Rokovací poriadok komisií OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany na základe § 11 ods. 4 a v súlade s § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva tento

 

ROKOVACÍ PORIADOK

KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIEŠŤANOCH

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch ( ďalej len „OZ“) upravuje zriaďovanie stálych komisií a dočasných komisií OZ, ich pôsobnosť, prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, zloženie komisií, oprávnenia a povinnosti členov týchto komisií a zánik ich členstva.
 2. Komisie zriaďuje OZ v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Štatútu obce Liešťany ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány na celé volebné obdobie, alebo na obdobie do vyriešenia konkrétnej krátkodobej úlohy.
 3. Zložením sľubu novozvolených poslancov OZ zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období.
 4. Tento rokovací poriadok sa nevzťahuje na Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov OZ, ktorej zriadenie, pôsobnosť, prípravu a priebeh jej rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, zloženie, oprávnenia a povinnosti členov tejto komisie a zánik ich členstva v tejto komisii upravuje osobitný rokovací poriadok, ktorý tvorí prílohu č.1, ktorá je súčasťou tohto rokovacieho poriadku.
 5. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a vnútorných veciach rozhoduje v zmysle zákona o obecnom zriadení OZ.

 

Článok 2

Základné funkcie komisií

 

 1. V oblastiach, pre ktoré boli komisie ustanovené, vypracovávajú odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolných činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
 2. Komisie majú tieto tri základné funkcie :

a)   Poradná funkcia komisií:

 • vypracovávajú stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie OZ;
 • vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých dôležitých otázok života obce;
 • prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie.

b) Iniciatívna funkcia komisií:

 • vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti, patriacich do oblasti ich pôsobenia;
 • dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia;
 • spolupôsobia pri príprave materiálov na OZ.

b) Kontrolná funkcia komisií:

 • kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OZ;
 • kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia;
 • dozerajú na majetok obce a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním;
 • dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce;

 

Článok 3

Zriaďovanie a pôsobnosť komisií

 

 1. Komisie OZ sú predovšetkým odborným orgánom pre určenú oblasť. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie  a nie sú výkonnými orgánmi.
 2. OZ určuje pôsobnosť komisií a ukladá komisiám úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb, volí a odvoláva členov komisií a vymedzuje ich práva a povinnosti.
 3. OZ môže podľa potreby komisie zlučovať, rozčleňovať, vytvárať resp. rušiť.
 4. OcÚ zabezpečuje administratívno-materiálnu a technickú činnosť komisií.
 5. OZ zriadi svoje stále komisie najneskôr do dvoch mesiacov od konania ustanovujúceho zasadnutia OZ.
 6. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí poverí jednotlivých  poslancov zostavením zriadených komisií a predložením návrhu OZ na ich schválenie. OZ v Liešťanoch zriaďuje tieto stále komisie:

a) finančná komisia;

b) sociálna komisia;

c) komisia verejného poriadku a životného prostredia;

c) komisia  kultúry, športu a mládeže;

d) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 1. Pôsobnosť jednotlivých komisií tvorí prílohu č.2, ktorá je súčasťou tohto rokovacieho poriadku.

 

Článok 4

Členstvo v komisiách

 

 1. Komisie sa skladajú z poslancov OZ a obyvateľov obce, podľa možností z radov odborníkov, ktorých volí OZ a ktoré ich môže aj kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov jednotlivých komisií určuje OZ.
 3. Funkcia člena komisie je dobrovoľná a vykonáva sa zásadne bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 4. Organizačne je komisia zložená z predsedu komisie, podpredsedu komisie a členov komisie.
 5. Návrhy na obsadenie komisií môže predkladať starosta obce, zamestnanci OcÚ, poslanci a občania obce.
 6. Funkcia člena komisie je nezlučiteľná s funkciou:

a) starostu;

b) hlavného kontrolóra.

 1. Členstvo v komisiách  OZ je vylúčené v týchto prípadoch:
 1. ak dochádza, alebo evidentne by mohlo dochádzať ku stretu záujmov obce a člena komisie;
 2. ak ide o právoplatne odsúdenú osobu;
 3. ak nespĺňa podmienku trvalého pobytu v obci.

 

Článok 5

Predseda komisie

 

 1. Predsedom stálej komisie a predsedom dočasnej komisie (ďalej len „predseda“) môže byť poslanec OZ, alebo obyvateľ obce Liešťany zvolený OZ do tejto komisie. Pri voľbe predsedu sa prihliada  predovšetkým na odbornosť v danej oblasti.
 2. Predsedu komisie volí a odvoláva OZ.
 3. Predseda má nasledovné povinnosti:

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie zasadnutia komisie;

b) pripravuje program zasadnutia komisie;

c) s podpredsedom komisie zostavuje návrh plánu činnosti komisie na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá komisii, ako aj OZ na schválenie ;

d) vyhotovuje hodnotiacu správu o činnosti komisie;

e) organizuje spoluprácu komisie s ďalšími komisiami OZ;

f) podpisuje zápisnicu, uznesenia a stanoviská zo zasadnutia komisie;

g) pripravuje podklady na odmeny členom komisie podľa Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií OZ obce Liešťany;

h) navrhuje na zasadnutí OZ odvolanie člena komisie, ktorý sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu dlhšiu ako 1/2 roka nezúčastňuje na činnosti komisie;

i) zastupuje komisiu navonok, predovšetkým na zasadnutí OZ;

j) zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí OZ.

