Všeobecne záväzné nariadenie

 

č. 2/2013

 

o podmienkach poskytovania dotácií

z prostriedkov  Obce Liešťany

 

Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce

                                                        

Časť I.

Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Liešťany. Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely  na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.                                                    

                                                      

Časť II.

Všeobecné ustanovenia

 

Článok  l

ZDROJE DOTÁCIÍ

 

Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

 

Článok 2

ÚČEL  POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

- právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo  

  verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,

- inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec – inej

  obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov

  živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,

- iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt

   na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby

   obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie na:

 • podporu všeobecne prospešných služieb alebo
 • verejnoprospešných účelov,
 • podnikania a zamestnanosti.

 

2. Všeobecne prospešné služby sú najmä:

a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d/ ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f/ výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

3. Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:

a/ rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

b/ realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov

c/ ochrana a tvorba životného prostredia

d/ zachovanie prírodných hodnôt

e/ ochrana zdravia

f/ ochrana práv detí a mládeže

g/ rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy

h/ plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

Článok 3

KOMPETENCIE  PRI  SCHVAĽOVANÍ  DOTÁCIÍ

 

l. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.

 

2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

 

3. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej, alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie. 

 

Článok  4

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti, príloha č. 1.

 

2. Žiadosť o dotáciu obsahuje:

a) účel v zmysle článku 2, ktorého sa žiadosť o dotáciu týka,

b) presné označenie žiadateľa:

 • u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt
 • u právnickej osoby: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, kontakt.

c) bankové spojenie žiadateľa,

d) názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec,

e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,

f) u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb)  písomne vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky

g) požadovanú výšku dotácie od obce.

 

3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.

 

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 31.oktoóbra predchádzajúceho kalendárneho roka .

V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ

môže podať žiadosť aj v inom termíne.

 

5. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce do výšky schváleného rozpočtu v danom roku na základe zmluvy a schváleného splátkového kalendára o poskytovaní dotácie.

 

6. Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý nemá

daňový nedoplatok na miestnych daniach a miestnom poplatku voči obci.

 

7. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nie je právny nárok.

 

8. O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce rozhodujú orgány obce.

 

9. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia je povinná zúčtovať prostriedky do 30 kalendárnych dní po ich použití, najneskôr však do 15.12. kalendárneho roka.

 

10. Ak poskytnuté prostriedky nemožno vyčerpať do konca kalendárneho roka, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná požiadať obec o predlženie termínu zúčtovania. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať i o zmenu účelu použitia prostriedkov.

 

11. Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej boli poskytnuté prostriedky a neboli použité, je povinná ich vrátiť v termíne zúčtovania na účet obce č. ú.: 16925382/0200.

 

12. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nesplní zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie, bude obec postupovať v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejne správy v z. n. p.

 

 

13. Poskytnutú dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné použiť len na:

a) úhradu nákladov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,

b) výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových akciách

v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cestovných náhradách

c) odmeny pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní

týchto osôb / zmluvy zakladajúce pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti

a musia byť účastníkmi podpísané/.

 

14. Dotácie sa neposkytujú na financovanie občerstvenia, na nákup darov a suvenírov, na odmeny nad rámec odmien podľa predchádzajúceho bodu (13/c).

 

15. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto politických strán a politických hnutí.

 

 

 

Článok 5

FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

 

l. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom (príloha č. 2).

 

2. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta  obce.

 

3. Zmluva musí obsahovať:

a) výšku schválenej dotácie,

b) účel použitia dotácie,

c) termín realizácie,

d) právo obce Liešťany vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,

e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť sankciu v prípade nedodržania podmienok zmluvy,

f) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,

g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.  

               

4. Na základe zmluvy obec vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, prípadne preplatí preloženú faktúru do schválenej výšky dotácie.

 

5. V odôvodnených prípadoch môže byť dotácia poskytnutá z pokladne obce.

 

Článok 6

POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ

 

1. Žiadosti na poskytnutie dotácie posudzuje finančná komisia.

  

2. Komisia žiadosti posúdi  na svojom najbližšom zasadnutí a  predloží svoje odporučenie obecnému zastupiteľstvu, resp. starostovi obce.

 

3. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch je možné podať žiadosť aj v priebehu roka.

