.5.2021
20.5.2021
Číslo sp.:                  OcU-176/2021
VEPOS, spol s r.o. Nováky
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu
1.5.2021
13.5.2021
Číslo sp.:                OcU-173/2021
Jana Podskočová
Kúpna zmluva - novovytvorený pozemok  KNC par. č. 415/35, k. ú. Dobročná
10.5.2021
10.5.2021
1/2021
TJ Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2021
6.5.2021
7.5.2021
2021/EE/01/014
STRABAG s.r.o.
Zmluva o dielo - Oprava spevnenej plochy v obci Liešťany
6.5.2021
6.5.2021
Číslo sp.                  OcU-32/2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Dodatok-č.-2-k Zmluve o poskytovaní služieb
31.3.2021
31.3.2021
Číslo sp.:                    OcU-112/2021
Anna Duchoňová
Kúpna zmluva -  vysporiadanie pozemkov, cintorín Dobročná
25.3.2121
25.3.2021
Číslo sp.:              OcU-103/2021
ENVIROLINE, s.r.o.
Zmluva na odvoz a likvidácia_odpadu -  katalógové číslo odpadu 18 01 03
18.3.2021
18.3.2021
Číslo sp.:                OcU-91/2021
Tomáš Holenka
Ivana Holenková
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
5.3.2021
5.3.2021
Číslo sp:              OcU-87/2021
E-cyling s.r.o.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
31.12.2021
22.2.2021
Číslo sp.:              Ocu-84/2021
Ing. Jozef Adamkovič, štatutárny audítor
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
15.02.2021
22.02.2021
Číslo sp.:              OcU-54/2021
Geodeticca, s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
10.02.2021
12.02.2021
Číslo sp.:              Ocu-32/2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Dodatok-č.-1-k-Zmluve o poskytovaní služieb
24.01.2021
29.01.2021
M/9001041/0283/2020
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
26.1.2021
27.1.2021
M/9001041/0283/2020
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o zriadení vecného bremena
14.12.2020
27.1.2021
0201.2021
AGS ATELIÉR s.r.o.
Zmluva o dielo 
25.1.2021
25.1.2021
Číslo sp.:              Ocu-32/2021
Nemocnica s poliklinikou Prievidza
Zmluva o poskytovaní služieb
21.1.2021
21.1.2021
21/12/010/13
UPSVaR Prievidza
Dohoda  o aplikácii § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi
21.1.2021
21.1.2021 

Zmluvy 2020
 
 Zmluvy 2019 
 
Zmluvy 2018
 
Zmluvy 2017
 
Zmluvy 2016
 
Zmluvy 2015
 
Zmluvy 2014 
 
Zmluvy 2013            
(26kB)
Zmluvy 2012
(26kB)
Zmluvy 2011
(25kB)