D O D A T O K  č.  1/2016

 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liešťany

č. 7/2014

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

ktorým sa upravuje Všeobecné záväzné nariadenie  takto:

  v § 2

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

mení v ods. 2 znenie:
 

2) Príspevok sa uhrádza najneskôr do 15-eho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci bezhotovostným prevodom na účet základnej školy, číslo účtu 1690363056 vedený    vo VUB a.s. IBAN  SK28 0200 0000 0016 3056, prípadne poštovou poukážkou

v § 3

PRÍSPEVOK NA ČIASOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 

mení v ods. 1, 2 a 3 znenie:

1)  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 4,00 EUR.

2)  Ak zákonný zástupca predloží riaditeľke ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1), je zákonný zástupca od príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí oslobodený.1)                                                                                                                                                                                        

1/ Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v z.n.p.

3) Príspevok sa uhrádza do 15-eho dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným prevodom na účet základnej školy, číslo účtu 1690363056 vedený  vo VUB a.s. IBAN       SK28 0200 0000 0016 3056, poštovou poukážkou alebo hotovostnou platbou riaditeľke alebo ekonómke ZŠ.

 

 

 

v § 4

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

mení v ods. 2 znenie v časti Základná škola nasledovne:

2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca  sa stanovuje ako súčet nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijných nákladov nasledovne:

           

Základná škola

Náklady na nákup potravín

Režijné

Cena

desiata

obed

olovrant

náklady

bez rež. nákladov

stravníci od 6-11 rokov

3.pásmo

0,33

1,01

0

2,00

1,34

           

mení v ods. 3 znenie:

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca alebo stravník bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne číslo účtu: 20238-382 vedený vo VUB a.s. IBAN       SK18 0200 00000 0000 2023 8382 prípadne poštovou poukážkou, najneskôr do 15-eho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ostávajú nezmenené v platnosti.

2 . Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 22.06.2016 uznesením č. 46/2016 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

 

                                                                                                                  Ľubomír   N o s k a

V Liešťanoch, dňa 22.06.2016                                                                      starosta obce

 

 

Vyvesené dňa : 23.06.2016

Zvesené dňa    :