Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2014

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z.z.  o poplatkoch za znečistenie ovzdušia sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení

o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Liešťany vo veci rozhodovania o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) v zmysle zákona č.401/1998 Z.z.

 

Čl.2

Základné pojmy

 

1. Znečisťujúca látka

 

    Je tuhá, kvapalná alebo plynná látka, ktorá priamo alebo po chemickej či fyzikálnej zmene v ovzduší alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňuje ovzdušie a tým ohrozuje a poškodzuje zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršuje ich životné prostredie, nadmerne ich obťažuje alebo poškodzuje majetok .

 

 

 

2. Malý zdroj znečisťovania ovzdušia 

 

a.) Technologický celok , ktorý obsahuje stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so  súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

 b.) Ostatné technologické celky nepatriace do kategórie stredných a veľkých zdrojov  znečisťovania ovzdušia ( napr. stolárstva, lakovne, udiarne mäsa , mlyny, pekárne atď. ).

 c.) Plochy , na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov, ak nie sú súčasťou stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania, a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie  (napr. manipulácia so sypkým materiálom, uhlím, atď. ).

 

3.Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo, alebo faktickú možnosť prevádzkovať tento  zdroj.

 MZZO – malý zdroj znečisťovania ovzdušia   

 

  Čl. 3

Všeobecné povinnosti

 

1.) Na území obce Liešťany je zakázané v zariadeniach na spaľovanie palív , na voľných priestranstvách , areáloch  a v záhradách spaľovať všetky druhy odpadov ( pneumatiky, izolačné hmoty, farby, laky, oleje, plasty, biologický odpad vhodný na kompostovanie , alebo na zlepšovanie pôdnych vlastností ).

  Povolené na území obce je spaľovanie suchej drevnej hmoty z údržby záhrad.

 

2.) Pri zahorení uskladneného materiálu ( slama, organické zvyšky rastlín, odpad a pod. ) je  majiteľ alebo vlastník či užívateľ pozemku okamžite povinný uhasiť požiar ( nahorenie ) vlastnými silami alebo privolaním požiarnikov.

 

 

 

 

Čl.4

Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia

 

(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

 1. sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 2. kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 3. vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
 4. uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené Zákonom o ovzduší č. 137/2010 a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 5. ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 6. môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 7. môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 8. určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 9. nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. f).

 10.  

(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

 

Čl. 5

Povinnosti prevádzkovateľa MZZO

 

Povinnosti prevádzkovateľa MZZO upravuje zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

 1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný :

 

a.) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania v súlade s dokumentáciou

 a s podmienkami pre prevádzku týchto zariadení, ktoré určia výrobcovia alebo obec Liešťany.

 

b.) Umožniť pracovníkom  inšpekcie  a obce, alebo tými orgánmi povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistenia  množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja znečisťovania a jeho prevádzky a predkladať im na to potrebné doklady. Táto povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby, ktoré zdroj prevádzkujú pre podnikateľskú činnosť.

 

c.) Vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou.

 

d.) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá ako sú určené výrobcom zariadenia .

 

e.) Požiadať o súhlas na ( spaľovanie palív ) umiestnenie malého zdroja znečisťovania

ovzdušia Obecný úrad Liešťany,  ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad alebo vzorový projekt, t.j. na každú projektovú dokumentáciu stavby, na ktorú ma byť vydané stavebné povolenie 

 

f.) Žiadosti, ktorých dokumentácia nebola schválená ako typový podklad, alebo vzorový

projekt, musia obsahovať zdôvodnenie najvýhodnejšieho riešenia z hľadiska ochrany

ovzdušia a odborný posudok od organizácie, ktorá má odbornú spôsobilosť , ak o to orgán

ochrany ovzdušia požiada.

 

g.) Neprekročiť tmavosť dymu.

 

h.) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať Obci Liešťany údaje podľa § 20 ods. 1 písm. d.) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia.

 

2. Prevádzkovatelia MZZO sú ďalej povinní:

 

a/ oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín MZZO

b/ oznámiť obci zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa zániku,           resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie                                      príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.

 

Čl.6

Poplatková povinnosť

1) Poplatková, ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na všetky fyzické osoby (občanov) prevádzkujúcich MZZO (lokálne a ústredné  kúrenie), ktoré sú umiestnené v rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie, školstvo, zdravotníctvo.

