Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

o určení výšky finančných príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu

 a vzdelanie  a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,

ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany

 

 

 

Návrh VZN č. 1/2019:  

- vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :    26.6.2019

- zvesený z úradnej tabule obce  dňa : 12.7.2019

- zverejnený na webovom sídle obce dňa:  26.6.2019                                                      

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:27.6.2019

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2019 do (včítane):  07.07.2019

 

Doručené pripomienky (počet) : 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2019  uskutočnené dňa: 12.7.2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.1/2019  doručené poslancom dňa: 

 

VZN č. 1/2019 schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 15.7.2019, uzn. č. 53/2019

VZN č. 1/2019 vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 16.7.2019

VZN č.1 /2019 zvesené z úradnej tabule obce  dňa :

VZN  č.1/2019 zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 16.7.2019 do 31.7.2019

VZN č.1/2019  zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.7.2019 

 

VZN č.1/2019 nadobúda účinnosť dňom: 1.9.2019

 

                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019

o určení výšky finančných príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu

 a vzdelanie  a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,

ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49,        § 114, § 116 a  § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel a predmet

     Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených     so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany.

§ 2

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

     V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených so stravovaním ( ďalej len „príspevky“ ) :

a)      príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b)      príspevok na činnosť  školského klubu detí,

c)      príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v  zariadení školského stravovania.

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

§3

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.    Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 11,00 €.

2.    Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci bankovým prevodom na účet SK28 0200 0000 0016 3056, prípadne poštovou poukážkou.

3.    Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

§4

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny

1.    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku    do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

2.    Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára.

3.    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku vypočítanú spôsobom pomerom dní.

§5

Príspevok na činnosť školského klubu detí

1.    Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa sumou vo výške 4,00 €.

2.    Príspevok sa uhrádza do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, bankovým prevodom na účet SK28 0200 0000 0016 3056, prípadne poštovou poukážkou, resp. v hotovosti do pokladne ZŠ s MŠ.

3.    Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky      sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

§6

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie

v zariadení školského stravovania

1.    Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2019.

2.    Výška príspevku je nasledovná:

Stravník  - dieťa v MŠ

1 desiata

1 obed

1 olovrant

Celodenná strava

Stravníci od 2 – 6 rokov

0,36

0,85

0,24

1,45

 

Stravník  - žiak v ZŠ

1 desiata

1 obed

-

Poldenná strava

Stravníci od 6 – 11 rokov

0,49

1,15

-

1,64

 

3.    Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského stravovania vo výške 3,00 € mesačne za dieťa v MŠ a 2,00 € mesačne na žiaka ZŠ.

4.    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20. dňa príslušného mesiaca, bankovým prevodom na účet školskej jedálne SK 18 0200 0000 0000 2023 8382, prípadne poštovou poukážkou.

5.  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa poskytuje  vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa materskej školy-predškolák a  žiak základnej školy zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Liešťany  a odobral stravu.

 a)   Dotácia sa poskytuje:

-  na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,

-  na dieťa navštevujúce ZŠ,

-  na dieťa vo veku od 2 –5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

b) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ-predškoláka a zákonný zástupca žiaka ZŠ ma povinnosť doplatiť:

-   plnú výšku príspevku za včasné neodhlásenie dieťaťa  zo stravy (prípadne následné odobratie jedla do obedára domov zo ŠJ) vo výške stanoveného finančného pásma na nákup potravín za poskytnutú stravu na jedno jedlo,

-  rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín za poskytnutú stravu na jedno jedlo v – 0,25 €/dieťa/deň  u detí (predškolákov),

-  zostávajúci rozdiel medzi dotáciou 1,20 € a sumou stanovenou finančným pásmom nákladov na nákup potravín za poskytnutú stravu na jedno jedlo v sa použije na ovocie pre žiakov alebo prevádzkové náklady ZŠ s MŠ Liešťany.

c) V mesiaci september zaplatí zákonný zástupca dieťaťa MŠ-predškoláka a žiaka ZŠ preddavok 20,–  €, ktorý bude slúžiť ako zábezpeka za nedotovaný obed. Režijné náklady sa uhrádzajú polročne v mesiaci september a február. Vyúčtovanie sa vykoná raz za polrok.

d) Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:00 hod. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

e) ŠJ pri ZŠ pripravuje žiakom ZŠ aj desiatu a pokiaľ zákonný zástupca má záujem ju odoberať pre svoje dieťa, je povinný zaplatiť príspevok na desiatu mesačne vo výške finančného pásma nákladov  na nákup potravín za poskytnutú stravu na účet ŠJ  bankovým prevodom/poštovou poukážkou, toto uvedie v príslušnom zápisnom lístku.

f) Zákonný zástupca dieťaťa si prevezme  zápisný lístok v ŠJ, ktorý pravdivo vyplní vo všetkých bodoch,  na základe tejto skutočnosti sa jeho dieťa stáva stravníkom ŠJ.

§7

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov

v zariadení školského stravovania

1.    Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.

2.    Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných žiakov strednej školy.

3.    Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,33 €  a režijné náklady vo výške 1,49 euro.

4.    Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá  z príspevku          vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov – hodnota obeda je 2,82 €.

5.    Stravovanie zamestnancov sa  realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda   je stanovená na sumu 2,82 €, pričom zamestnávateľ hradí 55% ceny jedla a zároveň prispieva  na stravu zo sociálneho fondu.

6.    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20. dňa príslušného mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza bankovým prevodom na účet školskej jedálne SK 18 0200 0000 0000 2023 8382, prípadne poštovou poukážkou.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 8

Úhrada príspevku

     Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.

§ 9

Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov

1.    Žiadosti  o zníženie alebo odpustenie príspevkov môže uplatniť zákonný zástupca  u zriaďovateľa,  ktorým je  obec Liešťany. Písomné žiadosti  je  potrebné doručiť na obecný úrad.

2.    Obec môže o  žiadosti rozhodnúť za podmienky, že k žiadosti bude zo strany zákonného zástupcu predložený doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi   a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  /1

3.    Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku  trvá  len počas doby, kedy trvajú podmienky, zníženia a odpustenia príspevkov,  t. j. že zákonný zástupca  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu /1

4.    Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku,  zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi na obecný úrad.

5.    Tento postup sa neuplatní, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu. /2

§10

     Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 02/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Liešťany dňa 15.7.2019, uznesením číslo 53/2019

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

 

     V Liešťanoch  dňa 16.7.2019

 

                                                                           Ľubomír Noska

                                                                            starosta obec

1/ zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

2/§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky