Zmluvy 2017

Číslo

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

497/2017
Výroba nábytku - Zdenko Štrbák
Zmluva o dielo - dvere dom smútku
27.12.2017
27.12.2017
496/2017
Asset Group, s.r.o
Zmluva 
Dohoda o ukončení Zmluvy o vedení účtovníctva a zabezpečení ekonomickej agendy

 

20.12.2017
 
29.12.2022
27.12.2017
 
 
29.12.2022
025/TN/2017-MV SR
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
15.12.2017
20.12.2017
489/2017
Michal Nedeljak a manželka Lýdia rod. Šagátová
Kúpna zmluva 
19.12.2017
20.12.2017
464/2017
SSE- Distribúcia
Zmluva o zriadení vecného bremena
12.12.2017
18.12.2017
11-4-10895
Union poisťovňa
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve číslo 11-4-10895
30.10.2017
13.12.2017
458/2017
Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o nájme pozemku
30.10.2017
24.11.2017
01/08/2017
BAUING Slovakia, s.r.o.
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 01/08/2017
14.11.2017
14.11.2017
2/2016-002
AGS ateliér
Zmluva o dielo - dodatok č. 2
24.10.2017
7.11.2017
564/2017
p. J. Šedíková
Zmluva o nájme hrobového miesta
30.10.2017
6.11.2017
438/2017
Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny
26.10.2017
30.10.2017
11-4-10895
Union poisťovňa
Dodatok č.2 k poistnej zmluve číslo 11-4-10895
29.9.2017
24.102017
102017
SITE s.r.o.
Zmluva o dielo - Zberný dvor v obci Liešťany
19.10.2017
19.10.2017
Z-D-2017-001139-00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Zmluva o výpožičke podperných bodov
02.10.2017
3.10.2017
Z-D-2017-001140-00
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Dohoda o spolupráci 
2.10.2017
3.10.2017
396/2017
SOZA pre práva k hudobným dielam
Hromadná licenčná zmluva
15.8.2018
3.9.2017
KŽP-PO4-SC431-2015-6/186
Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4SC431-2015-6/186
16.8.2017
22.8.2017
384/2017
Bauing Slovakia, s.r.o.
Mandátna zmluva 01/08/2017
11.8.2017
14.8.2017
380/2017
Ministerstvo životného prostredia SR
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98/43
9.8.2017
14.8.2017
377/2017
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2017
25.7.2017
8.8.2017
374/2017
Kristína Vrecková, DiS.art
Zmluva o dielo  - realizácia hudobného vystúpenia
28.7.2017
8.8.2017
373/2017
p. Jana Hlinková
Zmluva o dielo - vystúpenie folklórnej skupiny Nevidzianka
28.7.2017
8.8.2017
372/2017
Ing. Ján Gilan
Zmluva o dielo - zhotovenie videozáznamu
28.7.2017
8.8.2017
11-4-10895-8
Union poisťovňa
Zaradenie motorového vozidla
21.7.2017
26.7.2017
11-4-10895
Union Poisťovňa
Dodatok č.1 k poistnej zmluve číslo 11-4-10895
21.7.2017
26.7.2017
OPKZP-PO1-SC111.2016-10/98
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP_Liešťany 
19.6.2017
20.7.2017
349/2017
Ing. Jozef Šuľák Jasenov 202
Mandátna zmluva na zabezpečenie výkonu externého manažmentu - Zberný dvor v obci Liešťany
6.7.2017
6.7.2017
332/2017
Strojstav spol. s.r.o.
Zmluva o dielo č. 01_17012_2017
20.06.2017
20.06.2017
330/2017
SSE - Distribúcia, a.s.
Zmluva o pripojení č. 4300067806
19.06.2017
20.06.2017
329/2017
SSE - Distribúcia, a.s.
Zmluva o pripojení č. 4300067779
16.06.2017
20.06.2017
328/2017
SSE - Distribúcia, a.s.
Zmluva o pripojení č. 4300067800
16.06.2017
20.06.2017
327/2017
SSE - Distribúcia, a.s.
Zmluva o pripojení č. 4300067803
16.06.2017
20.06.2016
324/2017
Ing. Anton Katrena - PASSK 
Zmluva o výkone autorského dohľadu
15.06.2017
15.6.2017
0128/SD/2017
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Mandátna zmluva - výkon stavebného dozora na stavbu
12.6.2017
12.6.2017
313/2017
Ladisco s.r.o.
Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov - materiálov kategórie 3/použitých potravinárskych olejov a tukov
7.6.2017
7.6.2017
2017/0192
Trenčiansky samosprávny kraj
Zmluva  o poskytnutí dotácie
3.5.2017
23.5.2017
Z201722140_Z
Marián Šupa
Zberný dvor - strojné zariadenie
17.5.2017
22.5.2017
2000/403
Remek, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní  služieb a Licenčná zmluva 
18.5.2017
18.5.2017
563/2017
p. A. Lagin
Nájomna zmluva na hrobové miesto
3.5.2017
3.5.2017
562/2017
p. E. Šopoňová
Nájomna zmluva na hrobové miesto
26.4.2017
28.4.2017
561/2017
p. A. Kocúrová
Nájomna zmluva na hrobove miesto
25.4.2017
28.4.2017
259/2017
Ing. Stanislav Kurbel
Výroba 3D kovových magnetiek
24.4.2017
24.4.2017
250/2017
LPS bývalých urbárnikov Liešťany
Zmluva o nájme pozemku
19.4.2017
19.4.2017
237/2017
TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva
13.4.2017
14.4.2017
KŽP-PO4-SC431-2015-6/186
Ministerstvo životného prostredia SR
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
4.4.2017
11.4.2017
239/2017
SSE-Distribucia, a.s.
Zmluva o pripojení zariadenia uživateľa sústavy do distribučnej sústavy 
10.4.2017
11.4.2017
236/2017
Jednota dôchodcov na Slovensku- ZO č.5 Liešťany
Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany v roku 2017 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku - ZO č. 5 Liešťany
10.4.2017
10.4.2017
11-951-78900578
Union poisťovňa, a.s.
Dodatok č.1 k havarijnému poisteniu k poistnej zmluve 
8.4.2017
8.4.2017
235/2017
p. Ivan  Janeje
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
7.4.2017
7.4.2017
231/2017
p.Ivan Janeje
Zámenná zmluva - záväzok zmluvných stran vzájomne si previesť vlastnícke právo k jednotlivým častiam nehnuteľností  
6.4.2017
6.4.2017
218/2017
TJ Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťana v roku 2017 pre TJ Športklub Liešťany
30.3.2017
30.3.2017
217/2017
VO SK, a . s.
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 
29.03.2017
30.3.2017
560/2017
p. Etela Drobcová
Nájomná zmluva na hrobové miesto
24.3.2017
25.3.2017
216/2017
New solutions, s.r.o
Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt s názvom Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom Liešťany
24.3.2017
24.3.2017
206/2017

Ministerstvo vnútra SR
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017
10.3.2017
15.3.2017
199/2017
CZ CZ Nitra s.r.o.
Kamerový systém v obci Liešťany
10.3.2017
11.3.2017
27/12/012/3
UPSVaR Prievidza
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu
27.2.2017
28.2.2017
17/12/50J/7
UPSVaR Prievidza
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
27.2.2017
28.2.2017
48/2017
LED-SOLAR, s.r.o.
Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí
17.2.2017
18.2.2017
162/2017
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI
Mandátna zmluva č. 01/2017
17.2.2017
18.2.2017
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí NFP - Zberný dvor v obci Liešťany
10.1.2017
18.1.2017