Zmluvy 2018

Číslo 

Zmluvná strana

Popis

Dátum   podpisu  

Dátum 
zverejnenia

370/2018
Vepos, s.r.o.
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
31.12.2018
31.12.2018
CEZ ÚV SR: 735/2018
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
26.11.2018
3.12.2018
344/2018
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení za riadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pozemok 166-2
15.11.2018
19.11.2018
343/2018
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - pozemok 202-1
15.11.2018
19.11.2018
015/TN/2018-RVPK
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR - prevencia kriminality
8.11.2018
19.11.2018
337/2018
CZ CZ Nitra s.r.o.
Zmluva o dielo  - Dobudovanie kamerového systému v obci Liešťany I. etapa
9.11.2018
9.11.2018
18/12/012/37
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Dohoda uzatvorená podľa  § 12 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi
4.10.2018
7.11.2018
18/12/010/36
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Dohoda uzatvorená podľa  § 10 zákona č. 417/2013 o pomoci  v hmotnej núdzi
9.10.2018
7.11.2018
328/2018
Vepos, s.r.o.
Zmluva o uložení biologicky rozložiteľného odpadu
31.10.2018
1.11.2018
01/10/2018
BAUING Slovakia, s.r.o.
Mandátna zmluva č. 01-10-2018 - funkcia stavebného dozoru
16.10.2018
16.10.2018
310/2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - Dobudovanie kamerového systému v obci Liešťany
11.10.2018
12.10.2018
03/2018
EMNIA s.r.o. Nitra
Mandátna zmluva č. 03-2018 
11.10.2018
11.10.2018
302/2018
GKV & Ac, spol. s.r.o.     Prievidza
 
Zmluva o spracovaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sp.pdf
3.10.2018
3.10.2018
02/2018
BRANO s.r.o.
Zmluva o dielo 02-2018 - vybudovanie  detského ihriska
1.10.2018
2.10.2018
298/2018
TextilEco a.s., organizačná zložka
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
7.9.2018
30.9.2018
262018/02
Marius Pedersen, a.s.
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva 
25.9.2018
26.9.2018
568/2018
Anna Holenková
Zmluva o nájme hrobového miesta 
21.9.2018
25.9.2018
567/2018
Magdaléna Paulíková
Zmluva o nájme hrobového miesta 
21.9.2018
23.9.2018
PZ č. 11-4-10895 
Union poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 4 k PZ číslo 11-4-10895
19.9.2018
19.9.2018
282/2018
REMER, a.s., Třinec
Zmluva o dielo - Zníženie spotreby energie Obecný úrad a kultúrny dom
18.9.2018
19.9.2018
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98
Ministerstvo ŽP SR
Dodatok č. 4 k  Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor v obci Liešťany
   
258/2018
Ing. Jozef Adamkovič zodpovedný audítor
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
6.8.2018
8.8.2018
01/2018
Ing. Gurin Milan DEMOS
Zmluva o dielo č. 01-2018
31.7.2018
6.8.2018
2000/403
Remek, s.r.o. , Nitra
Dodatok č.1 k Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/403
29.6.2018
10.7.2018
239/2018
Ivan Janeje
Kúpna zmluva  - novovytvorený pozemok  par. číslo 200/9
6.7.2018
6.7.2018
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H376
Ministerstvo ŽP SR
v z. SIEA
ZMLUVA  O  POSKYTNUTÍ   NENAVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
25.6.2018
3.7.2018
2018/0439
Trenčiansky samosprávny kraj
Zmluva o poskytnutí dotácie
13.6.2018
22.6.2018
2/2018
TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
23.5.2018
13.6.2018
1/2018
Geodeticca, s.r.o.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 1-2018
24.5.2018
5.6.2018
195/2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o bežnom účte SPORObusiness
1.6.2018
1.6.2018
566/2018
Gabriela Mazániková
Zmluva o nájme hrobového miesta
22.5.2018
22.5.2018
168/2018
SEWA, a.s.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
15.5.2018
16.5.2018
18012/2
Rehak Paving s.r.o.
Chodník pre peších do klubovne v budove ZŠ
15.5.2018
15.5.2018
18012/1
Rehak Paving s.r.o.
Spevnená plocha pre osobné automobily pri cintoríne Liešťany 2
15.5.2018
15.5.2018
565/2018
Anna Jančeková
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.5.2018
14.5.2018
3/2018
Klub slovenských turistov Liešťany
Zmluva  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
10.5.2018
11.5.2018
2/2018
Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO č.5 Liešťany
Zmluva  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
10.5.2018
11.5.2018
172/2018
BROS Computing, s.r.o.
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
9.5.2018
10.5.2018
dotácia 1/2018
TJ Športklub Liešťany
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany
23.4.2018
23.4.2018
 
Slovak Telekom a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12.4.2018
12.4.2018
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/98
Ministerstvo ŽP SR
Dodatok č. 3 k  Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor v obci Liešťany
29.3.2018
05.04.2018
OcU-95/2018
TAXing, s.r.o.
Zmluva o dielo
2.3.2018
5.3.2018
OcU-66/2018
Základná škola s materskou školou Liešťany, rozp. org.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku Obce Liešťany do spravy
8.2.2018
27.2.2018
OcU-30/2018
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Zriadenie bežného účtu na vyplatenie podpory - dotačný účet
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 289465
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 289465-2017
15.1.2018
15.1.2018
289465/2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Úverová zmluva č. 289465-2017
15.1.2018
15.1.2018
23/2018
SSE-Distribúcia, a.s. Žilina
Zmluva o pripojení zariadenia uživateľa sústavy do distribučnej - Zberný dvor
10.1.2018
15.1.2018
20/2018
TOPSET Solutions s.r.o. Stupava
Zmluva o aktualizácii programov, systemovej podpore a licenčná zmluva
11.1.2018
11.1.2018
5/2018
Róbert Rumanovský
Kúpna zmluva  
Dodatok č.1 
3.1.2018
21.8.2018
4.1.2018
21.8.2018
7/2018
Stredoslovenská energetika
Zmluva o združenej dodávke elektriny na odberne miesto 4551642
22.12.2017
4.1.2018
6/2018
Stredoslovenská energetika
Zmluva o združenej dodávke elektriny na odberne miesto 4551644
22.12.2017
4.1.2018