Všeobecne záväzné nariadenie obce  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 

 

 

 

 

 

Obec  L i e š ť a n y

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce

č. 1/2010

 

 

 

 

 

O povinnej školskej dochádzke a jej plnení

 

 

 

 

 

         Obec podľa § 19  a § 20  zákona NR SR  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 6 ods. 2  a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné  zastupitelstvo v Liešťanoch

 

 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

Účel

 

      Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany

 

 

Článok 2

Predmet

 

    Predmetom tohto VZN je definovanie začiatku povinnej školskej dochádzky, určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky ako aj pokuta za jej zanedbávanie.

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

 

Článok 3

Úvodné ustanovenia

 

1) Obec Liešťany je zriaďovateľom Základnej školy v obci Liešťany.

 

    

 

2) Povinná  školská  dochádzka sa  plní v základných  školách, v stredných  školách a v školách

    so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  podľa školského zákona,  ak tento zákon   

    neustanovuje inak.

 

 

Článok 4

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

 

1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v                                                      

    základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre   

    svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

 

2) Povinná  školská  dochádzka  začína  začiatkom školského roka, ktorý  nasleduje po dni, keď 

    dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 

3) O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy.

4) Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom

     žiak dovŕši 16.rok veku, ak zákon neustanovuje inak.

 

5) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch od 15. januára do 15. februára,   

    ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú  

   dochádzku.

 

6) Zápis detí do Základnej školy v Liešťanoch sa vykoná v budove Základnej školy Liešťany

    v čase  od 11.00 h do 16.00 h.

 

7) Základná škola je  pri zápise  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné  

     údaje :

 

     a) meno a priezvisko, dátum  narodenia, rodné  číslo, miesto  narodenia, národnosť, štátne

         občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

     b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Článok 5

Zanedbanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku

 

Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená (é) uložiť pokutu až do výšky  331,50 €  v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa, neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 

1) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce  Liešťany.

 

2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce  Liešťany dňa 22. 2. 2010

     uzn. č. 1/2010/c a účinnosť nadobúda 15. dňom od schválenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                   .........................................................                                                                                                               

                                                                                                        Vladimír Šopoň, starosta obce