Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2016

o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Liešťany

                                              

     Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce

                                                       

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Liešťany . Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely  na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.                                                    

                                                       

Časť II.

Všeobecné ustanovenia

 

Článok  l

ZDROJE DOTÁCIÍ

 

Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

 

Článok 2

ÚČEL  POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo  

  verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,

- inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec – inej

  obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov

  živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,

- iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt

   na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby

   obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie na:

  • podporu všeobecne prospešných služieb alebo
  • verejnoprospešných účelov,
  • podnikania a zamestnanosti.

 

2. Všeobecne prospešné služby sú najmä:

a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

3. Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:

a/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

b/ realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov

c/ ochrana a tvorba životného prostredia

d/ zachovanie prírodných hodnôt

e/ ochrana zdravia

f/ ochrana práv detí a mládeže

g/ rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

h/ plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Článok 3

KOMPETENCIE  PRI  SCHVAĽOVANÍ  DOTÁCIÍ

 

l. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.

 

2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

 

3. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej, alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie. 

 

Článok  4

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti.( príloha č. 1.)

 

2. Žiadosť o dotáciu obsahuje:

a) účel v zmysle článku 2, ktorého sa žiadosť o dotáciu týka,

b) presné označenie žiadateľa:

  • u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt
  • u právnickej osoby: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, kontakt.

c) bankové spojenie žiadateľa,

d) názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec,

e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,

f) u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb)  písomne vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií;

písomné vyhlásenie žiadateľa, že  nemá voči obci žiadne záväzky;

predložením čestného vyhlásenia žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia; predložením potvrdenia príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;

predložením potvrdenia Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného;

predložením výpisu z registra trestov  (právnickej osoby) nie starším ako tri mesiace

g) požadovanú výšku dotácie od obce.

 

3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.

 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 31. októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.

V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ

môže podať žiadosť aj v inom termíne.

 

5. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce do výšky schváleného rozpočtu v danom roku na základe zmluvy a schváleného splátkového kalendára o poskytovaní dotácie.

 

6. Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nemá

daňový nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci.

 

7. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.

 

8. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány obce.

 

9. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr však do 15.12. kalendárneho roka.              (príloha č.3)

 

10. Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná požiadať obec o predlženie termínu zúčtovania. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať i o zmenu účelu použitia prostriedkov.

 

11. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť v termíne zúčtovania na účet obce č. ú.: 16925382/0200 IBAN: SK43 0200 0000 0000 1692 5382.

 

12. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, bude obec postupovať v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejne správy v z. n. p.

 

13. Poskytnutú dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné použiť len na:

a) úhradu nákladov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,

b) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových akciách

v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cestovných náhradách

c) odmeny pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní

týchto osôb / zmluvy zakladajúce pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti

a musia byť účastníkmi podpísané/.

 

14. Dotácie sa neposkytujú na financovanie občerstvenia, na nákup darov a suvenírov, na odmeny nad rámec odmien podľa predchádzajúceho bodu (13/c).

 

15. Poskytnutú dotáciu nie je možné čerpať na dopravu vlastnými dopravnými prostriedkami.

 

16. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto politických strán a politických hnutí.

 

Článok 5

FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom (príloha č. 2).

 

2. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta  obce.

 

3. Zmluva musí obsahovať:

a) výšku schválenej dotácie,

b) účel použitia dotácie,

c) termín realizácie,

d) právo obce Liešťany vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,

e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť sankciu v prípade nedodržania podmienok zmluvy,

f) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,

g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.  

               

4. Na základe zmluvy ekonóm obce vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, prípadne preplatí preloženú faktúru do schválenej výšky dotácie.

 

5. V odôvodnených prípadoch môže byť dotácia poskytnutá z pokladne obce.

 

 

Článok 6

POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ

 

1. Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje finančná komisia OZ v Liešťanoch.

  

2. Komisia žiadosti posúdi  na svojom najbližšom zasadnutí a  predloží svoje odporučenie obecnému zastupiteľstvu, resp. starostovi obce.

 

3. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka.

 

Článok 7

Kritéria na poskytnutie dotácií

 

1.      Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá : a)  oblasť kultúry :

-   vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti,

-   podpora činnosti ochotníckych súborov,

-   uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,

-   organizovanie festivalov, detských a mládežníckych podujatí,

-   prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,

-   podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych  

    pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce,

-   podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v obci,

-   zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry,

-   záujem občanov o predmetnú oblasť.

 

b)  oblasť športových aktivít :

-   rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,

-   rozvoj mládežníckeho športu,

-   organizovanie športových súťaží v obci,

-    reprezentácia obce,

-    podpora výkonnostného športu,

-    vo výnimočných prípadoch prevádzkové možnosti.     

 

c)  oblasť výchovy a vzdelávania:

-   netradičná mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných škôl pôsobiacich na území obce, netradičné využitie voľného času mládeže,

 

d)  oblasť zdravotníctva :

-   rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,

-   zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky,

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti zdravotníckych zariadení.

 

e)  oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti :

-   činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení  právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území obce,

-   na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež,

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti.

 

f)  oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci:

-   zlepšenie stavu z hľadiska riešenia odpadov v  obci a jeho separácie,

-   viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia, ...),

-   zabezpečenie ochrany prírody.

 

 

Časť  III.

Článok  8

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTNOVENIA

 

l. Ruší sa VZN č. 2/2013.

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce  č. 4/2016 bolo prerokované a schválené na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch. dňa 12.12.2016 uznesením č. 78/2016.

 

 

Prílohy:

1. Žiadosť

2. Zmluva

3. Zúčtovanie                                                                                           

 

(Prílohy sú samostatne)

  

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce

od  24.11.2016.do 09.12.2016

Pripomienkové konanie. do 05.12.2016

 

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli  obce

od 14.12.2016 do 29.12.2016.

VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov  Obce Liešťany .nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

 

 

 

 

 

Ľubomír   N o s k a

     starosta obce

dokument na stiahnutie

prílohy
(104kB)