 

 

 

 

 

 

Článok 6

Podpredseda komisie

 

 1. Podpredsedu komisie (ďalej len „podpredseda“) volí komisia z členov komisie spravidla na svojom prvom pracovnom zasadnutí. Pre jeho zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie.
 2. Ak je predsedom komisie poslanec OZ, podpredsedom komisie je obyvateľ obce Liešťany, zvolený do tejto komisie.
 3. Ak je predsedom komisie obyvateľ obce Liešťany, podpredsedom komisie je poslanec OZ.
 4. Podpredseda má nasledovné povinnosti:

a) v celom rozsahu zastupuje predsedu komisie v jeho neprítomnosti;

b) spolu s predsedom zostavuje návrh plánu činnosti komisie na príslušný kalendárny rok;

c) vedie písomné záznamy zo zasadnutia komisie, vrátane zápisnice, uznesení, stanovísk a prezenčnej listiny;

d) zodpovedá za doručenie  zápisnice a jej príloh do 5 pracovných dní  od zasadnutia komisie na OcÚ;

e) zodpovedá za doručenie kópie zápisnice zo zasadnutia komisie všetkým členom komisie v písomnej alebo elektronickej podobe ;

f) plní osobitné úlohy, ktorými ho poverí predseda komisie;

g) prijíma oznámenie predsedu komisie o jeho neúčasti na zasadnutí komisie.

 

Článok 7

Členovia komisie

 

 1. Všetci členovia komisie:

a) majú povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie;

b) majú právo predkladať podnetné návrhy a pripomienky k predkladaným materiálom v súvislosti s činnosťou komisie;

c) majú právo uplatňovať svoje poznatky a skúsenosti a obhajovať oprávnené požiadavky obyvateľov obce Liešťany pri plnení úloh komisie;

d) majú právo upozorniť poslancov OZ na neplnenie si povinností predsedu komisie a podať písomný alebo ústny návrh na jeho odvolanie z tejto funkcie;

e) majú právo interpelovať starostu obce Liešťany (ďalej len „starosta“) a poslancov OZ vo veciach týkajúcich sa pôsobnosti komisie.

 1. Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce Liešťany, a plnenie interných noriem obce Liešťany a uznesení OZ vo veciach, týkajúcich sa pôsobnosti komisie.
 2. Člen komisie ospravedlňuje svoju neúčasť na zasadnutí komisie vopred predsedovi komisie, alebo prostredníctvom iného člena komisie. V opačnom prípade sa považuje jeho neúčasť za neospravedlnenú.
 3. Člen komisie môže byť predsedom alebo komisiou formou uznesenia poverený osobitnými úlohami patriacimi do pôsobnosti komisie. Za týmto účelom si komisia môže vytvoriť vlastné subkomisie.
 4. Člen komisie má právo vzdať sa členstva v komisii. Informáciu o vzdaní sa členstva v komisii a prípadný návrh nového člena komisie predloží predseda komisie na najbližšom rokovaní OZ.

 

Článok 8

Zánik funkcie a členstva v komisii

 

 1. Funkcia predsedu komisie zaniká:

a) v prípade, ak ide o poslanca OZ, zánikom mandátu poslanca[1];

b) odvolaním z funkcie obecným zastupiteľstvom;

c) dňom doručenia písomného oznámenia starostovi obce alebo priamo na rokovaní OZ, čo bude poznamenané v Zápisnici o priebehu rokovania OZ, o vzdaní sa funkcie aj bez udania dôvodu automaticky, ak sa počas jedného kalendárneho roka ani raz nezúčastní na zasadnutí komisie;

d) v prípade, že dôjde ku skutočnostiam uvedeným v čl.4, ods.6 a 7;

e) zrušením komisie;

f) smrťou.

 1. Predseda komisie, ktorý sa vzdal funkcie, ale nie členstva v komisii, zostáva naďalej členom komisie. Právomoci predsedu komisie vykonáva do zvolenia nového predsedu komisie jej podpredseda.
 2. Pokiaľ v priebehu volebného obdobia dôjde k výmene predsedu komisie, ten ma právo navrhnúť OZ zmeny v zložení komisie .

 

 1. Funkcia podpredsedu komisie zaniká:

a) v prípade, ak ide o poslanca OZ, zánikom mandátu poslanca;

b) odvolaním z funkcie obecným zastupiteľstvom;

c) odvolaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie;

d) dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi komisie o vzdaní sa funkcie aj bez udania dôvodu, alebo ústnym oznámením na zasadnutí komisie;

e) zrušením komisie;

f) v prípade, že dôjde ku skutočnostiam uvedeným v čl.4, ods.6 a 7 a v čl.5, ods.3, písm. h);

g) smrťou.

 1. Podpredseda komisie, ktorý sa vzdal funkcie, ale nie členstva v komisii, zostáva naďalej členom komisie. Právomoci podpredsedu vykonáva do zvolenia nového podpredsedu komisie člen komisie poverený komisiou.

 

 1. Členstvo v komisii zaniká:

a) dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi komisie o vzdaní sa členstva aj bez udania dôvodu, alebo ústnym oznámením na zasadnutí komisie;

b) odvolaním člena komisie obecným zastupiteľstvom;

c) zrušením komisie;

d) v prípade, že dôjde ku skutočnostiam uvedeným v čl.4, ods.6 a 7 a v čl.5, ods.3, písm. h);

e) smrťou.

 1. Každú zmenu v komisii, doplnenie nových členov komisie, resp. inú zmenu v zložení komisie schvaľuje OZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

 

Článok 9

Spor o vecnú príslušnosť

 

 1. Ak sa žiadna zo stálych komisií nepovažuje za vecne príslušnú na prejednanie veci, starosta určí, ktorá z komisií vec prejedná.
 2. Ak je na prejednanie veci vecne príslušných niekoľko komisií, vec prejednajú všetky komisie a svoje závery predložia na posúdenie OZ.

 

Článok 10

Zasadnutie komisie obecného zastupiteľstva

 

 1. Komisia zasadá v priestoroch OcÚ.  Komisia môže zasadať aj v iných priestoroch v obci Liešťany, ak nie je možné uskutočniť jej zasadanie v priestoroch OcÚ.
 2. Stále komisie sa schádzajú najmenej 1x za 3 mesiace, prípadne podľa potreby aj častejšie.
 3. Dočasné komisie sa schádzajú podľa potreby tak, aby zabezpečili splnenie úlohy, pre ktorú ich OZ zriadilo.
 4. Zasadnutia komisie zvoláva jej predseda najneskôr  3 dni pred zasadnutím. 
 5. Komisia môže byť zvolaná:

a) písomnou alebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu;

b) telefonicky;

c) osobne.    

 1. Komisia rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú :

a) členovia komisie jednotlivo alebo v skupine na základe vlastných poznatkov, poslaneckých prieskumov;

b) pracovníci OcÚ;

c) príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou;

d) organizácie na území obce, s ktorými bolo spracovanie materiálu dohodnuté, alebo bol od nich materiál vyžiadaný.

 1. Rokovanie komisie je neverejné.
 2. Zasadnutie komisie riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen komisie.
 3. Program zasadnutia komisie navrhuje predseda, a to v súlade :

a) s plánom činnosti komisie;

b) s úlohami, ktoré priamo súvisia s prípravou rokovania OZ;

c) s úlohami, ktoré vyplynú z uznesení OZ;

d) s úlohami, ktoré vyplynú z požiadaviek, podnetov a návrhov patriacich do pôsobnosti komisie.

 1. Predseda po otvorení rokovania komisie predloží na schválenie návrh programu rokovania. Ostatní členovia môžu navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu. Program je schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 2. Po schválení programu rokovania, prípadne i postupu komisie pri rokovaní predseda vykoná kontrolu uznesení z predchádzajúcich rokovaní komisie.
 3. Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj osoby, účasť ktorých je na prerokúvanej veci nevyhnutná. Prizvané osoby sa nezúčastňujú celého rokovania, ale len po dobu, po ktorú od nich členovia komisie požadujú vysvetlenia, vyjadrenia alebo doplnenia k oznámeniam, žiadostiam alebo podnetom.

 

Článok 11

Uznesenia komisie 

 

 1. Komisia svoje návrhy prijíma vždy formou uznesení, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice zo zasadnutia.
 2. Uznesenie komisie sa vyhotovuje na zasadnutí komisie.
 3. Komisia prijíma uznesenia, ak ide o:

a) návrhy, odporúčania a stanoviská pre starostu, OZ, alebo hlavného kontrolóra

b) žiadosti a podnety starostovi, OZ, alebo hlavnému kontrolórovi,

c) poverovanie členov komisie úlohami súvisiacimi s pôsobnosťou komisie.

 1. Na jednom zasadnutí komisie môže byť prijatých viac uznesení. Každý schválený aj neschválený návrh, odporúčanie, stanovisko, žiadosť alebo podnet, je samostatným uznesením. Samostatným uznesením je aj poverenie členov komisie úlohami súvisiacimi s pôsobnosťou komisie.
 2. Uznesenie komisie obsahuje:

a) označenie „Uznesenie“;

b) názov komisie, na ktorej zasadnutí je vyhotovené;

c) dátum  a čas zasadnutia komisie, na ktorej zasadnutí je vyhotovené;

d) poradové číslo uznesenia a kalendárny rok, v ktorom bolo vyhotovené;

e) ak komisia na svojom zasadnutí schválila návrh, odporúčanie, stanovisko, žiadosť alebo podnet, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia schvaľuje“;

f) ak komisia na svojom zasadnutí neschválila návrh, odporúčanie, stanovisko, žiadosť alebo podnet, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia neschvaľuje“;

g) ak komisia poverila člena komisie úlohou súvisiacou s pôsobnosťou komisie, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia poveruje“;

h) ak komisia na svojom zasadnutí zobrala na vedomie nejakú skutočnosť, v uznesení sa táto skutočnosť uvedie ako „komisia berie na vedomie“;

i) meno, priezvisko a podpis zapisovateľa;

j) meno, priezvisko a podpis predsedu komisie;

 1. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie, resp. povereného zástupcu.
 2. Ak sa zasadnutia komisie zúčastní menej, ako polovica členov komisie, materiály sa prerokujú bez prijatia uznesenia. Táto skutočnosť sa zaznačí do zápisnice s podrobným záznamom priebehu prerokovania materiálov vrátane prijatia rozhodnutia komisie.
 3. Každý člen komisie má právo uviesť v uznesení komisie svoj názor odlišný od komisiou prijatého uznesenia. Tento odlišný názor vyhotoviteľ uznesenia zapíše v závere uznesenia v časti bezprostredne predchádzajúcej podpisu predsedu komisie.
 4. Uznesenia jednotlivých komisií majú pre orgány obce iba odporúčajúci charakter. Orgány obce pri rozhodovaní nie sú viazané uznesením komisie, pokiaľ niečo iné nevyplýva z organizačných predpisov obce.

 

Článok 12

Stanovisko komisie

 

 1. Stanovisko komisia zaujíma k materiálom:

a) ktoré sama nevypracovala, ani neiniciovala, ale takýto materiál bude predmetom rokovania zasadnutia OZ;

b) ku ktorým bola požiadaná, aby sa k nim vyjadrila;

ku ktorým vyjadrenie sa komisie vyplynulo z rokovacieho poriadku OZ, alebo z náplne činnosti komisie.

 1. Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej, ako polovica členov komisie. Toto však treba uviesť v zápisnici zo zasadnutia a osobitne pri spracovanom stanovisku.
 2. Stanovisko komisie je prijaté vtedy, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

 

Článok 13

Zápisnica zo zasadnutia komisie

 

 1. Zo zasadnutia komisie sa spisuje najneskôr do 5 pracovných dní od jej zasadnutia zápisnica, ktorá obsahuje všetky uznesenia komisie a podpisuje ju predseda.
 2. Zápisnica zo zasadnutia komisie obsahuje:

a) označenie „Zápisnica“

b) poradové číslo zápisnice a kalendárny rok, v ktorom bola vyhotovená

c) názov komisie, na ktorej zasadnutí je vyhotovená

d) dátum zasadnutia komisie,

e) čas začatia a ukončenia zasadnutia komisie;

f) miesto zasadnutia komisie;

g) očíslovanie strán zápisnice;

h) zoznam členov komisie prítomných na zasadnutí komisie;

i)zoznam členov komisie neprítomných na zasadnutí komisie a údaj o tom, či neprítomní členovia komisie majú ospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie;

j) meno, priezvisko a funkciu fyzickej osoby v rámci komisie, ktorá vedie jej zasadnutie;

k) návrh programu zasadnutia komisie;

l) návrhy členov komisie na zmenu a doplnenie návrhu programu zasadnutia komisie s uvedením mena a priezviska člena komisie, ktorý zmenu navrhol;

m) schválený program zasadnutia komisie s uvedením počtu členov komisie, ktorí hlasovali za schválenie, proti schváleniu a ktorí sa zdržali hlasovania;

n) priebeh rokovania komisie k jednotlivým bodom programu spolu s vyjadrením členov komisie;

o) ak sa na zasadnutí komisie hlasuje, v zápisnici sa uvedie priebeh hlasovania;

p) podpis zapisovateľa;

q) podpis predsedu komisie.

 1. K zápisnici zo zasadnutia komisie sa priloží prezenčná listina, v ktorej sú uvedené mená, priezviská a podpisy členov komisie a ďalších osôb, ktoré sa zúčastnili zasadnutia komisie a dátum zasadnutia komisie.
 2. Kópiu zápisnice dostane každý člen komisie najneskôr do 5 pracovných dní od jej zasadnutia .

 

Článok 14

Spôsob odmeňovania

 

 1. Spôsob odmeňovania členov komisií podlieha platným Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Liešťanoch.

 

Článok 15

Nakladanie s oznámeniami a písomnosťami z činnosti komisie a ich archivovanie

 

 1. Zápisnice zo zasadnutia komisie, prezenčné listiny zo zasadnutia komisie a podklady rokovania komisie (ďalej len „dokumenty“) sa uschovávajú na OcÚ tak, aby nehrozila strata, poškodenie alebo zničenie týchto dokumentov.
 2. Za archivovanie písomných materiálov zodpovedá poverený zamestnanec obce v zmysle archívneho poriadku.
 3. K týmto materiálom majú prístup poslanci OZ a všetky fyzické a právnické osoby za dodržania podmienok v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov a č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
 4. Členovia komisie sú povinní podpísať písomné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, s ktorými prídu do styku počas výkonu funkcie s tým, že sú si vedomí prípadných právnych následkov pri porušení tejto povinnosti.

 

Článok 16

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky dotknuté osoby sú povinné riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
 2. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku sa predkladajú len v písomnej forme a podliehajú schváleniu OZ.
 3. Tento „Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Liešťany“ schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na svojom zasadnutí dňa 25.06.2013  uznesením            č. 62/2013.
 4. Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 26.06.2013

 

                                                                                                              Vladimír Šopoň

                                                                                                                             starosta obce

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1  k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

 

 

Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Komisia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch na ochranu verejného záujmu (ďalej len „komisia“) sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“).
 2. Komisia má osobitné postavenie a organizačnú štruktúru vyplývajúcu z ústavného zákona a predmetom jej činnosti je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný zákon.
 3. Komisia pracuje formou zasadnutí, ktoré sú neverejné. Komisia môže nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rozhodnúť, že jej zasadnutie bude verejné.

 

Čl. 2

Zloženie komisie

 1. Počet členov a zloženie komisie určuje čl. 7 ods. 5 ústavného zákona. Komisia je zložená zo zástupcov politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov, z ktorých je zložené obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“), a to tak, že každá politická strana alebo politické hnutie a nezávislí poslanci majú v komisii po jednom zástupcovi. Členov komisie schvaľuje OZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 2. Komisia musí mať minimálne troch členov. Ak sa tento počet nedosiahne spôsobom uvedeným v odseku 1, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia, ktorá má v OZ najvyšší počet poslancov.
 3. Členovia komisie sú pri výkone svojej funkcie nezastupiteľní.
 4. Členstvo v komisii zaniká:

a) písomným vzdaním sa členstva v komisii bez uvedenia dôvodu,

b) zmenou politickej príslušnosti člena komisie, ktoré spôsobí nesúlad zloženia komisie s ústavným zákonom,

c) odvolaním člena komisie OZ,

d) smrťou.

K zániku členstva v komisii podľa písmena a) a c) dochádza dňom zvolenia nového člena komisie. K zániku členstva v komisii podľa písmena b) dochádza dňom doručenia písomného oznámenia OZ.

 1. Ak dôjde v čase platného zvolenia komisie k zmene v politickej príslušnosti člena komisie tak, že nastane nesúlad s ústavným zákonom, dotknutý člen komisie je povinný vzdať sa svojej funkcie a oznámiť túto skutočnosť bezodkladne v písomnej forme OZ, ktoré vyzve príslušnú organizačnú úroveň politickej strany alebo politického hnutia, ktoré sú touto zmenou dotknuté, aby predložili návrh na doplnenie nového člena. 
 2. Doplnenie nových členov komisie, resp. inú zmenu v zložení komisie, schvaľuje OZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 3. Do doby platného doplnenia je komisia oprávnená vykonávať len úkony, ktoré neznesú odklad.

 

Čl. 3

Predseda a podpredseda komisie

 

 1. Predsedu komisie (ďalej len „predseda“) volí OZ.
 2. Predseda:

a) riadi a organizuje prácu komisie,

b) vedie zasadnutie komisie,

c) zastupuje komisiu navonok,

d) podpisuje uznesenia komisie a iné písomnosti komisie vydané v súlade s ústavným zákonom,

e) zodpovedá za ochranu doručených písomných oznámení podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,

f) počas svojej neprítomnosti poveruje vedením komisie podpredsedu alebo iného konkrétneho člena komisie.

 1. Na vedenie písomnej agendy si komisia zvolí zo svojich radov podpredsedu komisie (ďalej len „podpredseda“).
 2. Podpredseda:

a) koordinuje a zabezpečuje administratívnu činnosť komisie,

b) na pokyn predsedu zvoláva zasadnutie komisie,

c) zodpovedá za včasné rozoslanie podkladov ostatným členom komisie,

d) plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu.

 1. Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 a oznámenia podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona podáva verejný funkcionár prostredníctvom podateľne komisii v zákonom stanovených termínoch na doručenom tlačive, v uzavretej obálke s označením „Neotvárať - oznámenie“ a s uvedením odosielateľa v ľavom hornom rohu obálky.

 

Čl. 4.

Príprava rokovania komisie

 1. Rokovanie komisie zvoláva predseda:

a) najneskôr do 14 dní po tom, čo sa dozvedel, že starosta obce a poslanci OZ doručili do podateľne oznámenia podľa čl.7 ods.1 ústavného zákona alebo žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov  podľa čl. 8 ods.1 až 3 ústavného zákona,

b) ak si to vyžiada plnenie úloh komisie podľa uznesenia komisie, návrhu člena komisie alebo na podnet, alebo ak treba plniť úlohu vyplývajúcu z ústavného zákona.

 1. Pri plnení úloh podľa čl. 7 ods. 7 ústavného zákona (slobodný prístup k informáciám) podateľňa obecného úradu bezodkladne po doručení dožiadania oznámi túto skutočnosť predsedovi komisie, ktorý bezodkladne zvolá zasadnutie komisie. Komisia posudzuje žiadosti individuálne a je povinná vybaviť ich najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa podania žiadosti  alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám neurčuje inak.
 2. Ak bude žiadosť o poskytnutie informácie doručená priamo starostovi alebo poslancovi, vzťahuje sa na ich konanie postup uvedený v predchádzajúcom bode.
 3. Spolu s pozvánkou oznámi predseda členom komisie aj plánovaný program rokovania komisie.

Čl. 5

Rokovanie komisie

 1. Komisia sa schádza na svojich zasadnutiach podľa potreby. Zasadnutia komisie riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen komisie.
 2. Na začiatku rokovania predseda zistí, či je komisia uznášaniaschopná. Ak komisia nie je uznášaniaschopná, zvolá predseda zasadnutie na iný náhradný termín.
 3. Predseda po otvorení rokovania komisie predloží na schválenie návrh programu rokovania a podľa potreby aj návrh ďalšieho postupu komisie pri rokovaní.
 4. Po schválení programu rokovania, prípadne i postupu komisie pri rokovaní, predseda vykoná kontrolu uznesení z predchádzajúcich rokovaní komisie.
 5. Predseda prizve na rokovanie komisie osobu, ktorá dala podnet na rokovanie komisie a jej účasť je potrebná na ďalšiu činnosť komisie.
 6. Komisia môže na svoje zasadnutie pozvať aj ďalšie osoby, účasť ktorých je na prerokúvanej veci nevyhnutná. O ich prizvaní rozhodne komisia hlasovaním, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Prizvané osoby sa nezúčastňujú celého rokovania, ale len po dobu, po ktorú od nich členovia komisie požadujú vysvetlenia, vyjadrenia alebo doplnenia k oznámeniam, žiadostiam alebo podnetom.
 7. Komisia predkladá raz ročne OZ správu o dodržiavaní ústavného zákona zo strany jednotlivých verejných funkcionárov za príslušný kalendárny rok.

 

 

Čl. 6

Prijímanie uznesení

 

 1. Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.

 

Čl. 7

Záznam z rokovanie komisie

 

 1. O priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný  záznam, ktorý obsahuje najmä závery rokovania jednotlivých bodov. Záznam a uznesenie podpisuje predseda.
 2. Výpis z uznesenia v schválenom znení sa doručuje osobe, ktorej sa týka. Výpis z uznesenia podpisuje predseda.

 

Čl. 8

Nakladanie s oznámeniami a písomnosťami z činnosti komisie a ich archivovanie

 

 1. Písomné oznámenia podávané primátorom a poslancami OZ podľa ústavného zákona a písomnosti z činností komisie nie je dovolené rozmnožovať a odnášať mimo sídla obecného úradu.
 2. Za uloženie a archivovanie písomných oznámení, záznamov z rokovania komisie, spolu s podkladovými materiálmi a ostatnými písomnosťami v sídle obecného úradu zodpovedá predseda.
 3. Dokumenty uvedené v ods. 2 sa ukladajú a archivujú v sídle obecného úradu tak, aby k nim mal prístup len predseda.
 4. Podmienky na archivovanie dokumentov komisie v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.  o ochrane osobných údajov vytvorí obecný úrad.

