VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIEŠŤANY

 

 

č. 1/2012

 

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb

 


Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.                  o sociálnych službách v platnom znení a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

 

vydáva

v š e o b e c n e    z á v ä z n é    n a r i a d e n i e
ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb
obcou Liešťany.

 

 

 

Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je:
1. určiť rozsah sociálnych služieb poskytovaných obcou Liešťany
2. určiť postup zabezpečenia sociálnych služieb

3. definovať podmienky a spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby obcou Liešťany v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z.

o  sociálnych službách v platnom znení.

 

 


Čl. II.
ÚČASTNÍCI PRÁVNYCH VZŤAHOV PRI POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

1. Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb obcou Liešťany sú:

a) prijímateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne iná fyzická osoba uvedená v zákone            č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.
b) poskytovateľ sociálnej služby , ktorým je za podmienok ustanovených zákonom obec Liešťany  a iný, verejný a neverejný, poskytovateľ sociálnej služby.
 


 

 

 

Čl. III.
DRUHY  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, KTORÝCH POSKYTOVATEĽOM JE OBEC LIEŠŤANY

 

Obec Liešťany v súlade so zákonom o sociálnych službách poskytuje:

1. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je:
a) opatrovateľská služba.  

2. Podporné služby, ktorými je:
a) poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

 

 

Čl. IV.
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

§ 1
Základné ustanovenia

 

1.  Opatrovateľská služba je druh sociálnej služby poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:

   a)  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách,

 1. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách.

2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú nasledujúce úkony  opatrovateľskej služby:

1)      Sebaobslužné úkony:

a)      hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela, holenie, česanie, umývanie, make – up, odličovanie, strihanie nechtov, aplikácia mastí, krémov, umývanie vlasov, kúpeľ vo vani alebo sprchovom kúte,

b)      stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití, porciovanie stravy,

c)      vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, sprievod na toaletu a z toalety, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením misy a fľaše, nasadenie a výmena plienky,

d)     obliekanie, vyzliekanie, výber oblečenia, obúvanie, vyzúvanie,

e)      mobilita, motorika, sprievod pri chôdzi, pomoc pri zmene polohy, polohovanie.

2)      Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

a)      nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

b)      príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,

c)      donáška jedla do domu,

d)     umytie riadu,

e)      bežné upratovanie v domácnosti,

f)       obsluha bežných domácich spotrebičov,

g)      starostlivosť o prádlo (pranie a žehlenie),

h)     starostlivosť o lôžko,

i)        vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

j)        donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,

k)      ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti).

3)      Základné sociálne aktivity:

a)      sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy a zo školy, do zamestnania, pri záujmových činnostiach,

b)      predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca,

c)      tlmočenie.

4)      Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:

a)      potreba dohľadu v určenom čase,

b)      potreba nepretržitého dohľadu.

3. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3 k zákonu o sociálnych službách. 

4. Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu, je upravený v § 41 ods.

3 a 4 zákona o sociálnych službách.

 

5. Opatrovateľská služba ako terénna forma sociálnej služby sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. - do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, ktorí sú zamestnancami obce Liešťany.

 

§ 2
Posudková činnosť

1. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc  inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom    posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby.  

 

2. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín
opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 

3.Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc  
inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, ktoré   ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník na Spoločnom obecnom úrade v Novákoch.
 

4.Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o   svoju domácnosť pri základných aktivitách podľa prílohy č.4 v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.                                                                                                                                                 

 

5.Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na
socálnu službu, ktorý obsahuje :
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu,                                                    d) návrh druhu sociálnej služby.

 

§ 3
Konanie vo veci opatrovateľskej služby

 

1. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu
b) druh sociálnej služby
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
d) doklady o majetkových pomeroch
e) deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

 

2. Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú
 službu.

 1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

 

 1.  Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

 

 1.  Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

 

 1. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy podľa §74 ods.7 zákona č. 448/2008 z.z. v znení neskorších predpisov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

 

 1. Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrad za opatrovateľskú službu.

 

 1. Osobné údaje, ktoré spracúva obec na účely poskytovania opatrovateľskej služby sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.

 

 1.  Konanie vo veci opatrovateľskej služby administratívne zabezpečuje obci Spoločný obecný úrad v Novákoch. Vedie evidenciu o žiadateľoch a prijímateľoch opatrovateľskej služby, zabezpečuje posudkovú činnosť, pripravuje podklady pre rozhodnutia obce, vypočítava úhrady za opatrovateľskú službu, eviduje dochádzku a úkony sebaobsluhy opatrovateliek.

