Obec Liešťany

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

Obce Liešťany

 

č. 2/ 2008

 

 

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

TRHOVÝ    PORIADOK

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s použitím § 3 ods.3 zák. 178/ 1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/l99l Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Liešťany toto

 

všeobecne záväzné nariadenie

 

I

Predmet a pôsobnosť                                                                                                                         

Toto VZN stanovuje:

 1. Trhový poriadok, ktorý upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území obce Liešťany.
 2. Trhový poriadok je záväzný pre všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom /priamym i nepriamym/ zúčastnené na predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb na trhových miestach podľa tohto trhového poriadku..

 

II

Základné pojmy

Na účely tohto VZN sa rozumie pod pojmom:

1. Trhovisko -  nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb

2. Tržnica -  kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

3. Príležitostný trh -  predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy, konané pri významných príležitostiach v obci a predaj vlastných použitých a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou.

4. Ambulantný predaj -  predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.

5. Iné trhové miesto - priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

 

III

Trhové miesta v obci

 1. Obec nemá tržnicu, ani trhovisko
 2. Obec má nasledovné trhové miesta: príležitostný trh a ambulantný predaj
 3. Správu trhových miest vykonáva obec; ak je trhovým miestom priestranstvo podľa čl. II. ods. 5., za správcu trhového miesta sa považuje prenajímateľ
 4. Priestranstvo pre príležitostný trh a ambulantný predaj je
  1. pred predajňou Jednoty na Bunkách
  2. pred predajňou potravín pri zastávke ZŠ v Dolných Liešťanoch
  3. pred predajňou spotrebného tovaru v Dobročnej
  4. areál futbalového ihriska
  5. na nádvorí OcÚ
  6. v Kultúrnom dome
 5. Predaj na trhových miestach sa uskutočňuje v pondelok až sobotu; predajný čas je od 08.00 hod. do 18.00 hod. Vo výnimočných prípadoch sa môže predajný čas upraviť na základe rozhodnutia starostu obce.
 6. Predávajúci môže zaujať trhové miesto za účelom predaja výrobkov alebo poskytovania služieb len po uhradení príslušného poplatku za trhové miesto, a to:                                                                                     

             a)   za trhové miesto podľa čl.III ods. 4 a,b,c,d,e:  50,- Sk/ 1,66 eur                                                                    

             b)   za trhové miesto podľa čl.III ods. 4 f:  150,- Sk/ 4,98 eur                                                                                    

             c)    za vyhlásenie relácie v obecnom rozhlase: 50,- Sk/  1,66 eur                        

 

 

 

IV                                                                                                                                                    Povolenie na zriadenie trhového miesta

 1. Obec vydáva na žiadosť záujemcu Povolenie na zriadenie trhového miesta formou príležitostného trhu a ambulantného predaja na základe platného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy (Živnostenského listu) s prihliadnutím na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb
 2. Povolenie sa nevydáva na prenosné predajné zariadenia a pojazdné predajne
 3. Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve
 4. Na trhových miestach môžu predávať výrobky a poskytovať služby                                            a)    fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov        b)    fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny                                                                                     c)    občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou                                              
 5. Na trhových miestach sa zakazuje predávať výrobky a poskytovať služby                                         a)   osobám mladším ako 18 rokov                                                                                               b)   subjektom, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky stanovené týmto nariadením a osobitnými právnymi predpismi

V                                                                                                                                                                Sortiment a podmienky predaja

