Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany

 

č. 1/2015

 

 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 

    

     Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení

 

§ 1

Účel nariadenia

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľ, ktoré v prevádzkárňach na katastrálnom území obce Liešťany vykonávajú, alebo v budúcnosti budú vykonávať obchodnú činnosť a poskytovať služby.

 

§ 2

Základné pojmy

 

 

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živá hudba alebo koncertné vystúpenie,

b) posluchová hudba je hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom sa nejedná o hudobnú produkciu.

c) terasa - zakryté alebo nezakryté vonkajšie sedenie súvisiace s prevádzkou, ktorá poskytuje služby v prevádzke, ktoré je vybudované, postavené alebo sa nachádza na súkromnom alebo prenajatom pozemku,

 

 

§ 3

Čas predaja v obchode

a čas prevádzky služieb

 

 1. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v obci sa určuje nasledovne:

 

a) pre druh prevádzky: maloobchodný predaj tovaru

pondelok – nedeľa 06,00 – 22,00 hod

dni sviatkov 06,00 – 22,00

 

b) pre druh prevádzky: služby

pondelok – nedeľa 06,00 – 22,00 hod

dni sviatkov 06,00 – 22,00

 

c) pre druh služby: pohostinské služby

pondelok – nedeľa  07,00 – 23,00 hod

dni sviatkov 07,00 – 23,00 hod

 

s podmienkou, že v prevádzkarniach pre druh pohostinské služby sa nepovoľuje hudobná produkcia  a posluchová hudba po 22.00 hod.

- pre vonkajšie sedenie pred prevádzkarňou ( terasa ) sa určuje prevádzkový čas: do 22.00 h

- počas Silvestra (z 31. decembra na 1. januára) sa prevádzkový čas

v prevádzkarniach na celom území obce povoľuje neobmedzene.

 

d)  všeobecná prevádzková doba ubytovacích zariadení je v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 00.00 hod. do 24.00 hod.

 

 1. Otváracie a zatváracie hodiny si určuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ v rámci určeného času predaja a času prevádzky služieb v odseku 1.

 

§ 4

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

 1. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ sú povinné upraviť svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb v súlade s týmto nariadením do 30 dní od účinnosti tohto nariadenia.

 

 1.  Prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a služieb si určuje podnikateľ v medziach týchto pravidiel. Podnikateľ má oznamovaciu povinnosť, t. j. určenie prevádzkového času pri otvorení novej prevádzkarne, resp. každú zmenu prevádzkového času a tiež zrušenie prevádzkarne musí písomne oznámiť obci Liešťany a požiadať o vydanie súhlasu so zmenou.

 

 1. Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne k písomnému potvrdeniu obcou Liešťany najneskôr 15 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne a k ohláseniu priloží doklady, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok určených všeobecne záväznými predpismi:
  a) kópiu živnostenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra alebo oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu;
  b) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré osvedčuje, že predmet podnikateľskej činnosti je v súlade so stavebným určením stavby, jej časti, predajného zariadenia príp. pozemku.

 

 1. Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN, obec Liešťany písomne potvrdí prevádzkovú dobu podnikateľovi.

 

 1. Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, obec Liešťany písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi podnikateľa s podmienkami v ustanoveniach tohto VZN, ktoré je nevyhnutné splniť pre určenie prevádzkovej doby podnikateľom.

 

 1. Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Obecnému úradu v Liešťanoch najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia činnosti.

 

 1. Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú obcou Liešťany označiť na prevádzkarni podľa ustanovení osobitného predpisu
   


Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany zrušuje VZN obce Liešťany číslo 2/2009 zo dňa 12.6.2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2015 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liešťany na svojom zasadnutí dňa 5. marca 2015 uznesením č.  9 /2015      a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

 

 

           Ľubomír Noska

starosta obce