 

 

Článok 7

Kritéria na poskytnutie dotácií

 

1.      Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce sa zohľadňujú najmä tieto základné kritériá :

a)  oblasť kultúry :

-   vytváranie všestranných podmienok pre rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti,

-   podpora činnosti ochotníckych súborov,

-   uchovávanie a rozvíjanie miestnych tradícií,

-   organizovanie festivalov, detských a mládežníckych podujatí,

-   prezentácia obce formou literárnej a publikačnej, výtvarnej a výstavníckej činnosti,

-   podpora obnovy kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname kultúrnych  

    pamiatok SR ako aj ďalších pamätihodností nachádzajúcich sa na území obce,

-   podujatia masového charakteru týkajúce sa kultúry organizované v obci,

-   zavádzanie vzdelávacích a informačných programov v oblasti kultúry,

-   záujem občanov o predmetnú oblasť.

b)  oblasť športových aktivít :

-   rozvoj masovej a rekreačnej telesnej výchovy,

-   rozvoj mládežníckeho športu,

-   organizovanie športových súťaží v obci,

-    reprezentácia obce,

-    podpora výkonnostného športu,

-    vo výnimočných prípadoch prevádzkové možnosti.     

 

c)  oblasť výchovy a vzdelávania:

-   netradičná mimoškolská činnosť a práca s deťmi a mládežou na úrovni materských a základných škôl pôsobiacich na území obce, netradičné využitie voľného času mládeže,

 

d)  oblasť zdravotníctva :

-   rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb občanom,

-   zakúpenie progresívnej zdravotníckej techniky,

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti zdravotníckych zariadení.

 

e)  oblasť humanitnej a charitatívnej činnosti :

-   činnosť organizácií, nadácií a záujmových združení  právnických osôb vyvíjajúcich humanitnú a charitatívnu činnosť najmä na území obce,

-   na podporu masových podujatí pre postihnuté deti a mládež,

-   vo výnimočných a odôvodnených prípadoch prevádzkové možnosti.

 

f)  oblasť zlepšenia kvality životného prostredia v obci:

-   zlepšenie stavu z hľadiska riešenia odpadov v  obci a jeho separácie,

-   viditeľné zlepšenie kvality zelene a kvality verejných priestranstiev (podpora pri údržbe verejnej zelene, výsadba a údržba kvetov, kríkov, stromčekov, výroba kvetináčov, lavičiek a predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia, ...),

-   zabezpečenie ochrany prírody.

 

Časť  III.

Článok  8

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

l. Ruší sa VZN č. .2/2010.

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce  č. bolo prerokované a schválené na zasadnutí

    Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch dňa .07.05.2013 uznesením č. 30/2013.

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                           Vladimír  Š o p o ň

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

               

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce

od 22.02.2013 do 07.05.2013.

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli  obce

od 09.05.2013  do................................

VZN č. .. o podmienkach poskytovania dotácií  z prostriedkov  Obce .Liešťany nadobúda účinnosť dňom ............. (pätnástym dňom od vyvesenia  § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC  LIEŠŤANY                                                                                         Príloha 1

Obecný úrad                                                                                                    

972 27 Liešťany 1

 

 

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  Z ROZPOČTU OBCE

 

Oblasť (podčiarknite):          

Všeobecne prospešné služby:         

 1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 1. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 2. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 3. Ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 4. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 5. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 6. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
 8. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

 

Verejnoprospešný účel:                   

       l. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

      2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

      3. Ochrana a tvorba životného prostredia,

      4. Zachovanie prírodných hodnôt,

      5. Ochrana zdravia,

      6. Ochrana práv detí a mládeže,

      7. Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,

      8. Plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,  

          ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živel-

          nou pohromou.

 

Žiadateľ – názov, obchodné meno

(v súlade s označením v príslušnom registri):     

 

Právna forma:

 

 

Štatutárny zástupca organizácie (meno, priezvisko, funkcia):

 

Adresa žiadateľa:

 

 

Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:             

 

IČO:

 

 

DIČ:

 

 

Tel., fax, e-mail:

Webová stránka:    

 

Názov akcie/podujatia:

 

Termín a miesto konania:    

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za realizáciu podujatia/akcie

 

Prípadná forma účasti obce:    *

 

 

Spôsob propagácie obce:

 

 

Požadovaná celková výška dotácie

od obce v EUR:

 

Predpokladané celkové náklady na podujatie/akciu EUR:

 

* (napr. spoluorganizátor,  záštita a pod.)

 

Poskytnutá dotácia od obce  v predchádzajúcich 3 rokoch:

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

 

Prílohy:

 

 

 

 

 

Miesto a dátum:                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                   .....................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                         podpis štatutárneho zástupcu  a pečiatka organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre žiadateľa: 

Obec poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta/obce č. 2/2013.