Na trhový predaj možno v súlade s §7 - §9, zák. 178/ 1998 ponúknuť:
1. Tovar a služby bez obmedzujúcich podmienok:
    a) priemyselný tovar, ak povaha výrobku alebo technické podmienky na trhu umožňujú

        predvedenie funkčnosti, hračky
    b) textilné, odevné výrobky, obuv
    c) ľudovo-umelecké a drobné remeselnícke výrobky, upomienkové predmety,
    d) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady kvetov a  

        zeleniny, ozdobné kry, semená),
    e) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety (k vianočným, veľkonočným sviatkom alebo iným   

        príležitostiam)

     f) drogériový tovar a kozmetika, pokiaľ  nie je zaradená v čl.V. ods.2f

     g) knihy, periodická tlač, papierenské výrobky, audio kazety, CD

     h) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov

     i) oprava a čistenie obuvi

     j) oprava dáždnikov

     k) výkup jeleních a srnčích parohov, králičích koží

     l) čistenie peria, výroba paplónov, podušiek

    m) žreby
 

2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené príslušnými zákonmi a na ich základe  

    vydanými všeobecne záväznými predpismi stanovené podmienky:
    a) očistené, hliny a zvädnutých častí zbavené ovocie a zelenina, balená a nebalená zmrzlina,  

              cukrová vata, cukrovinky, medovníky, pukance, jedlá a nápoje, určené na priamu konzumáciu -  

              musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov,
          b) vajcia - povoľuje sa predaj iba označených slepačích vajec konzumných pochádzajúcich od   

        právnických alebo fyzických osôb, ktorým bolo príslušnou okresnou veterinárnou správou SR

        vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu s tým, že predávajúci splní

               podmienky predaja /teplotu ovzdušia od 5 C do 15 C/, s nepoškodenou škrupinou, silne 

               neznečistené trusom
           c) huby - možno predávať len na základe "Osvedčenia o znalosti húb" vydaného príslušnou   

               komisiou; oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení uvedené,

               povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené,
          d) med - musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich označených obalov  

              /výrobca, názov medu, hmotnosť, dátum plnenia, doba použiteľnosti/; med môžu ponúkať

              právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto

              činnosť, vydané príslušnou okresnou veterinárnou správou alebo je tovar sprevádzaný

              dodacím listom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej k tejto činnosti /výrobe/,
          e) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe   

              preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia /na základe súhlasu majiteľa lesa

              potvrdeného príslušným obecným úradom/,
           f) pracie a čistiace prostriedky sa môžu predávať len na základe schválenia príslušného    

              Slovenského testovacieho centra /SKTC/.

           g) predaj ovocných stromov a kríkov ako množiteľného materiálu je možný za predpokladu, že je

               označený štítkom s údajmi o odrode, množiteľnej stanici a pod., pričom predávajúci musí mať

               doklad o nadobudnutí tovaru, kmeň musí byť označený farebnou bodkou – sever
         

      3. Tovar, ktorého predaj na trhových miestach je zakázaný:
          a) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat zabitých mimo bitúnku,  

              prípadne miest určených na zabíjanie príslušnou okresnou veterinárnou správou,
          b) všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických osôb, ktoré     

              nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydaných príslušným okresným orgánom  

              veterinárnej správy,
          c) ostatné zakázané výrobky v zmysle §6 zák. 178/ 1998 a Potravinového kódexu

   Kompetentné orgány môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých produktov vzhľadom na možnú nákazovú situáciu.

 

 4.    Ďalšie podmienky predaja:

          a) predávané produkty nesmú byť pri predaji umiestnené na zemi. Musia byť umiestnené  

              v debnách, aspoň 70 cm nad zemou. Iba zemiaky, kapusta, koreňová zelenina môžu byť vo

              vreciach na paletách                                                                                                                    

          b) za kvalitu a zdravotnú nezávadnosť predávaných surovín a potravín zodpovedá predávajúci.  

             Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť,

               pokiaľ je záväzne ustanovená, alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti

               predávajúcim uvádzanej. Počas predaja je predávajúci povinný chrániť tovar pred znečistením  

               a vonkajšími nepriaznivým vplyvmi                                                                                                                    

          c) predávajúci je povinný používať pri predaji ciachované váhy, miery, závažia, mať dostatok

              vhodného obalového materiálu. Ak si to povaha predávaného tovaru vyžaduje musí používať

              vhodné manipulačné náradie (manipulačné kliešte pod.).


