Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v zmysle § 4, ods. 3, písm. n) na základe ustanovení § 6 ods. 1 a v zmysle § 11 ods. 4, písm. g)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami  zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov         v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územia obce Liešťany toto:

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

č. 1/2013

o niektorých podmienkach držania psov na území  obce Liešťany

 

§ 1

Účel nariadenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje niektoré podmienky držania psov, ich evidenciu, vodenie a pohyb, ako aj súvisiace podrobnosti o zamedzení znečisťovania verejných priestranstiev. Ďalej definuje priestupky, stanovuje sankcie a určuje kontrolu ustanovení VZN.
 2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných prepisov.

 

§ 2

Vymedzenie pojmov

 

Na účely tohto nariadenia:

 1. Zvláštnym psom je pes:
 1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
 2. používaný  horskou službou,
 3. používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
 4. poľovný,
 5. ovčiarsky,
 6. vodiaci,
 7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej počas medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.
 1. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane v krajnej núdzi.
 2. Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

 

§ 3

Evidencia psov

 

 1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na  území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie         v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete    v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
 2. Evidenciu vedie obec Liešťany, prostredníctvom Obecného úradu v Liešťanoch.
 3. Do evidencie sa zapisuje najmä:

 

 1.  evidenčné číslo psa,
 2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
 3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
 4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
 5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 6. úhyn psa,
 7. strata psa.
 1. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
 2. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len známka). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa .
 3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní od vtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku .
 4. Obec určuje sumu úhrady za náhradnú známku  vo výške 1,00 €.

 

§ 4

Vodenie psa

 

 1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
 2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,  ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok a vodiť ho možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a okolnostiam tak, aby bolo možné psa ovládnuť v každej situácii.
 3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa  vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
 4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
 5. Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie je povinný na požiadanie osoby poverenej obcou preukázať totožnosť psa známkou.
 6. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa.
 7. Psa nemožno:
 • uviazať alebo ponechať samého bez dohľadu mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov na verejných priestranstvách (napr. pred obchodom, v parku, na miestnej komunikácii, chodníku a pod.)

 

§ 5

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psa

a zákazu vstupu so psom

 

 1. Voľný pohyb psa na území obce je zakázaný:
 • na všetkých verejných priestranstvách (miestnych komunikáciách, parkoviskách, odstavných plochách, chodníkoch, parkoch, športových ihriskách a pod.)
 1. Vstup so psom je zakázaný:
 • do priestorov obecného úradu, do areálu školy a školských zariadení, do kultúrnych a športových zariadení, do kaplniek a na cintoríny, do priestorov maloobchodných prevádzok ponúkajúcich sortiment potravín a nápojov, na detské ihriská a pieskoviská.

 

§ 6

Znečisťovanie verejných priestranstiev

 

 1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť primeraným spôsobom (prostredníctvom vreciek z PVC, alebo papierových vreciek, a pod.).

 

§ 7

Kontrolná činnosť

 

 1. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia sú oprávnené osoby poverené obcou.

 

                                                      § 8

Priestupky

 

 1.  Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
  a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

b) neprihlási psa do evidencie, 
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 tohto VZN, 
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

 1. Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
  a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 
  b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom, 
  c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
  d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 
  e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
  f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
 2. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,00 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do  65,00 eur.
 3.  Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a orgán Policajného zboru.
 4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis              o priestupkoch.
 5.  Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených       v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

 

§ 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Toto Všeobecne  záväzné nariadenie  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 19. februára 2013 uznesením č. 10/2013.

 

 1. Dňom účinnosti tohto VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území  obce Liešťany stráca účinnosť VZN č. 5/2005 zo dňa 15.4.2005, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Liešťany.

 

 1. Toto VZN č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území  obce Liešťany nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce Liešťany.

 

 

 

 

                                                                                      Vladimír  Šopoň

                                                                                starosta obce

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 20.2.2013

Zvesené dňa: