Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany

č. 4/2015

o miestnych daniach

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 6,  § 8 ods. 2, § 12 ods.  2  a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7,  § 29, § 36, § 43, § 59, § 98, § 99e ods. 9 zákona         č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o miestnych daniach“)   u s t a n o v u j e  

 

PRVÁ ČASŤ

Ú v o d n é   u s t a n o v e n i A

 

§  1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky určovania a vyberania  miestnych daní  na území obce Liešťany.

 

§  2

Druhy miestnych daní

Obec Liešťany zavádza na svojom území miestne dane:

 1. daň z nehnuteľností
 2. daň za psa
 3. daň za nevýherné hracie prístroje
 4. daň z užívanie verejného priestranstva
 5. daň za ubytovanie

 

 

DRUHÁ ČAST

D a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í

 

DAŇ  Z  POZEMKOV

 

§ 3

Základ  dane

 1. Správca dane ustanovuje na území obce Liešťany hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,13 eura za 1 m2, ak daňovník nepreukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom.

                                                          

§ 4

Sadzba dane

 Správca dane určuje pre pozemky  na území obce Liešťany ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

 

 

 

k.ú. Liešťany

k.ú. Lomnica

k.ú. Dobročná

a)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,   trvalé  trávnaté porasty

0,70%

0,80%

0,80%

b)

záhrady

0,30%

0,30%

0,30%

c)

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,30%

0,30%

0,30%

d)

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky  využívané vodné plochy

0,31%

0,31%

0,31%

e)

stavebné pozemky

0,25%

0,25%

0,25%

 

DAŇ  ZO  STAVIEB

 

§ 5         

Sadzba dane

 1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Liešťany ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavenej plochy
 1. 0,066 eura stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu  pre hlavnú stavbu,
 2. 0,070 eura stavby na pôdohospodársku  produkciu, skleníky, stavby pre vodné  hospodárstvo,  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 3. 0,240 eura chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 4. 0,210 eura samostatne stojace  garáže,
 5. 0,210 eura stavby hromadných garáží,
 6. 0,210 eura stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, 
 7. 0,250 eura priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. 0,660 eura stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 9. 0,170 eura ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

 

 1. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,04 eura za každé ďalšie  podlažie  okrem prvého nadzemného podlažia.       

 

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

1.  Správca dane oslobodzuje od dane  z pozemkov:

 

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

 

 2. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb  vo výške:

 

a) 20 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50  %  z daňovej povinnosti na  stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

3. Správca dane ustanovuje, že veková hranica fyzických osôb na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti je viac ako 70 rokov.

 

 

 

 

 

TRETIA  ČASŤ

D a ň  z a  p s a

 

§ 7

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou

osobou na území obce Liešťany.

 

§ 8

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 5,00 eur.

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

§ 9

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 7 tohto nariadenia, a zaniká posledným dňom mesiaca,               v ktorom  pes prestal byť predmetom dane.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

D a ň   z a  n e v ý h e r n é   h r a c i e   p r í s t r o j e

 

§ 10

Sadzba dane

 

Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok  33,00 eur.

  

§ 11

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

 

§ 12

Identifikácia nevýherného hracieho prístroja

 

 1. Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý nevýherný hrací prístroj identifikačný štítok tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní nevýherného hracieho prístroja.
 2. Identifikácia musí obsahovať tieto údaje:
 • názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO,
 • výrobné číslo a druh automatu,
 • adresu prevádzkarne alebo miesta,  kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza,
 • dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

 

 

 

§ 13

Spoločné ustanovenia k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

 

 1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,  v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej  z nich a to podľa stavu k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.
 2.  Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
 3. Ak daňovník podal priznanie  k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 13 ods. 1 tohto nariadenia  a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej zanikla daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní od zániku daňovej povinnosti.
 4.  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa a za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote podľa zák. 582/2004 Z. z. § 99 b, ods. 2.
 5. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná v lehote, ktorá je uvedená v rozhodnutí.
 6. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na účet obce. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.
 7. Správca dane ustanovuje, že daň v úhrne do 3,00 € nebude vyrubovať ani vyberať.

