Všeobecne  záväzné   nariadenie

 

č. 2/2017

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Liešťany

 

 

 

 

 

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  20.11.2017

                         -     zverejnený na webovom sídle obce dňa: 20.11.2017

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):  30.11.2017

 

Doručené pripomienky (počet) :  jedna

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 04.12.2017

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 04.12.2017

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 14.12.2017  uzn. č. 87

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 15.12.2017

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : ..............................................................

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  18.12.2017

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018

 

 

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2017

o určení výšky finančných príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu

 a vzdelanie  a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a  § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Účel a predmet

 

Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany .

 

§ 2

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liešťany sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených so stravovaním ( ďalej len „príspevky“ ) :

a)      príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,

b)      príspevok na činnosť  školského klubu detí,

c)      príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v  zariadení školského stravovania.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

 

§3

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

1.    Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 11,00 €.

 

2.    Príspevok sa uhrádza vopred do 20-eho dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostným prevodom na účet SK28 0200 0000 0016 3056, prípadne poštovou poukážkou.

 

3.    Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

 

 

§4

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny

 

1.    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

 

2.    Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára.

 

3.    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku vypočítanú spôsobom pomerom dní.

 

§5

Príspevok na činnosť školského klubu detí

 

1.    Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa sumou vo výške 4,00 €.

 

2.    Príspevok sa uhrádza do 20-eho dňa v kalendárnom mesiaci, bezhotovostným prevodom na účet SK28 0200 0000 0016 3056, prípadne poštovou poukážkou, resp. v hotovosti do pokladne ZŠ s MŠ.

 

3.    Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.

 

§6

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie

v zariadení školského stravovania

 

1.    Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2011.

2.    Výška príspevku je nasledovná:

Stravník  - dieťa v MŠ

1 desiata

1 obed

1 olovrant

Celodenná strava

Stravníci od 2 – 6 rokov

0,30

0,72

0,25

1,27

 

 

 

 

Stravník – žiak v ZŠ

1 obed

Stravníci od 6 -11 rokov

1,09

 

Stravníci od 6 -11 rokov

0,45

 

3.Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského stravovania vo výške 3,00 € mesačne za dieťa v MŠ a 2,00 € na žiaka ZŠ.

4.Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20-eho dňa príslušného mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet školskej jedálne SK 18 0200 0000 0000 2023 8382, prípadne poštovou poukážkou.

 

 

§7

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov

v zariadení školského stravovania

 

1.  Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.

2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných žiakov strednej školy.

3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške               1,26 €  a režijné náklady vo výške 1,49 euro.

4.   Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá  z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

5.  Stravovanie zamestnancov sa  realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje na sumu 2,75 € , pričom zamestnanec prispieva sumou 0,91 €, zamestnávateľ sumou 1,51 € a príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,33 €.

6.Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20-eho dňa príslušného mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet školskej jedálne SK 18 0200 0000 0000 2023 8382, prípadne poštovou poukážkou.

 

 

 

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

 

§ 8

Úhrada príspevku

 

 

Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.

 

 

 

 

§ 9

Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov

 

1.    Žiadosti  o zníženie alebo odpustenie príspevkov môže uplatniť zákonný zástupca  u zriaďovateľa, ktorým je  obec Liešťany. Písomné žiadosti  je  potrebné doručiť na obecný úrad.

 

2.    Obec môže o  žiadosti rozhodnúť za podmienky, že k žiadosti bude zo strany zákonného zástupcu predložený doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  /1

 

3.    Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku  trvá  len počas doby, kedy trvajú podmienky, zníženia a odpustenia príspevkov,  t. j. že zákonný zástupca  je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu  /1

 

4.    Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku,  zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi  na obecný úrad.

 

5.Tento postup sa neuplatní, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu. /2

 

 

§10

Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli a na webovom sídle  po jeho schválení v zastupiteľstve.

 

 

 

§ 11 

Zrušovacie ustanovenia

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 7/2014  a Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 

 

 

 

V Liešťanoch  dňa 14.12.2017

 

          

 

 

 

 

                                                                         _____________________________________

                 podpis starostu

 

 

 

1/ zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

2/§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyky