Návrh  Zmeny a doplnky č.2 k ÚPN obce Liešťany

Obsah
(450kB)

Grafická časť

 
Náložky  
01- Širšie vzťahy_ úplné znenie
(5,2MB)
02A - Priesto. usporiad. a funkčné využ. územia_náložka
(1,2MB)
02B - Priesto. usporiad. a funkčné využ. územia_náložka
(1MB)
03 - Dopravné vybavenie_náložka
(1MB)
04, 05 - VTV_náložka
(1MB)
06 - Perspek. použ.ppf a lpf na nepoľ. účely_ náložka
(1,1MB)
07 - OPaK_náložka
(1MB)
08 - Schéma VPS_náložka
(1MB)
Úplné znenie  
01- Širšie vzťtahy_úplné znenie
(5,2MB)
02A - Priesto. usporiad. a funkčné využ. územia
(2,8MB)
02B - Priesto. usporiad. a funkčné využ. územia_
(1,6MB)
03 - Dopravné vybavenie
(1,3MB)
04 - VTV energetika, informačné siete
(1,3MB)
05 - VTV vodné hospodárstvo, plyn
(1,4MB)
06 - Perspek. použ.ppf a lpf na nepoľ. účely
(1,5MB)
07 - OPaK
(2,5MB)
08 - Schéma VPS
(1,2MB)

Textová časť

 
UPN O Liestany_ZaD_2_Navrh-Text.smer.cast
(2,2MB)
UPN O Liestany_ZaD_2_Navrh-Text.zaväz.cast
(773kB)
ÚPN O_Liestany_ZaD_2_Navrh-Príloha_Tab.č.1
(176kB)