Všeobecne záväzné nariadenie obce LIEŠŤANY

č. 2/2011

 

o prevádzke Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch

pri zníženom počte detí v dochádzke do základnej školy a materskej školy

 

 

 

           Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v súlade s § 6 a §1 1 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 8 ods.1 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany o prevádzke Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch,  pri zníženom počte detí /žiakov dochádzajúcich do škôl v obci Liešťany.

 

 

Čl. I

Úvodné ustanovenie

 

         Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje dochádzku detí/žiakov do Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch v prípade ochorenia a v  nepredvídaných situáciách.

 

Čl. II

Povinnosť riaditeľa školy

 

 1. V súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s bodom C.13. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 857 zo dňa 26. októbra 2005 v nadväznosti na Rámcový plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike, v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, majú povinnosť vykonávať opatrenia na predchádzanie ochoreniam, pre prípad pandémie chrípky .

 

 1. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového počtu žiakov:
 1. po konzultácii s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bojniciach skráti vyučovaciu hodinu na 40 minút,
 2. zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných  hromadných školských podujatí.
 1. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných žiakov základnej škole a detí v materskej škole  z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu žiakov/detí :
 1. oznámi túto skutočnosť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

            v Bojniciach,

 • 2 –

 

 1. zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby,
 2.  na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší  vyučovací a výchovno-vzdelávací proces.

 

 1. Pri výskyte prenosného parazitného ochorenia pedikulózy (zavšivavenie) detí v MŠ a žiakov v ZŠ. Vedenie školy zabezpečí dôslednú dezinfekciu školských priestorov. Všami napadnuté dieťa/žiak prekonáva prenosné ochorenie a  nesmie navštevovať kolektívne zariadenie.

Vyučovací a výchovno-vzdelávací proces  v Základnej školy s materskou školou v Liešťanoch sa preruší,  ak počet žiakov /detí   klesne pod  10.

 

 1. Z dôvodu racionalizačných opatrení v čase jarných, letných, zimných prázdnin, veľkonočných prázdnin a z dôvodu neprítomnosti väčšieho počtu detí v materskej škole, bude prevádzka materskej školy zabezpečená pri  minimálnom počte detí:  letné obdobie: 10 detí, zimné obdobie: 15 detí.

 

 1. V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie a iných mimoriadnych situácií je za Základnú školu s materskou školou v Liešťanoch  zodpovedný riaditeľ školy. Prostredníctvom neho sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ v Bojniciach zabezpečujú potrebné aktivity: informovanosť rodičov, spolupráca s lekármi primárnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné mimoriadne situácie.

 

Čl. III

 

Záverečné ustanovenie

 

 

 1. Toto všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Liešťany bolo schválené dňa 29. 8. 2011 uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.6/2011/e a nadobudne účinnosť 15. dňom od jeho  vyhlásenia  formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli obce.
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenia schválilo Obecné zastupiteľstvo  v Liešťanoch 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 

 

 

                                                                                                          Vladimír Šopoň

                                                                                                            starosta obce