            

Čl. 9

Poskytovanie informácií, ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti

 

 1. Informácie o údajoch z písomného oznámenia predkladaného starostom obce, poslancami OZ poskytuje komisia fyzickým a právnickým osobám v rozsahu ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 2. Členovia komisie sú povinní podpísať písomné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, s ktorými prídu do styku počas výkonu funkcie s tým, že sú si vedomí prípadných právnych následkov pri porušení tejto povinnosti.

Rozsah informácií musí byť v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Porušenie zákona o ochrane osobných údajov môže mať za následok zodpovednosť vyplývajúcu z tohto zákona, ako aj § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

 1. Dotknuté osobné údaje možno z písomného oznámenia poskytnúť len s písomným súhlasom verejného funkcionára.

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia OZ.
 2. Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku schvaľuje OZ nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
 3. Súčasťou rokovacieho poriadku je príloha „Čestné vyhlásenie člena komisie“.
 4. Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch schválilo rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu dňa 25.06.2013 uznesením číslo 62/2013

 

 

 

 

         

Čestné vyhlásenie

 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

 

 

 

 

Meno, priezvisko, titul ...........................................................................................................

 

 

Bydlisko .................................................................................................................................

 

 

 

v y h l a s u j e m,  že

 

budem podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými som prišiel do styku ako člen Komisie na ochranu verejného záujmu obecného zastupiteľstva v  Liešťanoch a ktoré tvoria ekonomickú a sociálnu identitu starostu obce Liešťany .

Zaväzujem sa, že budem mlčanlivosť o týchto osobných údajoch dodržiavať nielen počas výkonu funkcie člena Komisie na ochranu verejného záujmu obecného zastupiteľstva v  Liešťanoch, ale aj po jej skončení.

Beriem na vedomie právne následky, ktoré spája s porušením mlčanlivosti a s neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi Trestný zákon a zákon o ochrane osobných údajov.

 

 

V Liešťanoch dňa .............................                             ........................................................

 

 

 

 

 

Príloha č.2  k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

 

PÔSOBNOSŤ  A ÚLOHY KOMISIÍ 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LIEŠŤANOCH

 

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- má maximálne 4 členov, z toho minimálne 1 je poslanec OZ

 

VŠEOBECNE:

Na úseku svojej pôsobnosti:

a) predkladá podnety a návrhy na riešenie problémov pre rokovanie OZ;

b) prerokováva a spracováva návrhy VZN a návrhy ich zmien, zaujíma k nim stanovisko;

c) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN a ostatných noriem obce v oblasti svojej pôsobnosti;

d) posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce – jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny;

e) spolupracuje pri riešení úloh v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou ( napr. zákon č. 372/1990 o priestupkoch, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon č. 205/2004 o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí...,);

f) zúčastňuje sa tvaromiestnych obhliadok, ktoré vyplývajú z riešenia daných úloh;

g) vypracováva stanoviská a posudky pre orgány činné v trestnom konaní;

h) sleduje a odporúča možnosti získania dotácií z grantov, podporných programov ministerstiev, z rozpočtu Vyššieho územného celku Trenčín a pod.;

i) podporuje, pripravuje a podieľa sa na aktivitách pri príležitosti  napr. Dňa lesov (21.3.), Svetového dňa vody (22.3.), Dňa Zeme (22.4.) a pod.

j) spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva;

k) plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

VEREJNÝ PORIADOK

 • doporučuje stanoviská a riešenia k žiadostiam a sťažnostiam občanov, poslancov OZ a iných fyzických alebo právnických subjektov  na porušovanie verejného poriadku a spolunažívania občanov;
 • upozorňuje príslušné orgány obce na prípady porušovania verejného poriadku v obci a vandalizmus;
 • prerokováva stav kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku;
 • prerokováva stav v požiarno-bezpečnostnej situácii v obci;

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

 • vykonáva kontrolu čistoty verejných priestranstiev, chodníkov, vodných tokov, tvorbu divokých skládok, a pod. v zmysle príslušných právnych predpisov, VZN a uzatvorených zmlúv;
 • posudzuje žiadosti na výrub drevín alebo ich orezávky;
 • navrhuje a posudzuje výsadbu zelene, náhrady za výruby;
 • prerokováva a odporúča spôsob riešenia triedeného zberu odpadu na území obce;
 • prerokováva a odporúča spôsob nakladania s komunálnym odpadom na území obce;
 • vyjadruje sa k poplatkom za tuhý komunálny odpad, vrátane poplatkov za jeho vývoz;
 • dozerá na dodržiavanie povinnosti chovateľov hospodárskych zvierat a psov, na dodržiavanie proti nákazových opatrení;
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií;
 • kontroluje zásobovanie vodou , odpadové vody;
 • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia;

 

KOMISIA KULTÚRY, ŠPORTU A MLÁDEŽE

- má maximálne 6 členov, z toho minimálne 2 sú poslanci OZ

 

VŠEOBECNE:

Na úseku svojej pôsobnosti:

a) predkladá podnety a návrhy na riešenie problémov pre rokovanie OZ;

b) prerokováva a spracováva návrhy VZN a návrhy ich zmien, zaujíma k nim stanovisko;

c) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN a ostatných noriem obce v oblasti svojej pôsobnosti;

d) spracúva a predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu a jeho zmenám týkajúcim sa tejto oblasti;

e) vyjadruje sa k finančným príspevkom poskytovaným obcou na kultúrne a športové aktivity, aktivity pre mládež a informačný systém obce;

f) sleduje a odporúča možnosti získania dotácií z fondov Ministerstva školstva SR, Asociácie športových jednôt a klubov a z rozpočtu Vyššieho územného celku Trenčín, ...

