Všeobecne záväzné nariadenie

obce Liešťany

č.  10/ 2010

o územnom pláne Obce Liešťany,

a o záväzných častiach územného plánu obce Liešťany

 

Obec Liešťany podľa § 6 ods. 1 v nadväznosti na § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov

vydáva

 

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2010 o územnom pláne obce Liešťany, o záväzných častiach územného plánu Obce Liešťany.

 

§ 1

Predmet úpravy

 

  1. Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len “VZN“ ) sa vyhlasuje „záväzná časť územného plánu obce Liešťany, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto VZN.

 

  1. Stanovujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, hranice zastavaného územia obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, uvedené v záväznej časti územného plánu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN vrátane grafickej časti, výkresu č. 2A, 2B – priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, výkresov č. 3, 4, 5, technická infraštruktúra – dopravné systémy, energetika a informačné siete, vodné hospodárstvo, plyn, výkresu č. 6 –perspektívne použitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely, výkresu č. 7 ochrana prírody a tvorba krajiny, vrátane prvkov ÚSES a výkresu č. 8 schéma verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia.

 

 

§ 2

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

 

Dokumentácia schválneho územného plánu Obce Liešťany je uložená na obecnom úrade v Liešťanoch, prvostupňovom stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne s možnosťou do nej nahliadnuť a zverejnená na internetovej stránke obce – www.liestany.eu

 

 

 

§ 3

Záverečné ustanovenia

 

 

  1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce www.liestany.eu od 14. 12. 2010 do 29. 12. 2010.

 

  1. Obecné zastupiteľstvo Liešťany sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o územnom pláne Obce Liešťany, uznieslo dňa 29. 12. 2010 uznesením č. 6/2010,b.

 

  1. Všeobecne záväzne nariadenie č. 10/2010 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2011.

 

 

V Liešťanoch  dňa  14. decembra 2010.

 

 

 

 

 

 

Vladimír Šopoň

  starosta obce

                                                                                                              

 

 

 

Dátum vyvesenia : 14. 12. 2010

Dátum zvesenia   :  29. 12. 2010