Návrh VZN  zverejnený dňa: 25.11.2015

Zvesené dňa: 10.12.2015

Pripomienkovanie návrhu do:  04.12.2015

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 6 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch vo veciach územnej samosprávy sa  podľa ustanovenia   § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších prepisov, podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len“VZN“):

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účelom tohto VZN je stanovenie podrobností financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Liešťany, najmä určenie výšky a účelu použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí , žiaka zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a dieťa zariadenia školského stravovania pre dieťa materskej školy, so sídlom na území obce a  centrá voľného času (ďalej len „CVČ“) so sídlom mimo územia obce Liešťany  a ktoré na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

 

§ 2

PRÍJEMCA DOTÁCIE

1) Príjemcom dotácie je  Základná škola s materskou školou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

2) Príjemcom dotácie môže byť aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba ako zriaďovateľ centra voľného času, ktorá nemá sídlo na území Obce Liešťany, ak toto školské zariadenie navštevuje dieťa, alebo žiak s trvalým pobytom na území Obce Liešťany a takýto zriaďovateľ o dotáciu požiada a predloží požadované údaje.

 

§ 3

PREDLOŽENIE ÚDAJOV, VÝŠKA A ÚČEL DOTÁCIE

1) Údaje o počtoch detí a žiakov potrebné pre výpočet dotácie na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok sú čerpané zo štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý predkladá škola zriaďovateľovi k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

2) Zriaďovatelia CVČ zriadených na území iných obcí, ktoré navštevujú deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území Obce Liešťany musia do 28. februára kalendárneho roka predložiť:

a) písomnú žiadosť opečiatkované a podpísanú zriaďovateľom CVČ;

b) fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ;

c) fotokópiu rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení CVVČ do sietí školských zariadení;

d) platné VZN, z ktorého bude známa výška dotácie, ktorú požadujú na dieťa

e) zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia

f fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ .

3) Dotácie na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Liešťany pre CVČ bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Uprednostnené bude CVČ v zriaďovateľskej kompetencii v okrese Prievidza. Ak žiak/dieťa navštevuje viac CVČ tak zákonný zástupca poskytne súhlas prostredníctvom čestného vyhlásenia iba jednému CVČ.

4) Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa alebo žiaka ma rok podľa kategórie materskej školy a školského zariadenia nasledovne:

 

 

 

 

 

 

Kategória škôl a škol. zariadení

Normatív na žiaka

v EUR na rok

Normatív na rok

2016

Dieťa materskej školy

1 783,90

69 572,19

Žiak základnej školy - na činnosť školského klubu detí

 

327,06

 

9 811,80

Potenciálny stravník –

žiak ZŠ

 

287,96

 

8 638,80

Stravník –

dieťa MŠ

 

191,97

 

13 486,83

Spolu:

 

101 509,62

 

5) Ročná výška dotácie pre centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je iná obec, iná právnická alebo fyzická osoba ktorá nemá sídlo na území Obce Liešťany a spĺňa podmienky stanovené v § 3 ods. 2) a 3) tohto VZN sa určí ako súčin počtu detí CVČ a normatívu vo výške 60 EUR/dieťa/ročne.

6) Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie.

7) Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a  prevádzkových nákladov a  pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

8) Nedodržanie podmienky uvedenej v § 3 ods. 7) tohto VZN je považované za nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

9) Výška dotácie môže byť v priebehu roka upravená v nadväznosti na zmeny rozpočtu obce a zmeny tohto VZN.

 

§ 4

ZÚČTOVANIE DOTÁCIE

Prijímateľ dotácie, ktorému sa dotácia poskytne podľa § 3 tohto VZN, je povinný zúčtovať dotáciu s Obcou Liešťany raz ročne vždy k 31. decembru kalendárneho  roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka,  je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Obce Liešťany do 31.decembra kalendárneho roka.

 

§ 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany sa tomto VZN uznieslo dňa 10.12.2015 uznesením č. 86/2015.

2) VZN nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2016.

3) Dňom účinnosti tohto VZN za zrušuje VZN č. 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.

 

 

 

 

 

                                                                                            Ľubomír   N o s k a

                                                                                                  starosta obce