 

 

§ 4
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie

 

 1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku v zmysle v §72 ods.11 až 18.

 

 1. Za opatrovateľskú službu si prijímateľ sociálnej služby resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 1 ak tento neustanovuje, že prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v zmysle § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách.

 

 1. Obec Liešťany určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou, podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení v súlade so všeobecným záväzným nariadením, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov a najmenej vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov.

 

 1. Hodnota úhrad pre rok 2012 je stanovená vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu za rok 2011 .

 

 1. Ekonomicky oprávnené náklady sú náklady na činnosti uvedné v §16 až 18, §72 ods. 5 zákona o sociálnych službách., ktorými su:                                                                                                         a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu,                                                                   b)  poistenie na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie,                                              c) služby (lekársky posudok na posúdenie zdravotného stavu),  

                                     

 1. Úhradu za opatrovateľskú službu platí opatrovaný a stanovuje sa vo výške 1,52 € na jednu hodinu.

 

 1. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,52 € a počtu hodín opatrovateľskej služby. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej zákonom č.601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu, alebo jej časť, je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

 

 

Čl.V

ORGANIZOVANIE A POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V JEDÁLNI

 

§ 5

Oprávnení poberatelia

 

 1. Sociálna služba v jedálni je podporná služba, v ktorej sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Liešťany (ďalej občanovi), ktorá
  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb,
  2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a jej stravovanie nie je možné zabezpečiť inak,
  3. je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku do výšky 1,5 násobku životného minima.
 2. Sociálna služba v jedálni sa neposkytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a zároveň je v pracovnoprávnom vzťahu alebo vykonáva podnikateľskú činnosť.
 3. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v čl.V. §5 ods. 1 písm. b) a c) tohto VZN.
 4. Obec môže poskytnúť sociálnu službu v jedálni aj ďalším občanom, ktorí prejavia záujem o túto službu, avšak bez nároku na príspevok z rozpočtu obce a bez ohľadu na to, či majú na území obce trvalý pobyt, alebo nie

 

§ 6

Podmienky poskytovania

 

1. Sociálna služba v jedálni  a príspevok  na stravovanie  môže byť poskytnutý občanovi na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (príloha č.1) podanej do podateľne obecného úradu v termíne do 15.-teho dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom žiadateľ žiada o poskytnutie  príspevku.

 

2. Oprávnenosť žiadosti občan preukazuje dokladmi, ktoré tvoria prílohu k žiadosti, a to

a) kópiou občianskeho preukazu z dôvodu preukázanie trvalého pobytu v obci,

b) posledným platným rozhodnutím sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, alebo potvrdením pošty o výške a druhu dôchodku,

c) u občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu v jedálni pre svoj nepriaznivý zdravotný stav dokladom na preukázanie zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,

d) čestným vyhlásením o tom, že žiadateľ nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb, t.j. že nie je v pracovnom pomere, nepracuje na dohodu ani nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Občan, ktorý má sťažené podmienky pre odoberanie obedov v stravovacom zariadení si môže v žiadosti požiadať o donášku stravy do domácnosti, pričom je potrebné písomné odporúčanie ošetrujúceho lekára.

 

3. Obec žiadosť posúdi a rozhodne, či žiadateľ spĺňa podmienky na to, aby mu obec uhradila časť nákladov, resp. mu bude stravovanie poskytované bez nároku na čiastočnú úhradu nákladov.

 

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne do 8 dní oznámiť obci Liešťany zmeny       v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu.

 

§ 7

Organizovanie a poskytovanie sociálnej služby v jedálni

 

 1. Sociálnu službu v jedálni poskytuje obec Liešťany v priestoroch Školskej jedálne (ďalej stravovacie zariadenie).
 2. Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky pozostávajúcej z polievky a hlavného jedla.
 3. Občan si stravu objednáva priamo v stravovacom zariadení. Zmeny týkajúce sa prihlasovania a odhlasovania na obedy občan nahlasuje stravovaciemu zariadeniu minimálne 24 hodín vopred,  inak nebudú akceptované.
 4. Výdaj stravy v Školskej jedálni sa uskutočňuje počas pracovných dní v čase od 12.30 hod. do 13.00 hod.
 5. Teplá strava sa prednostne poskytuje priamo v stravovacom zariadení, na požiadanie je možné stravu odoberať v prinesených obedároch.
 6. Na základe odporúčania ošetrujúceho lekára sa teplá strava zabezpečuje aj občanovi, ktorý má sťažené podmienky pre odoberanie obedov v stravovacom zariadení. Strava mu bude dovezená povereným pracovníkom OcÚ priamo do jeho domácností. Náklady na donášku hradí obec, občan za donášku jedla do domácnosti obci nedopláca.