2) Poplatok sa nevyrubuje ak:

- MZZO prevádzkuje Obec Liešťany

- MZZO prevádzkuje školstvo a zdravotníctvo

- MZZO prevádzkujú sociálne a charitatívne organizácie, ktoré o toto požiadajú a ich   žiadosť bude Obcou Liešťany schválená.

3)  Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje:

 a/  na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky určenej v zmysle § 3 ods. 1 zákona    č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia;

 b/ na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia úmerne k množstvu a škodlivo vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých  znečisťujúce látky vznikajú;

  c/ ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčinu poplatkov za všetky ním  prevádzkované zdroje v obci Liešťany.

    4)  Poplatky platené prevádzkovateľom MZZO sú príjmom rozpočtu obce.

 

Čl.7

Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa MZZO

1)Údaje o prevádzkovateľovi:

- Názov a sídlo prevádzkovateľa

- IČO prevádzkovateľa

- Názov a sídlo prevádzky

2)  Charakteristika zdroja znečisťovania

     -  stacionárne spaľovanie paliva: –umiestnenie zdroja (súčasť technológie, 

        samostatne stojaci objekt),  tepelný výkon zdroja

     - technológia: umiestnenie zdroja (samostatne stojaci objekt), druh výroby, činnosti

3)   Palivo, suroviny:

     - celková spotreba;

     - druh a kvalitatívne ukazovatele;

     - počet prevádzkových hodín;

4) Meno, priezvisko, adresa, telefón, mail zodpovedného pracovníka.

 

 

Čl. 8

Výška poplatku

 

1. Obec Liešťany po preskúmaní oznámenia vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok, výšku a termíny splátok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti.

Minimálny ročný poplatok je 5,00 EUR.

 1. Výška poplatku sa určí v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN.

 

Čl. 9

Pokuty

 

(1) Pokutu od 33 € do 3 300 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak:

a) v zariadeniach na spaľovanie palív spaľuje iné palivá než určené súhlasom orgánu ochrany ovzdušia alebo integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo,

b)uvedie do prevádzky a prevádzkuje malý zdroj v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou,

c) nevykoná opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) prekročí tmavosť dymu,

e) prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu obce na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

(2) Pokutu od 20 € do 330 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja ak:

a) neumožní prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám, ku malým zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a nepredloží im potrebné doklady,

b) nevedie prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a na požiadanie neposkytne údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám.

 

 (3) Pokutu do výšky 663,87 € uloží obec prevádzkovateľovi zdroja za nesplnenie si povinnosti ak:

a) si nesplní povinnosť oznámiť obci každoročne do 15. februára údaje za každý malý zdroj potrebné k vyrubeniu poplatku za znečisťovanie ovzdušia,

b) nezaplatí poplatok podľa vydaného rozhodnutia, v ktorom je stanovený ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku.

 

(4) Pokuty podľa ods. 2 a 3 sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.

 

(5) Pokutu podľa odseku 1 ,2 a 3 môže obec uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

 

(6) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 a 2 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou podľa tohto VZN, obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti a povinností určených v rozhodnutí vydanom Obcou Liešťany,  uloží sa prevádzkovateľovi MZZO pokuta v zmysle § 8 ods. 3  zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

 

Čl.10

Záverečné ustanovenia

 

 1. Vo všetkých veciach, ktoré upravuje toto nariadenie rozhoduje starosta obce.
 2. Kontrolu tohto VZN vykonávajú:

- poverení zamestnanci obecného úradu;

- poslanci obecného zastupiteľstva;

- členovia komisie životného prostredia.

            3) Toto VZN č. 1/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 

              Liešťany bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch

             dňa 30. júna 2014 uznesením číslo  52/2014  a nadobúda účinnosť 15. dňom od     

             vyvesenia na úradnej tabuli obce. 

               

 

 

 

                                                                                          Ľubomír   No s k a

                                                                                                starosta obce

 

 


Zverejnené: 1.7.2014

Príloha

  
 PRÍLOHA č.1 k VZN č.1/2014 o poplatkoch za  znečisťovanie                                                                                   

(47kB)               

(30kB)