Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany

č. 1/2008

o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení podľa zákona č. 195/1998 Z. z.

o sociálnej pomoci v platnom znení, vydáva toto

 

všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazových dávok

sociálnej pomoci Obcou Liešťany.

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Čl. I

Vymedzenie niektorých pojmov

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie postupu a základných kritérií pri poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase sociálnej núdze (ďalej len jednorazová finančná pomoc) z rozpočtu Obce Liešťany.

 

 1. Sociálna pomoc je riešenie hmotnej alebo sociálnej núdze, v ktorej dôsledku si občan nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť základné životné podmienky.
 2. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
 3. Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobivosť alebo stratu zamestnania.
 4. Jednorazová finančná pomoc je formou peňažnej pomoci sociálne odkázaným občanom Obce Liešťany alebo občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel. Občan musí mať trvalý pobyt na území Obce Liešťany a na jej území sa väčšinou zdržiavať.
 5. Za sociálnu núdzu pre účely poskytnutia jednorazovej finančnej pomoci sa považuje sociálna núdza spôsobená:
  1. nepriaznivým zdravotným stavom občana a s ním posudzovaných osôb,
  2. nečakanou životnou udalosťou v rodine,
  3. živelnou pohromou,
  4. inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa občan v sociálnej núdzi ocitol.

      6.   Jednorazová finančná pomoc sa môže poskytnúť sociálne odkázaným občanom

             a občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi:

- 2 -

 • rodinám s nezaopatrenými deťmi.

 

 1. Účelovo určené dávky:

účelovo určená jednorazová finančná pomoc sa môže poskytnúť:

 1. pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb,
 2. pri vážnom ochorení žiadateľa alebo nezaopatreného dieťaťa,
 3. pri živelnej pohrome,
 4. príspevok na stravu invalidným a starobným dôchodcom, stravujúcim sa v školskej jedálni:

12,00 Sk/obed

 

.

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ A POSKYTOVANÍ DÁVOK

 

Čl. II

Náležitosti žiadosti

 

 1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci musí spĺňať náležitosti podľa § 19

      zákona o správnom konaní.

 

Obsahuje základné osobné údaje žiadateľa, jeho ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti.

Žiadateľ predloží žiadosť na Obecný úrad v Liešťanoch (ďalej len OcÚ).

 

Čl. III

Posúdenie a príprava návrhu

 

 1. Pred schvaľovaním žiadosti je potrebné overiť OcÚ, či má občan žiadajúci sociálnu  

výpomoc vyrovnané pohľadávky voči obci.

 

 1. O výške a poskytovaní dávok rozhoduje OZ.

 

 1. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi sociálna komisia OZ a ak je v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN, pripraví návrh na poskytnutie dávky OZ

 

 1. OZ môže na návrh sociálnej komisie rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci nad rámec

pôvodne schváleného rozpočtu za predpokladu, že OZ schváli dodatok k rozpočtu obce,

v ktorom sa zohľadní požiadavka žiadateľa.

 

 1. Poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci tej istej fyzickej osobe je možné     

            v rozpočtovom roku iba raz.

 

Čl. IV

Vyplácanie jednorazovej finančnej pomoci

 

 1. Schválenie jednorazovej finančnej pomoci zašle žiadateľovi OcÚ výpisom z uznesenia
 • 3 –

 

a súčasne ho oboznámi s výškou schválenej dávky.

 

 1. Žiadateľovi sa jednorazová finančná pomoc vypláca cez pokladňu OcÚ.

 

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. V

Spoločné ustanovenia

 

Jednorazová finančná pomoc má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá občan právny nárok.

 

Čl. VI

Povinnosti a zodpovednosť občana pri podaní žiadosti

 

1. V prípade, že bola jednorazová finančná pomoc vyplatená neprávom alebo v nesprávnej výške

    z dôvodu, že občan si nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto VZN alebo ju vylákal

    podvodom, Obec Liešťany vydá rozhodnutie o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú

    jednorazovú finančnú pomoc.

2. Nárok na vrátenie neprávom vyplatenej dávky zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď

    príslušný orgán túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa

    vyplatenia dávky.

3. Rozhodnutia vydané podľa ods. 1 je možné vykonať najneskôr do desiatich rokov od

    uplynutia lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.

 

Čl. VII

Platnosť a účinnosť

 

 1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci Obcou Liešťany schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch

na svojom zasadnutí dňa 25. 1. 2008 uznesením č. 1/08,e 3/5 väčšinou.

 1. VZN nadobúda platnosť dňom schválenia OZ v Liešťanoch a účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Liešťany.

 

 

Vladimír Šopoň

  starosta obce

 

Schválené: 25. 1. 2008

Vyvesené:  28. 1. 2008

Účinnosť:  13. 1. 2008