g) vytvára podmienky pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť;

h) spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou (napr. zákon č.300/2008 o organizácii a podpore športu, zákon č.282/2008 o podpore práce s mládežou, zákon č. 71/1967 o správnom konaní - zákaz podujatí, zákon č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach, zákon č. 479/2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí, zákon č. 288/1997 o telesnej kultúre, zákon č.84/1990 o zhromažďovacom práve...);

i) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ;

j) plní i ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

KULTÚRA:

 • každoročne spracováva kalendár celoobecných kultúrnych podujatí, pričom na základe skúseností z minulých období dbá na to, aby sa pripravovali podujatia, o ktoré občania prejavujú záujem a aby podujatia vychádzali z miestnych tradícií;
 • zabezpečuje kultúrno-osvetovú činnosť knižnice a spravuje knižný fond;
 • prerokováva návrhy na zápis do Kroniky obce a Pamätnej knihy obce;
 • prerokováva a vyjadruje sa k využívaniu kultúrnych zariadení obce, predovšetkým kultúrneho domu;
 • vyjadruje sa k návrhom rozhodnutí o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev;
 • organizačne napomáha pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, osláv štátnych a obecných sviatkov (napr. oslavy Dňa matiek, Dňa detí, Pochovávanie basy, Stavanie májov, vianočný program, a pod.)
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo - umeleckej činnosti a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • pripravuje projekty postupného oživovania spoločenského života v obci;
 • zabezpečuje partnerskú spoluprácu obcí v mikroregióne, v kraji, na území SR, príp. cezhraničnú spoluprácu s inými obcami;
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych a historických pamiatok;

 

ŠPORT:

 • spracováva kalendár športových podujatí v obci prípadne v regióne;
 • organizačne napomáha pri organizovaní celoobecných športových podujatí, konaných pod patronátom obce (napr. futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj a pod.),
 • sleduje stav a dáva podnety na zriadenie, zrušenie, obnovu a efektívne využívanie športovísk v obci,
 • analyzuje prácu športových organizácii a klubov v obci (Športklub Liešťany, KST Liešťany...);
 • hľadá možnosti a aktívne sa podieľa na získavaní finančných prostriedkov pre rozvoj športu v obci;
 • usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre športové kluby a organizácie na území obce;

 

MLÁDEŽ:

 • venuje pozornosť a vytvára podmienky na zmysluplnému využívaniu voľného času mládeže v obci;
 • utvára podmienky pre podieľanie sa mládeže na verejnom živote v obci (zapája ich do činnosti komisie, podporuje ich záujem o veci verejné, ....)
 • zabezpečuje spoločné stretnutie mládeže a zástupcov obce za účelom riešenia rôznych otázok týkajúcich sa života mládeže v obci;
 • koordinuje rôzne podujatia pre mládež v obci a pod.;
 • pomáha v súčinnosti so školou zdokonaľovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže.
 • spolupracuje so ZŠ a MŠ;

 

SOCIÁLNA KOMISIA

- má maximálne 5 členov, z toho minimálne 2 sú poslanci OZ

 

VŠEOBECNE:

Na úseku svojej pôsobnosti:

a) predkladá podnety a návrhy na riešenie problémov pre rokovanie OZ;

b) v rámci skvalitnenia poskytovania soc. pomoci občanom prerokováva a vypracováva návrhy VZN a návrhy ich zmien, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti  (napr. Komunitný plán sociálnych služieb na základe zákona č.448/2008 o sociálnych službách,  kritériá poskytovania sociálnych príspevkov...) a zaujíma k nim stanovisko;

c) vykonáva kontrolu dodržiavania VZN a ostatných noriem obce v oblasti svojej pôsobnosti;

d) spracúva a predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu a jeho zmenám týkajúcim sa tejto oblasti;

e) vyjadruje sa k finančným príspevkom poskytovaným obcou (napr. jednorazová dávka v hmotnej núdzi[2], ...), prerokováva a odporúča na schválenie OZ ich pridelenie alebo zamietnutie;

f) prerokováva a posudzuje návrhy, podnety a žiadosti občanov a zaujíma k nim stanovisko;

g) vyjadruje sa k činnosti obce, ktorá zabezpečuje sociálnu starostlivosť o starých občanov, ohrozené deti a mládež, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov;

h) spolupracuje pri riešení úloh v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou (zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, č. 36/2005 o rodine, ...) a podľa možností sa členovia komisie v potrebnej legislatíve vzdelávajú;

i) spolupracuje pri zabezpečovaní poskytovania pomoci obyvateľom v čase náhlej núdze (na základe zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení);

j) spolupracuje so SOÚ Nováky pri riešení otázok sociálnej pomoci občanom;

k) vypracováva stanoviská a posudky pre príslušné úrady;

l) napomáha k skvalitňovaniu a rozširovaniu sociálnej starostlivosti prostredníctvom návrhov na rozvoj poradenských služieb, právnej pomoci;

m) spolupracuje pri zabezpečovaní a organizovaní slávnosti Mesiaca úcty k starším, Uvítania detí do života, Dňa matiek, .... 

n) sleduje a odporúča možnosti získania dotácií z grantov, podporných programov ministerstiev, z rozpočtu VÚC Trenčín a pod.;

o) spolupracuje s ostatnými komisiami OZ;

p) plní ďalšie úlohy uložené komisii uzneseniami OZ s cieľom posilňovať sociálnu súdržnosť všetkých obyvateľov obce a predchádzať sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii ohrozených jednotlivcov a skupín.

