DODATOK č. 1 k

Všeobecne záväznému  nariadeniu  Obce Liešťany č. 6 /15 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch vo veciach územnej samosprávy sa  podľa ustanovenia   § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších prepisov, podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu  (ďalej len“VZN“) č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016:

§3 ods. 4 sa mení nasledovne:

 

Kategória škôl a škol. zariadení

Normatív na žiaka

v EUR na rok

Normatív na rok

2016

Dieťa materskej školy

1 886,50

73 573,50

Žiak základnej školy - na činnosť školského klubu detí

 

327,06

 

9 811,80

Potenciálny stravník –

žiak ZŠ

 

287,96

 

8 638,80

Stravník –

dieťa MŠ

 

191,97

 

13 486,83

Spolu:

 

105 510,93

 

§3 ods. 6 sa dopĺňa nasledovne:

Zvýšenie normatívu na dieťa materskej školy vo výške 4 001,38 EUR poskytne zriaďovateľ príjemcovi do 28.12.2016.

§ 5 sa dopĺňa o ods. 4/ a 5/, ktoré znejú nasledovne:

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4) Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany sa tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 uznieslo dňa 18.11.2016  uznesením č. 66/2016.

5) Dodatok č. 1 k VZN 6/2015 nadobúda účinnosť dňa 04. decembra 2016.

 

 

 

 

                                                                                            Ľubomír   N o s k a

                                                                                                  starosta obce