VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 Obce Liešťany

č.1/2020

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 (ďalej len „VZN“)

 

Návrh VZN č. 1/2020:   

-     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  10.03.2020 

-     zvesený z úradnej tabule obce  dňa :  31.3.2020

-     zverejnený na webovom sídle obce dňa:  10.03.2020

-     zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 10.03.2020

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2020 do (včítane):  20.03.2020

 

Doručené pripomienky (počet) :  0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2020  uskutočnené dňa: 30.03.2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.1/2020  doručené poslancom dňa: 30.03.2020

 

VZN č. 1/2020 schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 31.03.2020 uzn. č. 31/2020

VZN č. 1/2020 vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 31.03.2020

VZN č. 1/2020 zvesené z úradnej tabule obce  dňa :

VZN č. 1/2020 zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 31.03.2020 do 15.03.2020

VZN č. 1/2020  zverejnené na webovom sídle obce dňa: 31.03.2020 

 

VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňom: 15.04.2020

                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

Obec Liešťany v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „školský zákon“) a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 Obce Liešťany

č.1/2020

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 (ďalej len „VZN“)

 

 

 

Článok 1

Účel

 

  1. Toto VZN bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodičia, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) navštevujúce základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany  v súlade s ustanoveniami školského zákona.
  1. Obec Liešťany je zriaďovateľom týchto základných škôl:

a) Základná škola s materskou školou Liešťany č. 192.

 

 

Článok  2

Predmet

 

Predmetom tohto VZN je určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 

Článok 3

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 

  1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „zápis“). Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa pre školský rok 2020/2021 koná 25.marca 2020 v čase od 8:00 do 16:00 hod. V nasledujúcich rokoch po roku 2020 sa  bude zápis konať  druhú kalendárnu  sobotu v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 08.00 do 16.00 hod. V prípade veľkonočných sviatkov v túto sobotu sa zápis presunie na predchádzajúcu  sobotu mesiaca apríl. Miestom zápisu je Základná škola s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany, adresa Liešťany č.192.
  1. Oznámenie o mieste a čase zápisu zverejňuje obec Liešťany najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu spôsobom v obci obvyklým (na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a základnej školy a vyhlásením v obecnom rozhlase).
  1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
  1. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

b) o zákonných zástupcoch dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

 

 

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 

  1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 31.03.2020 uznesením č. 31/2020
  2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle obce Liešťany.
  3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
  4. Obec Liešťany zabezpečí informovanosť občanov s obsahom tohto VZN spôsobom v obci obvyklým.

 

 

 

V Liešťanoch, dňa 31.03.2020

 

 

 

                                                                                                 Ľubomír Noska

                                                                                                    starosta obce