O dotáciu z rozpočtu obce môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta/obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 

Povinné prílohy k žiadosti:

1./doklad o právnej subjektivite žiadateľa (napr. rozhodnutie o zápise do príslušného registra, resp. výpis z príslušného registra; fyzické osoby – podnikatelia predkladajú živnostenské alebo iné oprávnenie na podnikanie)

2./ stanovy, resp. štatút žiadateľa, ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa

3./ doklad o pridelení IČO

4./ čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané všetky záväzky voči obci

 

Príloha č. 1 Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou kvantifikáciou predpokladaných výdavkov a využitím finančných prostriedkov (v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné rozpísať každú akciu/podujatie samostatne).

Príloha č. 2    Odôvodnenie žiadosti

Príloha č. 3   Prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce – uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text: „podujatie/akciu“ finančne podporila obec Liešťany

Príloha č.  4     Prehlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii a nemá voči obcí žiadne záväzky

Príloha č. 5  Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia.

    

Príloha č. 1 k žiadosti

ROZPOČET:  (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na podujatie/akciu spracujte podľa nasledovného vzoru):

 

Výdavky (na akú položku a koľko budete potrebovať na podujatie/akciu)

Položka:

Suma v EUR:

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

SPOLU  VÝDAVKY:

 

 

ZDROJE FINANCOVANIA (spracujte v nasledovnom členení):

Vlastné zdroje

EUR

Dotácia požadovaná od mesta/obce

EUR

Sponzorské a iné..

EUR

SPOLU PRÍJMY:

EUR

 

 

 

                                                                                              ..............................................

                                                                                                podpis štatutárneho zástupcu  a pečiatka organizácie

                                                                                                                                

   Príloha 2

Zmluva

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liešťany

v roku 20....

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : ................

 

 

Oblasť : ....................................................................

 

OBEC LIEŠŤANY

972 27 Liešťany 1

zastúpená starostom Vladimírom Šopoňom

bankové spojenie: VUB

číslo účtu: 16925382/0200

IČO: 00318345

DIČ: 2021211731

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)

 

a

 

Príjemca:

Názov:

Právna forma:

adresa sídla:

zastúpená/é:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:........................................ číslo účtu: ..................................................

ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)

 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2013, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta/obce  túto

 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta/obce v roku 20.......

 

I.

Predmet zmluvy

 

1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. ......zo dňa ................poskytuje príjemcovi..................

finančnú dotáciu vo výške ...........eur, slovom .................................EUR.

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou:

„................................................................................................................................“.

                                                    (názov akcie, projektu a pod.)

 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

 

 

II.

Účel  a lehota použitia dotácie

 

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: ......................................................................................................................................................

 

2. Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do : .........................................

 

III.

Spôsob platby

 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu mesta/obce  na

účet príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach).

 

IV.

Iné dohodnuté podmienky

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.

 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou (projektu, akcie ...), na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom mesta/obce.

 

3. Mesto /obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných

prostriedkov.

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11.......

5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej

dotácie najneskôr však do  15.12......

6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto

článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako

je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce,

najneskôr do 31.12......

V.

Záverečné ustanovenia

 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím podpisom.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť od..............................................( nasledujúci  deň po zverejnení na web  stránke

obce/mesta)

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis.

 

V .................. dňa ...................

 

Za obec                                                                        Za príjemcu

 

                                                                                                                                   Príloha 3

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Liešťany 

 

 

 

 

   V súlade so zmluvou č. ................ o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa  .............................

                                              

 

Príjemca dotácie – obchodné meno, názov, adresa

IČO

Štatutárny zástupca

 

 

Názov podujatia/akcie

 

Výška dotácie poskytnutej

Obcou Liešťany

 

Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie)

 

Stručná informácia o realizácii podujatia/akcie (priložte na samostatnom liste)

 

 

Finančné vyhodnotenie projektu:

 

Skutočné príjmy- z toho:

Skutočné výdavky:

Vlastné príjmy

 

Dotácia od obce

 

Sponzorské a iné

 

 

 

 

PRÍJMY SPOLU:

 

 

VÝDAVKY SPOLU:

 

V................................... dátum: ..........................

                                                                                  ..............................................................

                                                                                                       podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

 

Povinné prílohy k zúčtovaniu:

 1. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení:

por. č., názov dokladu, suma, poznámka. K prehľadu musia byť doložené kópie dokladov (účtenky, faktúry s výpismi z účtu alebo pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie  dotácie na schválený účel).

 1. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály –programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.)

 

Overenie zúčtovania za Obec ..........................., meno............................ podpis ........................

 

 V ..................................,  dňa  .....................

Spôsob naloženia s rozdielom pri nedočerpaní zdrojov: ............................................................

 Prílohy k zúčtovaniu dotácie :

 

 Výška poskytnutej finančnej dotácie v €: .........................................

 

  

P.č.

Číslo dokl.

Druh výdavku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu:

 

 

 

Poskytnutá finančná dotácia:

 

 

 

Rozdiel: