Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2013

ktorým sa upravuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany,   ďalej len

 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  4.6.2018

                                                   -     zverejnený na webovom sídle obce dňa: 4.6.2018

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k VZN do(včítane):  14.6.2018

 

Doručené pripomienky (počet) :  žiadne

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1 VZN uskutočnené dňa: 19.6.2018

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č.1 VZN doručené poslancom dňa: 19.6.2018

 

Dodatok č. 1 k VZN schválený  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 19.6.2018 uzn. č. 30/2018

 

Dodatok č. 1 k VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 21.6.2018

Dodatok č. 1 k VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : ..............................................................

Dodatok č. 1 k VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  21.6.2018

 

Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom  

6.7.2018                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

DODATOK č. 1 k

Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liešťany č. 3/2013

ktorým sa upravuje  Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany,   ďalej len

 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve),  sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu  (ďalej len“VZN“) č. 3/2013 ktorým sa upravuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany.

 

Článok 1

Tento Dodatok č. 1 mení znenie §10 ods. 1 nasledovne:

Pohrebisko je prístupné verejnosti denne v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny

 

Článok 2

                                                  Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1) Tento Dodatok č.1 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Liešťany  dňa 19.6.2018 uznesením č. 30/2018.

2) Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť  dňom 06.07.2018

3) Tento Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia obce Liešťany            

    č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska

4) Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

 

 

V Liešťanoch, dňa 21.6.2018
 

 


                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce