Obec Liešťany, na základe ust. § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ust. § 4, ods. 3h, citovaného zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnko vydáva  t o t o :

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liešťany

 

 

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

v obci Liešťany

č. 2/2009

 

ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Liešťany.

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

Rozsah živnostenského oprávnenia podľa zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov sa posudzuje podľa obsahu živnostenského listu alebo koncesnej listiny. Z hľadiska predmetu podnikania sú v zmysle  citovaného zákona živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby. Toto VZN sa nevzťahuje na výrobné činnosti.

 1. Obchodné činnosti

sú najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely  jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

 1. Pohostinská činnosť

      rozumie sa ňou príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu   

      na mieste.

 1. Službami

sa podľa zákona o živnostenskom podnikaní rozumie poskytovanie opráv a údržby veci, preprava osôb a tovaru a iné práce a výkony na uspokojovanie ďalších potrieb.

 

 1. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.
 2. Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť svojim obchodným menom, prípadne symbolom alebo uvedením hlavnej skupiny predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb. Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzková doba pre spotrebiteľa, kategória, skupina a trieda pohostinských prevádzkarní a ubytovacích zariadení podľa osobitného predpisu.

 

Čl. II

Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb

 

            1. Prevádzkový čas je časový úsek dňa, v ktorom podnikateľ ponúka a poskytuje svoje

                služby podľa čl. I spotrebiteľovi v prevádzkarni.

      2. Prevádzkový čas medzi 22.00 h a 06.00 h z dôvodu nočného kľudu sa zakazuje.

 

 1. Výnimku z bodu 2 v odôvodnených prípadoch v prevádzkarňach s pohostinskou

činnosťou môže povoliť starosta obce na základe písomnej žiadosti podnikateľa. Ide predovšetkým o jednorazové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania neverejnej - uzavretej spoločenskej akcie, ktorú ohlási prevádzkovateľ prevádzkarne Obecnému úradu v Liešťanoch najneskôr dva pracovné dni pred konaním akcie.

 1. Doporučený prevádzkový čas v maloobchodoch a službách je:
  • začiatok prevádzkového času: 6.00 h, najneskôr o 9.00 h
  • koniec prevádzkového času:  o 22.00 h, najskôr o17.00 h
  • v sobotu doporučujeme koniec prevádzkového času o 13.00 h, najskôr

o 12.00 h

 • v nedeľu doporučujeme koniec prevádzkového času o 12.00 h

 

 1. Podnikateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by viedlo k obťažovaniu obyvateľov obce Liešťany hlukom.

 

 

 

Čl. III

Záverečné ustanovenia

 

1. Prevádzkový čas prevádzkarní obchodu a služieb si určuje podnikateľ v medziach týchto pravidiel. Podnikateľ má oznamovaciu povinnosť, t. j. určenie prevádzkového času pri otvorení novej prevádzkarne, resp. každú zmenu prevádzkového času a tiež zrušenie prevádzkarne musí písomne oznámiť obci Liešťany a požiadať o vydanie súhlasu so zmenou.

 

2. Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby príp. zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne k písomnému potvrdeniu obcou Liešťany najneskôr 15 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne a k ohláseniu priloží doklady, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok určených všeobecne záväznými predpismi:

a) kópiu živnostenského oprávnenia, výpisu z obchodného registra alebo oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu;
b) kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré osvedčuje, že predmet podnikateľskej činnosti je v súlade so stavebným určením stavby, jej časti, predajného zariadenia príp. pozemku;
c) kópiu dohody s podnikateľským subjektom zabezpečujúcim odvoz komunálneho odpadu z prevádzkarne;


3. Ak je ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN, obec Liešťany písomne potvrdí prevádzkovú dobu podnikateľovi.
 

4. Ak ohlásenie prevádzkovej doby prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, obec Liešťany písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie prevádzkovej doby a oboznámi podnikateľa s podmienkami v ustanoveniach tohto VZN, ktoré je nevyhnutné splniť pre určenie prevádzkovej doby podnikateľom.

5. Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Obecnému úradu v Liešťanoch najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia činnosti .


6. Podnikateľ alebo osoba podnikateľom poverená je povinná preukázať sa písomným potvrdením prevádzkovej doby prevádzkarne obcou Liešťany na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkarní obchodu a služieb.

7. Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú obcou Liešťany označiť na prevádzkarni podľa ustanovení osobitného predpisu.

8. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti v prevádzkarňach sú podnikatelia povinní dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných predpisov a VZN obce Liešťany, ktoré súvisia s činnosťou prevádzkarne.

 

Obec Liešťany určuje pre podnikateľov prechodné obdobie 3 mesiace na zosúladenie prevádzkového času v maloobchodoch a službách.

 

Podnikateľovi, ktorý nezosúladí prevádzkový čas s týmto VZN, môže byť uložená pokuta podľa § 13, ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Toto VZN obce Liešťany bolo schválené na zasadnutí OZ v Liešťanoch uznesením č.4/09/b, ktoré sa konalo dňa 12.6.2009 a nadobúda účinnosť 15.-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli Obce Liešťany.

 

VZN Obce Liešťany je prístupné na Obecnom úrade v Liešťanoch a na internetovej stránke obce www.liestany.eu

 

Vyvesené: 12.6. 2009

Zvesené:   29.6. 2009

 

                                                                                                                      Vladimír ŠOPOŇ

                                                                                                                          starosta obce