Zmluvy 2016

Číslo

Zmluvná strana

Popis

Dátum podpisu  

Dátum zverejnenia
1257/2016-001
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Žiadosť o vykonanie zmeny na účte: zvyš. energ. účin. objektu MŠ Liešťany
28.12.2016
28.12.2016
1257/2016
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zmluva o bežnom účte s názvom: zvyšen. energ. účin. objektu MŠ Liešťany
28.12.2016
28.12.2016
1258/2016-001
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Žiadosť o vykonanie zmeny na účte: kamerový systém Liešťany
28.12.2016
28.12.2016
1258/2016
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zmluva o bežnom účte s názvom: kamerový systém Liešťany
28.12.2016
28.12.2016
1231/2016
UPSVaR
Dohoda
28.11.2016
15.12.2016
1207/2016-001
Slovenská sporiteľna a.s.
Žiadost o vykonanie zmeny na účte
7.12.2016
7.12.2016
1207/2016
Slovenská sporiteľna a.s.
Zmluva o bežnom účte
7.12.2016
7.12.2016
Dodatok č. 1
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kostolná Ves
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme pozemkov
28.11.2016
28.11.2016
1169/2016
Ivan Holenka a Beáta Holenková
Kúpa nehnutelnosti
23.11.2016
24.11.2016
Z201604639_Z
HAKOM, s.r.o.
Zvislé dopravné značky, trieda I.
výsledné poradie dodávatelov
23.11.2016
24.11.2016
1167/2016
WISEPLAN s.r.o.
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu obstarávania
15.11.2016
16.11.2016
1151/2016
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kostolná Ves
Nájomná zmluva o nájme pozemkov - cintorín
14.11.2016
14.11.2016
1127/2016
Geodeticca, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby
4.11.2016
10.11.2016
1130/2016
Geodeticca, s.r.o.
Licenčná zmluva
4.11.2016
10.11.2016
1141/2016
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
10.11.2016
10.11.2016
1141/2016
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
10.11.2016
10.11.2016
31/s/2016
POLAS Polykarbonátové systémy s.r.o.
Zmluva o dielo: Prístrešok nádvoria cintorína - Lomnica
8.11.2016
8.11.2016
Dodatok č.1 k zmluve DS21/2015
Dežerická EKO, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
2.11.2016
2.11.2016
999/2016
Výroba nábytku - Zdenko Štrbák
Výroba a montáž nábytku
18.10.2016
18.10.2016
969/2016
GKV & AC spol. s.r.o.
Zmluva o zabezpečení bezpečnostnotechnickej služby
3.10.2016
7.10.2016
932/2016
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p.
Nájomná zmluva o nájme pozemkov
19.9.2016
20.9.2016
 
VEPOS, s.r.o.
Dodatok č.15 k zmluve o zneškodnení odpadu
24.8.2016
25.8.2016
860/2016
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
Zmluva o vykonaní oddeleného zberu elektroodpadu
18.8.2016
18.8.2016
830/2016
StVPS a.s.
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
15.8.2016
18.8.2016
11-921-72900764-5
Union Poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla traktor KUBOTA M13
16.8.2016
17.8.2016
11-921-72900764-6
Union Poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla príves WTC-BIG7
16.8.2016
17.8.2016
11-921-72900764-7
Union Poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla príves WTC-PORTÝR7
16.8.2016
17.8.2016
 
ENVIROPOL s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
13.7.2016
9.8.2016
836/2016
VV, s.r.o.
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce
2.8.2016
9.8.2016
 
Slovenská pošta, a.s.
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30.6.2016
30.6.2016
 
PLEX s.r.o.
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy
v Liešťanoch
15.7.2016
19.7.2016
 
Slovenská pošta, a.s.
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30.6.2016
30.6.20106
Č.j. 706/16
Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskyutovaní verejných služieb: Verejná telefónna služba
27.6.2016
28.6.2016
700/2016
INTA, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov
14.6.2016
14.6.2016
114838 08U03
Environmentálny fond
Dotácia na projekt: zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Liešťany
10.6.2016
14.6.2016
O/89/2016
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Zhromažďovanie elektroodpadov, baterií a akumulátorov
9.6.2016
14.6.2016
661/16
Daniel Sečiansky-ELEKTROMONTÁŽE
Pošta Liešťany - presťahovanie pošty - elektroinštalácia, slabopŕudové rozvody
31.5.2016
31.5.2016
ZBA1026201504
ENVI-PAK,a.s.
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
25.5.2016
27.5.2016
589/16
Klub slovenských turistov Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2016
13.5.2016
13.5.2016
581/2016
Slovenská sporiteľna a.s.
Zmluva o bežnom účte
10.5.2016
10.5.2016
90.OA/2016
Obchodná  akadémia Prievidza
Zmluva o poskytovaní prektického vyučovania formou odbornej praxe
2.5.2016
2.5.2016
2/2016
Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO č.5 Liesťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 2-2016
18.4.2016
18.4.2016
517/16
Dôvera zdravotna poisťovna, a.s.
Zmluva o elektronickej komunikácii 517-16
12.4.2016
13.4.2016
Z20167627_Z
Marián Šupa
Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci
8.4.2016
10.4.2016
499/16
Slovgram
Slovgram-zmluva
5.4.2016
5.4.2016
367/2016
Stredoslovenská  energetika - Distribúcia a.s.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
29.3.2016
2.4.2016
493/16
REALITEKA s.r.o.
Mandátna zmluva - činnosť stavebného dozoru
30.3.2016
30.3.2016
 
Plex s.r.o.
Zmluva o dielo časť A - zvýšenie energetickej účinnosti budovy, Obecný úrad a Kultúrny dom spolu s prístavbou kuchyne, Lieštany
17.3.2016
17.3.2016
 
Ing. Marta Davidesa
Zmluva o dielo - aktualizácia ZaD č.2 ÚPN O Liešťany
15.3.2016
17.3.2016
22/2016
INPRO POPRAD
Mandántna zmluva o obstaraní záležitostí investora
16.3.2016
16.3.2016
 
ENVI-PAK, a.s.
Zmluva o uzavtetí budúcej zmluvy č. ZBA 1026201504
9.3.2016
10.3.2016
366/2016
Občianske združenie - TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA "ŠPORTKLUB"
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2016
7.3.2016
9.3.2016
381/16
Ing. Jozef Adamkovic, zopdpovedný audítor, č.licencie 491
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
9.3.2016
9.3.2016
2/2016
AGS ATELIÉR - Ing. arch. Gabriel Szalay
Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Liešťany
Dodatok č.1 k ZoD
23.2.2016
10.3.2016
23.2.2016
12.3.2016
321/2016
VEPOS, s.r.o.
Dodatok č.14 k zmluve o zneškodnení odpadu
22.2.2016
23.2.2016
1/2016
Ing. Anton Katrena - PASSK
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy
v Liešťanoch
20.1.2016
21.1.2016