Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení      v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 417/2013  Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi          a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 417/2013 Z.z.“) a zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z.z.“)  v y d á v a  toto:


Všeobecne záväzné nariadenie

č. 2/2015

o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci obcou Liešťany

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky a pravidlá poskytovania sociálnej výpomoci, a to poskytovaním:
 1. jednorazovej dávky poskytnutej občanom v hmotnej núdzi v zmysle § 17 a § 27 zákona č. 417/2013  Z.z.  o pomoci  v hmotnej  núdzi  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej len „zákon č. 417/2013 Z.z.“);
 2. mimoriadnej dávky sociálnej pomoci v zmysle § 3 ods. 2 písm. g) a  § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Z.z.“).
 1. Účelom vydania tohto VZN je stanovenie pravidiel, postupov a podmienok pre priznávanie a vyplácanie dávok sociálnej výpomoci s cieľom zabezpečiť jednotný postup, preukaznosť, spravodlivosť, informovanosť a transparentnosť pri poskytovaní dávok sociálnej výpomoci občanom obce Liešťany (ďalej len „občan“) a vyššiu kvalitu konania o ich žiadostiach.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

 1. Hmotná núdza[1] je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima[2]               a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
 2. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze[3].
 3. Domácnosť[4] na účely tohto VZN tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen domácnosti“), ktorými sú:
 1. jednotlivec,
 2. manžel a manželka,
 3. manžel, manželka a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 4. rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
 5. rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako mesačná minimálna mzda a žijú s rodičmi v domácnosti,
 6. rodičia a deti nad 25 rokov veku žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú                 na budúce povolanie dennou formou štúdia,
 7. fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii  a bývanie podľa osobitného predpisu[5],
 8. plnoleté fyzické osoby podľa písmen b) až f), ak sa im poskytuje starostlivosť                        v resocializačnom stredisku pobytovou formou[6].
 1. Krízová životná situácia pre toto nariadenie je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby          a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie.
 2. Základné životné podmienky[7] na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
 3. Nepriaznivá sociálna situácia[8] je pre účely tohto VZN ohrozenie fyzickej osoby prípadne spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácností sociálnym vylúčením, alebo obmedzenie schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu:
 1. že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb;
 2. kvôli svojim životným návykom alebo pre spôsob života;
 3. pre ťažké zdravotné postihnutie;
 4. pre nepriaznivý zdravotný stav;
 5. z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek“);
 6. opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím;
 7. ohrozenia správaním iných fyzických osôb.
 1. Mimoriadna sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť v živote občana alebo členov domácnosti, ktorá znamená obmedzený prístup k uspokojovaniu ich potrieb, prináša určité sociálne dôsledky a na jej prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci zo strany obce.
 2. Nepriaznivý zdravotný stav je invalidita[9],  ťažké zdravotné postihnutie[10], choroba, porucha zdravia, alebo zdravotné postihnutie uznané príslušným ošetrujúcim lekárom.
 3. Závažná choroba, závažný úraz  je pre účely tohto VZN choroba alebo úraz, ktorý je spojený s dlhodobou práceneschopnosťou trvajúcou dlhšie ako 3 mesiace;
 4. Za osamelého občana sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí z iných vážnych dôvodov (napr. manžel sa dlhodobo zdržiava v cudzine, je vo výkone trestu odňatia slobody, je nezvestný a pod.), žije sám a uhrádza si náklady na svoje potreby
 5. Za osamelého rodiča sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí z iných vážnych dôvodov, ktorý sa stará o nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku a sám si uhrádza náklady na svoje potreby a potreby nezaopatrených detí. 

 

§ 3

Okruh poberateľov dávok sociálnej výpomoci

 

 1. Obec môže poskytovať sociálnu výpomoc občanom, a to predovšetkým:
  1. rodinám s nezaopatrenými deťmi;
  2. poberateľom dôchodkov;
  3. občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť.
 2. Poberatelia dôchodkov sa posudzujú v dvoch skupinách:
  1. starobní a invalidní dôchodcovia, ktorých príjem nepresahuje hranicu životného minima;
  2. občania s invalidným dôchodkom evidovaní na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVaR“).
 3. Medzi občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sa pre účely tohto VZN zaraďujú:
 1. osamelý občan;
 2. osamelý rodič;
 3. ťažko zdravotne postihnutý občan;
 4. občania, ktorí sú zaradení do evidencie UPSVaR ako nezamestnaní minimálne 6 mesiacov a poberajú dávku v hmotnej núdzi;
 5. občania prepustení z výkonu trestu, príp. bezdomovci, ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie.