 VI

Práva a povinnosti správcu trhového miesta

 1. Správca trhového miesta je povinný vypracovať a na viditeľnom mieste zverejniť Trhový poriadok a tiež zabezpečiť jeho dodržiavanie.
 2. Spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti, o vykonaných kontrolách viesť evidenciu.
 3. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho

      a)  Oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len oprávnenie na podnikanie) podľa

           osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových   

           miestach

      b)  Doklad o nadobudnutí tovaru

      c)  Používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov

     d)  Udržiavanie poriadku a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po   

          ich skončení. Po odchode z trhového miesta zanechať po sebe toto miesto čisté a naložiť 

          s odpadmi v zmysle platného VZN obci Liešťany o nakladaní s odpadmi

      e) Dodržiavania trhového poriadku

      f)  Primeranosť predaja vlastných použitých textilných odevných, športových a iných   

            spotrebných výrobkov (ďalej len vlastné použité výrobky) občanmi medzi sebou na  

            príležitostných trhoch. Primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca

            individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

 1. Správca je povinný prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok.
 2. Zabezpečiť odvoz odpadu.
 3. Zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.
 4. Za porušenie povinností ustanovených v "podmienkach predaja" zo strany predávajúcich môže správca:
  a) zakázať predaj tovaru,
  b) vylúčiť predávajúceho z predaja,
  c) uložiť blokovú pokutu v zmysle Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, na základe poverenia starostu obce

 

VII

Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci na trhovom mieste je v zmysle §11 zák. 178/ 1998 povinný:

1) označiť svoje predajné zariadenie podľa zák. č. 455/91 Zb. (živnostenský zákon)

2) dodržiavať trhový poriadok                                                                                                                            3) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov

4) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja

    zanechať predajné miesto čisté a upratané

5) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou

6) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov

7) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja  

    tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
8) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť platné doklady (podľa charakteru predaja) ako napr.:
    - občiansky preukaz
    - živnostenský list alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na predaj tovaru
    - potvrdenie o pridelení priestoru a zaplatení príslušného poplatku,
    - doklad o nadobudnutí tovaru
    - zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predávaného tovaru
    - osvedčenie o znalosti húb
    - doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru

- pri predaji rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti  

   platný výmer na daň z nehnuteľnosti z príslušného kalendárneho roka, ak ide o občanov obce   

   Liešťany,  u občanov mimo obce Liešťany potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy   

   a zameraní poľnohospodárskej výroby  z obecného úradu z miesta trvalého bydliska občana

-  pri predaji živých zvierat platné veterinárne osvedčenie o zdravotnom stave predávaných zvierat.

 

VIII

Orgány dozoru a sankcie

 

1. Dozor nad dodržiavaním zák. 178/ 1998  tohto všeobecného záväzného nariadenia vykonávajú:

    a) Slovenská obchodná inšpekcia

    b) okresné úrady

    c) obec Liešťany

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do výšky  500.000,-Sk16.596,96 eur v zmysle § 12 zák. č.  

    178/1998  Z.z.o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

    a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

    neskorších predpisov.

3. Orgány dozoru sú povinné bezodkladne písomne informovať správcu dane o predávajúcom, ktorý 

    nepoužíva registračnú pokladnicu v zmysle §14b zák.č. 119/ 2008

 

IX

Záverečné ustanovenia

1.Týmto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 4/98 – VZN o podmienkach predaja  

     výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

2. Okruhy, ktoré toto VZN neupravuje sa riadia všeobecnými právnymi predpismi

3. VZN nadobúda platnosť dňom chválenia Obecným zastupiteľstvom Liešťany

4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí Obecného   

    zastupiteľstva Liešťany  dňa 15.8. 2008 3/5-novou väčšinou    a nadobúda účinnosť 15- tym dňom od 

    vyvesenia na úradnej tabuli

 

 

            V Liešťanoch                                                                                              Vladimír Šopoň

            Dňa 15.8. 2008                                                                                             starosta obce