VZN 2/2012 zrušené, nahrádza VZN 5/2013

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany na základe ust. §6 ods. 1 a ust. § 11  ods. 4 písm. g) zákona

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a na základe ust. § 6 ods. 12 písm. d) Zákona 596/ 2003   Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v y d á v a   toto

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 2/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v roku 2013

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 (1) Obec Liešťany  je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Liešťany, Školského klubu detí (ŠKD) a Školskej jedálne (ŠJ).

 

 (2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na mesiac v roku 2013

 

(3) Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú:

a) podľa počtu detí materskej školy a školských zariadení k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. (Podľa výkazu Škol MŠ SR a Eduzberu)

b) podľa Nariadenia vlády SR 668/ 2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 Čl. 2

Výška dotácie

 

  1. Obec Liešťany  vychádzala pri určení výšky dotácie v roku 2013 výpočtami nasledovne:

 

MŠ:        Počet detí k stanovenému dátumu: 46

  • 46  x  27,3 koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP) x 59,3 (predpokladaný jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)

                                                                                                                        =   74 468,94  €

                      

Podľa Opatrenia MŠ SR  sa počet stravníkov v MŠ vynásobí koeficientom potenciálneho stravníka ZŠ  1,5 - násobne, (čo činí 46 x 1,8 x 1,5 x 59,3 =  7 365,06€) .

O túto sumu bude dotácia ponížená v zmysle tohto nariadenia.

              

ŠKD:      Počet detí k stanovenému dátumu: 16

16   x  5,3 (koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia 668/2004 Z.Z. v znení NP)  x 59,3 (predpokladaný jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)

                                                                                                                    =   5 028,64 €

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

ŠJ:          Počet stravníkov k stanovenému dátumu: 81

  • deti v MŠ:  46  x 2 (koeficient z rozhodnutia OZ Liešťany) x  2,7 (koeficient v zmysle prílohy č. 3 Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP 1,8 x 1,5 stravovanie detí v MŠ) x  59,3 (predpokladaný jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)                                         

                =   14 730,12 €

 

  • potenciálni stravníci v ZŠ: 352 (koeficient z rozhodnutia OZ Liešťany) x  2,25 (koeficient v zmysle prílohy č. 3. Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP 1,8  x 1,25 (z dôvodu poskytovania desiaty) x 59,3  (predpokladaný jednotkový koeficient z východiskových štatistických údajov)

                                                                                                                        =   9 339,75 €

                                                                                                                                    24 069,87 €

 

Nakoľko školská jedáleň plní funkciu aj výdajnej školskej jedálne, OZ v Liešťanoch pristúpilo k zvýšeniu koeficientov, ktoré stanovuje Nariadenie č. 531/ 2010 Z.Z na dvojnásobok.

                       Normatív na správu školských objektov

  • počet detí MŠ a ZŠ spolu 81 x 1,5 (koeficient v zmysle prílohy č. 3.

      Nariadenia č. 668/2004 Z.Z. v znení NP) x  59,3 (predpokladaný jednotkový koeficient  

      z východiskových štatistických údajov)                                                  =     7 204,95€

 

(2)  Obec Liešťany na základe výpočtov  v ods. 1) tohto nariadenia, na základe potrieb RO   

       a schváleného Rozpočtu Obce Liešťany na rok 2013    u r č u j e  

      mzdový a prevádzkový normatív na   rok  2013  nasledovne:

  • MŠ  vo výške 69 104 EUR; čo činí 1502 EUR/dieťa/rok
  • ŠKD vo výške 9 384 EUR; čo činí 586,50 EUR/žiaka/rok
  • ŠJ vo výške 28 500 EUR; čo činí 351,85 EUR/stravníka/rok

 

                       

  Normatív na mzdové a prevádzkové náklady pre  rok 2013 spolu :    106 988 EUR.

 

(3) Dotáciu obec poskytuje mesačnými preddavkami vo výške 1/12 schváleného normatívu v lehote najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

(4) Obec oznámi výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 30 dní po schválení rozpočtu obce.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce

       Liešťany.

(2)       Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany

       dňa               , uzn. č.         .

(3)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2013. Zároveň sa ruší VZN č. 6/2011.

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch dňa  14.11.2012

 

          

 

 

            Vladimír Š o p o ň

  starosta obce

 

 

 

VYSTAVENÉ: 14.11.2012

ZLOŽENÉ: 03.12.2012

 

 

 

 

Schválené OZ v Liešťanoch dňa  13.12.2012 uznesením č.8/2012 h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r í l o h a

 k určeniu výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka

Materskej školy a školského zariadenia

 so sídlom na území obce Liešťany na rok 2013

 

 

 

 

 

 

Školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany

Výška dotácie na dieťa/žiaka/stravníka/rok v EUR

Počet žiakov

K 15.09.2012

Materská škola

1 502,00

46

Školský klub detí

   586,50

16

Školská jedáleň

   351,85

81