 

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH A PODMIENKY POSKYTOVANIA DÁVOK SOCIÁLNEJ VÝPOMOCI

 

Prvá hlava

Jednorazová dávka poskytnutá občanom v hmotnej núdzi

 

§ 4

Účel poskytnutia jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi

 

 1. Obec poskytuje jednorazovú dávku, ktorá  je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi [11](ďalej len „žiadateľ“) najmä v prípadoch,  ak  je:

a)      ohrozené zdravie žiadateľa, alebo s ním posudzovanej osoby;

b)      ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa;

c)      možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci.

 1. Jednorazová dávka sa poskytuje najmä na preukázanú potrebu zabezpečenia[12]:
 1. nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi;
 2. nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu;
 3. školských potrieb pre nezaopatrené deti nad rámec dotácie z Ministerstva školstva SR[13] alebo obce (napr. taška, vybavenie na telesnú výchovu, písacie potreby, zošity a pod.)
 4. mimoriadnych liečebných nákladov pri liečbe nepriaznivého zdravotného stavu, závažnej choroby alebo závažného úrazu žiadateľa (napr. náklady na lieky, špeciálny zdravotný materiál, špeciálne potraviny, úhradu odborného zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade osobitne závažného ochorenia občana v sociálnej núdzi alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje, stravné, zdravotnícke potreby, pomôcky a pod.).
 1. Obec môže poskytnúť jednorazovú dávku aj na nevyhnutné zabezpečenie:
 1. základných hygienických potrieb (napr. plienky, mydlo, šampón, zubná pasta a pod.);
 2. nevyhnutného vybavenia nezaopatreného dieťaťa do detského tábora, školy                v prírode, na lyžiarsky a plavecký výcvikový kurz, školský výlet;
 3. školskej aj mimoškolskej záujmovej činnosti nezaopatreného dieťaťa;
 4. kúpeľnej liečby žiadateľa alebo nezaopatreného dieťaťa (detí) žiadateľa, ktorý je odkázaný na dávky v hmotnej núdzi;
 1. Jednorazovú dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do  výšky  stanovenej  v  § 10  tohto VZN.

 

§ 5

Podmienky poskytovania jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi

 

 1. Obec  poskytuje  jednorazovú dávku žiadateľovi, ktorý splní nasledujúce podmienky:
 1. má trvalý pobyt na území obce;
 2. nemá voči obci a organizáciám, ktoré boli obcou zriadené alebo založené žiadne finančné záväzky, resp. uzavrel splátkový kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní;
 3. je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo je posudzovaným členom domácnosti;
 4. v prípade, ak je žiadateľ rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), to nesmie (tie nesmú) mať  v príslušnom školskom roku vymeškaných viac ako 10 neospravedlnených vyučovacích hodín.
 1. V prípade, že  nebude zo strany žiadateľa splnená niektorá z podmienok, žiadateľ  stráca nárok na vyplatenie jednorazovej dávky.
 2. Jednorazová dávka podľa tohto VZN nebude tiež poskytnutá občanovi:
 1. ktorý poškodzuje obecný majetok, alebo sústavne narúša občianske spolužitie;
 2. u ktorého existuje dôvodné podozrenie, že poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi nebude použitá na účel, na ktorý bola žiadateľovi poskytnutá.
 1. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

 

 

§ 6

Žiadosť  o priznanie jednorazovej dávky

 

 1. Žiadosti na poskytnutie jednorazovej dávky sa podávajú priebežne počas roka, najneskôr do 20.12. pre príslušný kalendárny rok, v ktorom má byť jednorazová dávka poskytnutá.
 2. Žiadateľ  spĺňajúci podmienky tohto VZN, podáva písomnú žiadosť na poskytnutie jednorazovej dávky na Obecný úrad v Liešťanoch (ďalej len „OcÚ“).
 3. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky obsahuje:
  1. základné osobné údaje žiadateľa;
  2. jeho ekonomickú situáciu a ekonomickú situáciu spoločne posudzovaných osôb;
  3. účel poskytnutia jednorazovej dávky;
  4. odôvodnenie žiadosti.
 4. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy:
  1. potvrdenie o tom, že žiadateľ  má voči obci vysporiadané finančné záväzky, resp. že si riadne plní splátkový kalendár;
  2. potvrdenie  o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach  určených súdom s kópiou právoplatného rozsudku súdu;
  3. potvrdenie o evidencii  žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný;
  4. potvrdenie o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných detí, ak je žiadateľom rodina s nezaopatreným dieťaťom alebo viacerými deťmi.