 

 

PIATA ČASŤ

D a ň    z a   u ž í v a n i e    v e r e j n é h o   p r i e s t r a n s t v a

 

§ 14

Verejné priestranstvá

Obec ustanovuje, že pre účely dane za užívanie verejného priestranstva sú v obci verejnými priestranstvami verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

 

§ 15

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane pred začiatkom užívania verejného priestranstva.

 

§ 16

Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je za každý aj začatý  m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň                                                

 1. ambulantný predaj na stoloch, pultoch a iných prenosných zariadeniach    0,50 eura
 2. ambulantný predaj z osobných a nákladných automobilov                          0,50 eura
 3. poskytovanie služieb                                                                                    0,50 eura
 4. umiestnenie cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcií                           0,50 eura
 5. za záber verejného priestranstva počas trvania stavebného povolenia

alebo stavebných prác povolených obcou                                                    0,01 eura

f) za skládku: tuhého paliva                                                                               0,05 eura

                             ostatné druhy materiálu                                                               0,05 eura

     g) za stavbárske lešenie a iné konštrukcie                                                           0,05 eura    

 

 

§ 17

Oslobodenie od dane

 

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

 

 

ŠIESTA  ČASŤ

D a ň   z a  u b y t o v a n i e

 

§ 18

Sadzba dane

Sadzba dane na osobu a prenocovanie je 0,30 eura.

 

 

§ 19

Oznamovacia povinnosť

 

 1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť obci v lehote do 30 dní od začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania, že sa stáva platiteľom dane z ubytovania (ďalej len „platiteľ dane“) a uviesť:
 • identifikačné údaje (meno , priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, IČO, kontaktné údaje ),
 • údaje o ubytovacom zariadení ( adresa ubytovacieho zariadenia, kategorizácia ubytovacieho zariadenia, ubytovacia kapacita ).
 1. V rovnakej lehote je platiteľ dane povinný oznámiť zmeny ohlásených údajov alebo ukončenie poskytovania prechodného odplatného ubytovania.

 

 

 

§ 20

Platenie dane

 

 1. Platiteľ dane – prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predložiť obci Hlásenie k dani za ubytovanie na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia v lehote  najneskôr do 10. dňa po skončení štvrťroka.
 2. Daň je splatná bez vyrubenia do 10 dní od ukončenia každého štvrťroka, v ktorom platiteľ dane poskytoval ubytovacie služby, a to v hotovosti do pokladne obce, prípadne na bankový účet obce. Platiteľ dane je povinný predložiť obci evidenciu podľa ods. 3 a vyúčtovanie vybratej dane za ubytovanie.
 3. Platiteľ dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia) je pre účely tejto dane povinný viesť pravdivú a preukázateľnú evidenciu všetkých ubytovaných osôb (daňovníkov) v písomnej alebo elektronickej forme („kniha ubytovaných osôb“), v ktorej uvedie základné údaje o daňovníkovi, najmä meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, deň príchodu a deň odchodu.
 4. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom vyznačí daňovníka, prípadne počet ďalších osôb s ním ubytovaných, dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytované a výšku zaplatenej dane.

 

 

 

 

SIEDMA ČASŤ

S P O L O Č N É    Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A

 

§ 21

Zrušovacie ustanovenia

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2014 o miestnych daniach.

 

§22

Účinnosť

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2015 o miestnych daniach uznieslo dňa  10. decembra 2015 uznesením č. 80/2015.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 

 

 

 

 

Ľubomír Noska

   starosta obce

 

 

 

Vyvesené:     14.12.2015

Zvesené:

Príloha

  
 PRÍLOHA č.1 k VZN č.4/2014 o miestnych daniach                                                                           

(55kB)               

(22kB)