Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Liešťany

Obsah

Obsah ZaD 3 ÚPN O Liešťany 


(41kB)

 

Textová časť

Príloha-č1-radónové riziko
(348kB)

ÚPN O Liešťany_ZaD3_Text_smer_časť_čistopis


(491kB)

ÚPN O Liešťany_ZaD3_Text_zaväz_čast_čistopis


(212kB)

 Grafická časť - úplné znenie

1 Širšie vzťahy


(16MB)
2A Priest. uspor. a funk. využ. územia
(2,5MB)
2B Priest. uspor. a funk. využ. územia
(1,4MB)
3-Verejné dopravné vybavenie
(1,1MB)
4 VTV energetika, informačné siete
(1,1MB)
5 VTV vodné hospodárstvo, plyn
(1,2MB)
6 Perspek. použ. ppf a lpf na nepoľ. účely
(1,3MB)
7 OPaK
(2,2MB)
8 Schéma VPS
(1MB)

 

Grafická časť - náložky

1 Širšie vzťahy
(16MB)
2A Priest. uspor. a funk. využ. územia náložka
(689kB)
2B Priest. uspor. a funk. využ. územia náložka
(719kB)
3-Verej. doprav. vybav. náložka
(697kB)
4,5-Verejné technické vybavenie-EN,IS,VH náložka
(704kB)
6 Perspek. použ. ppf a lpf na nepoľ. účely náložka
(636kB)
7 OPaK náložka
(637kB)
8 Schéma VPS náložka
(720kB)

 

Tabuľková časť

Príloha-č1-radónové riziko
(348kB)
Tab.1 ÚPN O Liešťany ZaD3 FPR bývanie NO
(80kB)
Tab.2 ÚPN O Liešťany ZaD3 FPR bývanie VO
(67kB)
Tab.5 ÚPN O Liešťany ZaD3 FPR výroba NO
(78kB)
Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Liešťany:
 
AGS Ateliér, s.r.o. Prievidza
 
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Liešťany boli schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Liešťany dňa 21.6.2022, Uznesením č.32/2022.