Druhá hlava

Mimoriadna dávka sociálnej pomoci

§ 7

Účel poskytnutia mimoriadnej dávky sociálnej pomoci

 

 1. Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci môže obec priznať predovšetkým na  zmiernenie  mimoriadne zvýšených  výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb:
  1. v čase náhlej núdze[14]
  2. v čase nepriaznivej sociálnej  situácie podľa §2 ods.6 tohto VZN;.
  3. pri vzniku mimoriadnej sociálnej udalosti podľa §2 ods.7 tohto VZN;
 2. Za nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze sa pre potreby tohto VZN považuje zabezpečenie:
 1. prístrešia;
 2. stravy;
 3. ošatenia (v štandardnom prevedení, nie tzv.„značkový“ výrobok);
 4. nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;
 5. nevyhnutných výdavkov na domácnosť;
 6. inej nevyhnutnej materiálnej pomoci.
 1. Obec poskytuje nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v čase náhlej núdze[15] spôsobenej:
  1. živelnou pohromou (povodeň, požiar, víchrica, nadmerné suchá a teplá, mrazy, krupobitie, prívalové dažde a ich následky);
 1. haváriou;
 2. inou podobnou udalosťou.
 1. Za inú podobnú udalosť sa na účely tohto VZN považuje udalosť, v dôsledku ktorej občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na:
  1. zabezpečenie služieb spojených s úmrtím člena rodiny, najmä v prípade úmrtia živiteľa rodiny, osamelého občana či najbližšieho príbuzného žiadateľa;
  2. liečbu nepriaznivého zdravotného stavu, závažného ochorenia alebo úrazu  žiadateľa  alebo  spoločne posudzovaných osôb (napr. úhrada doplatku za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál, nákup hygienických pomôcok pre bezvládnych...);
  3. kúpeľnú liečbu žiadateľa alebo nezaopatreného dieťaťa (detí) žiadateľa;
  4. čiastočnú úhradu pomôcky pre občana s preukazom ŤZP, ktorý je na túto pomôcku odkázaný podľa komplexného posudku UPSVaR;
  5. opravy havárie technického zariadenia v byte alebo dome (plyn, vykurovacie teleso, zdroj vody, hygienické zariadenie, chladnička, práčka a pod.)
  6. výdavky spojené s okradnutím alebo vykradnutím, ak sa po prešetrení udalosti zistí, že jednotlivec alebo rodina prišli o majetok, alebo majetok bol značne poškodený;
  7. iných akceptovateľných mimoriadnych výdavkov súvisiacich s riešením nepriaznivej krízovej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo spoločne posudzovaných osôb, ak si uplatnili všetky zákonné nároky a tvoria spoločnú domácnosť.

 

 

 

 

§ 8

Podmienky poskytovania mimoriadnej dávky sociálnej pomoci

 

 1. Mimoriadna dávka sociálnej pomoci je dobrovoľná forma sociálnej výpomoci obce a na jej priznanie nie je  právny nárok.
 2. Žiadateľ  o  mimoriadnu dávku sociálnej pomoci nemusí byť poberateľom dávky v hmotnej núdzi, ale jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb nesmie presiahnuť výšku trojnásobku životného minima.
 3. Obec môže poskytnúť  mimoriadnu dávku sociálnej pomoci iba žiadateľovi, ktorý:
 1. má trvalý pobyt na území obce.
 2. nemá voči obci a organizáciám, ktoré boli obcou zriadené alebo založené žiadne finančné záväzky (dlh na dani z nehnuteľnosti, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dani  za psa, za priestupky a iné) resp. uzavrel splátkový kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní;
 3. v prípade, ak je žiadateľ rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), to nesmie (tie nesmú) mať  v príslušnom školskom roku vymeškaných viac ako 10 neospravedlnených vyučovacích hodín.
 1. V prípade, že  nebude zo strany žiadateľa splnená niektorá z podmienok, žiadateľ  stráca nárok na vyplatenie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci.
 2. Mimoriadna dávka sociálnej pomoci v zmysle § 7 ods.3 písm. a) tohto VZN sa poskytne iba vo vzťahu k poškodeniu alebo zničeniu majetku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce.
 3. Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi do výšky  preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky stanovenej v § 10 tohto VZN.
 4. Na konanie o poskytnutí  mimoriadne dávke sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

