Všeobecné záväzné nariadenie

  ROK 2024

  ROK 2023

  ROK 2022

  ROK 2021

ROK 2019   

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2004

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - R O Z H O D N U T I E

16.07.2024 20:13
KPÚ Trenčín na základe žiadosti investora Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., a zhotoviteľa: ALLGEO, geodetická kancelária, s.r.o. k projektovej dokumentácií líniovej stavby pod názvom: „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno -...

Zámer odpredať majetok obce Liešťany

14.07.2024 20:12
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva...

Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odklanalizovanie

04.07.2024 19:06
Informácia o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a o vykonaní konzultácií.   súbor na stiahnutie    (70kB)  

Správa o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno

26.06.2024 21:23
Správa o hodnotení strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nitrianske Rudno je zverejnený na internetovej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-nitrianske-rudno Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu...

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liešťany

24.06.2024 22:11
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27.júna 2024 ( štvrtok ) o 19:00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.   súbor na stiahnutie    (100kB)  

Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu “Územný plán obce Nitrianske Rudno Zmeny a doplnky č.2“

24.06.2024 09:49
Do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v obci Nitrianske Rudno v úradných hodinách a na webovej stránke...

Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2023

31.05.2024 21:31
súbor na stiahnutie  - Návrh ZÚ obce Liešťany za rok 2023   (507kB) súbor na stiahnutie - Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023            (438kB) súbor na stiahnutie - Uznesenie         ...

Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odkanalizovanie - oznámenie o začatí zisťovacieho konania

27.05.2024 11:45
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) ...

Oznámenie o začatí konania

23.05.2024 19:51
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona v súvislosti s líniovou stavbou pod názvom: „Aglomerácia Nitrianske Rudno – Nevidzany,...

O Z N Á M E N I E O MOŽNOSTI PRIHLASOVANIA KANDIDÁTOV ZA ČLENOV VÝBORU A ČLENOV DOZORNEJ RADY

22.05.2024 18:08
LPS-bývalých urbárnikov Liešťany, 972 27 Liešťany 2/A Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbánikov Liešťany oznamuje svojim podielnikom, že v tomto roku končí volebné obdobie členom výboru a dozornej rady. Z tohto dôvodu dáva možnosť prihlásiť sa novým kandidátom z radov podielnikov a po zvolení...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>