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ:

 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov a zúčastňuje sa na riešení starostlivosti o nich;
 • posudzuje návrhy a zúčastňuje sa na riešení starostlivosti o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy - opatrovateľská služba,
 • dáva návrhy na zriadenie či zrušenia sociálnych služieb na území obce;
 • vyjadruje sa k zriadeným sociálnym službám v obci (opatrovateľská služba, poskytovanie stravovania ...) a navrhuje zlepšenia;
 • zbiera a vyhodnocuje podnety pre opatrovateľskú službu v obci,
 • v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov iniciuje  organizovanie  osvety (napr. formou prednáškovej činnosti, zostavením sprievodcu soc. službami, zverejňovaním informácií na internetovej stránke obce, ...);
 • spolupracuje s Klubom dôchodcov, s Miestnou organizáciou SČK, so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, charitatívnu a sociálnu činnosť.
 • odporúča finančnú a vecnú výpomoc pre rodiny s deťmi, dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým občanom; 

 


SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA (ďalej len „SPODaSK“)[3]:

 • posudzuje návrhy na sociálno – právnu ochranu detí a mládeže;
 • podporuje a podieľa sa na organizovaní, vyhľadávaní alebo sprostredkovaní opatrení, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na pomoc ohrozeným deťom, plnoletým fyzickým osobám (ďalej len „osobám“) a rodinám;

Sú to najmä programy, tréningy a aktivity zamerané na:

a) podporu plnenia rodičovských práv a povinností,  plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi,  medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie;

b) pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch;

c) pomoc deťom a osobám ohrozeným správaním iných členov  rodiny, alebo správaním iných osôb;

d) pomoc osobám,  ktoré svojim správaním ohrozujú členov rodiny.
 

 • podporuje a podieľa sa na organizovaní, vyhľadávaní alebo sprostredkovaní kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým javom (problematika záškoláctva,  gamblerstva, zneužívanie alkoholických nápojov a iných návykových látok,...) a podporu vhodného využívania voľného času detí;
 • v rámci preventívnych aktivít úzko spolupracuje so ZŠ a MŠ Liešťany a Nitrianske Rudno;
 • vyjadruje sa a podieľa na poskytovaní pomoci :

a) dieťaťu alebo osobe v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie, alebo priaznivý psychický, fyzický a sociálny vývin správaním členov rodiny,  alebo správaním iných fyzických osôb;

b) na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa,  ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného alebo výchovného opatrenia;

c) mladému dospelému po skončení ústavnej výchovy pri zabezpečení bývania a zamestnania,

 • podieľa sa na spolupráci so štátnym orgánom SPODaSK pri zisťovaní rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny, na účely vykonávania opatrení SPODaSK a pri poskytovaní štatistických údajov z oblasti výkonu SPODaSK na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov;
 • podieľa sa na utváraní podmienok pre prácu s komunitou;
 • podieľa sa na vyhľadávaní  fyzických osôb , ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti;
 • poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom, alebo osvojiteľom;
 • vyjadruje sa k fyzickej osobe,  ktorá má záujem stať sa pestúnom, alebo osvojiteľom, a k jej rodine o spôsobe života;
 • podieľa sa na vedení evidencie detí, rodín a osôb,  pre ktoré obec vykonáva opatrenia SPODaSK.
   

 

FINANČNÁ KOMISIA (zároveň aj majetková a podnikateľská)

– má maximálne 4 členov, z toho minimálne 1 je poslanec OcZ.

Na úseku svojej pôsobnosti:

a) predkladá podnety a návrhy na riešenie problémov pre rokovanie OZ;

b) prerokováva a spracováva návrhy VZN vrátane návrhov ich zmien, zaujíma k nim stanovisko;

c) vyjadruje sa k VZN obce týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. k iným dokumentom, majúcim dopad na rozpočet obce a kontroluje jeho dodržiavanie;

d) spracúva a predkladá stanoviská k návrhu rozpočtu a jeho zmenám týkajúcim sa tejto oblasti;

e) prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu[4];

f) prejednáva záverečný účet obce[5];

g) prejednáva vyúčtovanie cestovných náhrad[6];

h) prejednáva miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady[7];

i) vypracováva stanovisko k návrhom na zavedenie alebo zrušenie  poplatkov stanovených obcou;

j) prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, jeho prenájmu, k nákupu nehnuteľného majetku vo vlastníctva obce, vkladu majetku obce do obchodných spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia;

k) vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom obce vrátane hospodárenia s lesnými pozemkami vo vlastníctve obce[8], prejednáva smernice týkajúce sa  hospodárenia s majetkom obce;

l) vypracováva a predkladá písomné stanoviská k návrhom na rozvoj drobného podnikania v obci, k riešeniu nedostatkov v oblasti podnikania, k návrhom zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií obce;

m) vo svojej práci spolupracuje s podnikateľmi v obci;

n) odporúča OZ schváliť alebo neschváliť majetkovú účasť obce v právnickej osobe;

o) vypracováva stanoviská k výsledkom hospodárenia obcou zriadených alebo založených právnických osôb;

p) predkladá návrh na odmeňovanie poslancov a členov komisií OZ na základe Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií

q) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie a zrušenie účelových fondov; k prijatiu úverov alebo pôžičiek obce;

r) sleduje a odporúča možnosti získania dotácií z grantov, podporných programov ministerstiev, z rozpočtu VÚC Trenčín a pod.;

s) v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ;

t) plní ďalšie úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHOZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Na úseku svojej pôsobnosti:

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce ,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi, obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OZ.

 [1] podľa § 25 ods. 2 písm. b) až j) zákona č.369/1990 o obecnom zriadení;

[2] Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

[3] § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

[4] § 9 zákona o obecnom zriadení; Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“); zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[5] § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení; § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

[6] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

[7] Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov; Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o miestnych daniach ;Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liešťany

[8] § 8 zákona o obecnom zriadení; zákon o majetku obcí