§ 9

Žiadosť o priznanie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci

 

 1. Žiadosti na poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa podávajú priebežne počas roka.
 2. Žiadateľ  spĺňajúci podmienky tohto VZN podáva písomnú žiadosť na poskytnutie jednorazovej dávky v čase náhlej núdze na OcÚ.
 3. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky obsahuje:
 1. základné osobné údaje žiadateľa;
 2. účel poskytnutia jednorazovej dávky;
 3. odôvodnenie žiadosti.
 1. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy:
 1. potvrdenie o tom, že žiadateľ  nemá voči obci nevysporiadané finančné záväzky, resp. že riadne plní splátkový kalendár;
 2. potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a výške príjmov posudzovaných osôb, alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou právoplatného rozsudku súdu;
 3. potvrdenie vydané UPSVaR o zaradení žiadateľa do evidencie uchádzačov o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný; toto potvrdenie sa vyžaduje aj od spoločne posudzovaných osôb;
 4. doklad o nepriaznivom zdravotnom stave, o liečbe závažného ochorenia alebo závažného úrazu; ak je žiadateľ  ťažko zdravotne postihnutý, predloží fotokópiu právoplatného preukazu ZŤP (v zmysle §7, ods. 4, písm. b) tohto VZN); 
 5. kópia oznámenia o schválení kúpeľnej liečby poisťovňou v zmysle § 7, ods. 4, písm. c) tohto VZN;
 1. Pri žiadosti o priznanie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci z dôvodu odstraňovania následkov živelnej pohromy v zmysle §. 7 ods. 3 písm. a) a b) tohto VZN sa predkladá len žiadosť bez príloh.

 

TRETIAČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

§ 10

Výška dávok sociálnej výpomoci

 

 1. Dávky sociálnej výpomoci  (ďalej len „dávky“) môžu byť poskytnuté nasledovne:
 1. jednotlivec (osamelý občan) do výšky 50,- EUR
 2. bezdetný pár a pár bez rodičovskej povinnosti (v prípade, ak už majú dospelé deti) do výšky 90,- EUR
 3. osamelý rodič alebo rodina s 1 - 3 nezaopatrenými deťmi  do výšky 140,- EUR
 4. rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi do výšky 190,- EUR.
 1. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže starosta obce na návrh sociálnej komisie udeliť výnimku vo výške dávky, a to nasledovne:
 1. jednorazovú dávku poskytnutú občanovi v hmotnej núdzi možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu[16].
 2. mimoriadnu dávku sociálnej pomoci možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky jeden a pol násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 1. Starosta obce o udelení výnimky vo výške dávky oboznámi poslancov OZ  na najbližšom zasadnutí OZ.

§ 11

Formy poskytovania dávok sociálnej výpomoci

 

 1. Dávky možno poskytnúť vo forme:
  1. peňažnej – ktorá bude žiadateľovi vyplatená v hotovosti v pokladni OcÚ alebo bezhotovostne (napr. poštovou poukážkou, poukázaním na účet a pod.);
  2. vecnej – ktorú si žiadateľ osobne prevezme na OcÚ;
  3. kombinovanej.
 1. Vo vecnej forme sa môžu dávky poskytnúť žiadateľovi, ktorého životné návyky, alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie tejto dávky v peňažnej forme.

 

§ 12

Konanie o poskytnutí  dávok sociálnej výpomoci

 

