Územný plán obce


Schválené Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Liešťany

 Oznámenie o Zmene a dopl nku č.1 k ÚPN obce Liešťany

   Zmeny a doplnky č.2 k ÚPN obce Liešťany  

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Liešťany

 

 

 

Čistopis

01/2011

 

Obstarávateľ :              Obec Liešťany

Spracovateľ :               AGS ATELIÉR s.r.o., Prievidza

 

TEXTOVÁ ČASŤ

Textová časť – DIEL „A“      
(1,4MB)
Záväzná časť - DIEL „B“                                                                
(437kB)

 

GRAFICKÁ ČASŤ

1 Širšie vzťahy
 

(1,8MB)
2A Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
(2,4MB)
2B Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 
(1,3MB)
3 Verejné dopravné vybavenie
  (1MB)
4 Verejné technické vybavenie  - energetika, informačné siete
  (1MB)
5 Verejné technické vybavenie  - vodné hospodárstvo, plyn
(990kB)
6 Perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(1,1MB)
7 Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES
(2,3MB)
8 Schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia
(981kB)