Zmeny a doplnky č.2 k ÚPN obce Liešťany

 

ÚPN O Liešťany_ZaDč.2 Zaväzná čast
(3,1MB)
ÚPN O Liešťany_ZaDč.2 Textová časť
(2,6MB)

Grafická časť

2A-Priest.usp. a funk.využ.územia  
(2,8MB)
2B-Priest.usp. a funk.využ.územia
(1,6MB)
3-Dopravné vybavenie
(1,3MB)
4-VTV energetika, informačné siete
(1,2M)
5-VTV vodné hospodárstvo, plyn
(1,4MB)
6-Perspek. použ.ppf a lpf na nepoľ. účely
(1,5MB)
7-OPaK
(2,5MB)
8-Schéma VPS.pdf
(1,2MB)

Náložky

2A-Priest.uspor. a funk.využ.územia-náložka
(2MB)
2B-Priest.uspor. a funk.využ.územia-náložka
(1,7MB)
3-Dopravné vybavenie-náložka
(1,7MB)
4,5-VTV-náložka
(1,7MB)
6-Perspek.pouz.ppf a lpf na nepoľ.účely-náložka.
(1,9MB)
7-OPaK-náložka
(1,9MB)
8-Schéma VPS-náložka
(1,9MB)

Tabuľková časť

Tab.č.1_FPR_Bývanie(NO)
(66kB)
Tab.č.2_FPR_Bývanie (VO)
(65kB)
Grafická časťddd
Grafická časťZaD obalka obsah
(42kB) ZaD1 Liestany navrh na prerokovanie                                                          
(406kB) 2 A 10000 ZaD1 sutlac

Viac tu: https://www.liestany.sk/samosprava/obec-liestany/uzemny-plan-obce/oznamenie-o-zmene-a-doplnku-c-1-k-upn-obce-liestany/