 1. Na poskytnutie dávok nie je právny nárok a  možno ich poskytnúť len 1x ročne.
 2. Poskytnutie jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci podľa tohto VZN sa navzájom nevylučujú.
 3. Dávky poskytuje obec s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov v rozpočte obce určených na poskytovanie sociálnej pomoci na príslušný kalendárny rok.
 4. O výške jednotlivých dávok rozhoduje OZ alebo starosta obce[17] s prihliadnutím na odporúčanie sociálnej komisie.
 5. Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada najmä na:
 1. celkové majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb;
 2. počet vyživovaných osôb;
 3. starostlivosť o maloleté deti a plnenie podmienok dochádzky do školy;
 4. zdravotný stav žiadateľa a rodinných  príslušníkov;
 5. potrebu, naliehavosť, ako aj spôsob vedenia života žiadateľa o pomoc a vlastné pričinenie občana riešiť hmotnú alebo sociálnu núdzu.
 1. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, OcÚ vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.               V prípade potreby si môže OcÚ vyžiadať aj iné doklady vzťahujúce sa k účelu poskytnutia dávky.
 2. Ak žiadateľ v lehote do 10-ich kalendárnych dní od výzvy nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, bude žiadosť o dávku zamietnutá. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, poskytovateľ môže lehotu primerane predĺžiť.
 3. Sociálna komisia vyhotoví  vyjadrenie k žiadosti a postúpi ho na schválenie OZ na jeho najbližšom zasadnutí.
 4. V súlade s vyjadrením sociálnej  komisie môže byť priznaná dávka účelovo viazaná, t. j. žiadateľ ju môže použiť len na konkrétny účel.
 5. OcÚ po prerokovaní žiadosti OZ vyhotoví a doručí žiadateľovi výpis z uznesenia OZ o poskytnutí alebo neposkytnutí dávky.
 6. Spôsob poskytovania dávky a účel využitia tejto pomoci bude  uvedený uvedený v uznesení OZ.
 7. Žiadateľ je povinný do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia listinnými účtovnými dôkazmi zdokladovať OcÚ účelné vynaloženie poskytnutých finančných prostriedkov (napr. pokladničný doklad z registračnej pokladne, doklad o úhrade faktúry, prípadne predložením iného relevantného dokladu o úhrade výdavku). V odôvodnených prípadoch poskytovateľ môže lehotu primerane predĺžiť.
 8. Vo výnimočných, naliehavých  prípadoch sa môže začať konanie o poskytnutí dávok aj bez predchádzajúcej písomnej žiadostí oprávnenej osoby o jej poskytnutie (napr. na návrh starostu, poslanca, zamestnanca OcÚ a iného občana). Oprávnená osoba je následne do 30 dní povinná doplniť potrebnú žiadosť podľa tohto VZN.
 9. O výnimke v konaní o poskytovaní dávok a ich výške rozhoduje starosta obce na návrh sociálnej komisie a oboznámi o tom na najbližšom zasadnutí poslancov OZ.

 

§ 13

Kontrola poskytovania dávok sociálnej výpomoci

 

 1. Obec si vyhradzuje právo kontrolovať použitie poskytnutých dávok.
 2. Kontrolu poskytovania dávok podľa tohto VZN sú oprávnení vykonávať OcÚ, OZ (sociálna komisia) a kontrolór obce.
 3. V prípade poskytnutia dávok na nákup základného vybavenia domácnosti si obec vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte žiadateľa, ktorému bola dávka poskytnutá.

 

§ 14

Sankcie

 

 1. Starosta obce rozhodne o bezodkladnej povinnosti vrátiť poskytnutú dávku sociálnej výpomoci alebo jej časť v prípade, ak žiadateľ:
 1. neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky;
 2. získal dávku podvodom;
 3. nesplnil povinnosti ustanovené týmto nariadením.
 1. V prípade, že žiadateľ nebude vedieť neprávom vyplatenú dávku sociálnej výpomoci obci vrátiť, nebude mu v nasledujúcich 3 po sebe idúcich rokoch dávka sociálnej výpomoci poskytnutá.
 2. Obec môže riešiť vrátenie neprávom vyplatenej dávky sociálnej výpomoci aj prostredníctvom exekučného konania.

TRETIAČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 15

Zrušovacie ustanovenie

 

 1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci sa zrušuje VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci.

 

§ 16

Účinnosť

 

 1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 22.5.2015, uznesením č.  30/2015.
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

Ľubomír Noska

 starosta obce 

Vyvesené dňa: 25.5.2015

Zvesené: 10.6.2015

 [1] § 2  ods.1 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

[2] § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime              

[3] §1 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime

[4] §3 ods.1 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

[5] § 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.

[6] § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

[7] § 2 ods.2 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

[8] §2 ods.2 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

[9] v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

[10] v zmysle zákona  č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[11] v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

[12] § 17 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

[13] v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR

[14] §3 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

[15] §3 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

[16] § 17 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

[17] v súlade s § 10 odst.2 tohto VZN

 

Príloha

  
 PRÍLOHA č.1 k VZN č.2/2015 o poskytovaní dávok sociálnej výpomoci                               

       
(47,9kB)       
   
(505kB)