 

§ 8

Príspevok na stravovanie ,

spôsob a výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni

 

 1. Príspevok  na stravovanie -  na úhradu časti stravnej jednotky sa obyvateľom obce poskytuje z objemu finančných prostriedkov  vyčlenených na tento účel z rozpočtu obce a stanovuje sa vo výške 1,00 euro na jeden obed.  Hodnotu stravnej jednotky určuje stravovacie zariadenie .
 2. Občan uhrádza cenu jedla zníženú o príspevok obce podľa skutočne odobratého množstva stravy priamo v stravovacom zariadení  podľa dohody s vedúcou stravovacieho zariadenia v prípade rozvozu stravy.
 3. Časť nákladov na stravovanie, na uhradenie ktorých vznikol žiadateľovi nárok v zmysle tohto VZN, uhrádza obec Školskej jedálni na základe zúčtovacej faktúry, ktorú za Školskú jedáleň vystavuje ZŠ s MŠ Liešťany ako samostatný právny subjekt.
 4. V prípade, že občan na základe čl.V. §5 ods.1 pism. a) až c) poberá príspevok na stravovanie neoprávnene, je povinný ho vrátiť do príjmu obce.
 5. Ak obec zistí, že príspevok na stravovanie  sa zneužíva na stravovanie inej, než podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia oprávnenej osoby, obec pozastaví poskytovanie tohto príspevku občanovi, ktorý takého zneužitie svojim konaním umožnil.

 

 

Čl. VI.
PRECHODNÉ USTANOVENIA

 

1. Fyzická osoba ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31.    decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia   právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona  účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010.

 

2. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t.j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo    na    poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011.

 


Čl.VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Liešťany dňa 14. júna 2012 uznesením č. 3/2012/d.

 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Liešťany č. 7/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhrady za túto službu schválené  dňa 15.8.2008, VZN obce Liešťany č. 3/2010 o spoločnom stravovaní – sociálna služba zo dňa 14.5.2010 a VZN č. 7/2010 zo dňa 17.12.2010.

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2012.

 

 

 

 

                                                                                              Vladimír Šopoň

   starosta obce


 

 

 

 

Vyvesené dňa 14.6.2012

Zvesené dňa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2012

 

                                                                                                         

 

Meno a priezvisko, adresa žiadateľa .

 

......................................................................................................................................................

 

                                                                                                          Obecný úrad Liešťany

                                                                                                          97 227 Liešťany 1

 

Vec

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v jedálni - príspevok na stravovanie dôchodcov

 

Žiadam o poskytovanie sociálnej služby v jedálni – príspevok na stravovanie.

 

Žiadateľ :

Meno a priezvisko:                                               

Adresa:

Druh dôchodku:

 

Stravovať sa budem od :                      

Zabezpečenie dovozu stravy z dôvodu imobility : □  áno     □ nie

 

K žiadosti prikladám rozhodnutie Sociálnej poisťovne, resp. potvrdenie z pošty  o poberaní dôchodku.

 Zároveň čestne prehlasujem, že dôchodok je mojim jediným zdrojom príjmu.              

 

V Liešťanoch, dňa  ...........................

                                                                                                                             

     ...........................                                                         

                                                                                                                           podpis žiadateľa

.......................................................................................................................................................

OBEC LIEŠŤANY

 

Údaje overila na základe priložených dokladov : 

 

...................................................................................

      meno a priezvisko zamestnanca obce         

 Vyjadrenie  zamestnanca  obce :  Žiadateľ spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni  v súlade s VZN obce .

V Liešťanoch, dňa ..........................                 Podpis zamestnanca : ........................................

 

Stanovisko starostu obce :  Súhlasím s poskytovaním sociálnej služby v jedálni a poskytnutím príspevku na stravovanie  pre žiadateľa : ......................................................

 

V Liešťanoch, dňa ..........................

Vladimír Šopoň

                                                                                                                         starosta obce