VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 Obce Liešťany

č.2/2019

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 (ďalej len „VZN“)

 

Návrh VZN č. 2/2019:   

-     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :    20.10.2019

-     zvesený z úradnej tabule obce  dňa : 21.11.2019

-     zverejnený na webovom sídle obce dňa:  20.10.2019

-     zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 20.10.2019

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2019 do (včítane):  30.10.2019

 

Doručené pripomienky (počet) :  0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2019  uskutočnené dňa: 31.10.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.2/2019  doručené poslancom dňa: 31.10.2019

 

VZN č. 2/2019 schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 21.11.2019 uzn. č.83/2019

VZN č. 2/2019 vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 22.11.2019

VZN č. 2/2019 zvesené z úradnej tabule obce  dňa :

VZN č. 2/2019 zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 22.11.2019 do 7.12.2019

VZN č. 2/2019  zverejnené na webovom sídle obce dňa:  22.11.2019

 

VZN č.2/2019 nadobúda účinnosť dňom: 7.12.2019

                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

Obec Liešťany v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „školský zákon“) a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 Obce Liešťany

č.2/2019

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 (ďalej len „VZN“)

 

 

 

Článok 1

Účel

 

  1. Toto VZN bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodičia, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) navštevujúce základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany  v súlade s ustanoveniami školského zákona.

 

  1. Obec Liešťany je zriaďovateľom týchto základných škôl:

a) Základná škola s materskou školou Liešťany č. 192.

 

 

Článok  2

                                                                    Predmet

 

Predmetom tohto VZN je určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

 

 

Článok 3

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 

  1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miestom zápisu je základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany.

 

  1. Organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku zabezpečuje riaditeľstvo základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany. Oznámenie o mieste a čase zápisu zverejňuje riaditeľ základnej školy najneskôr 15 dní pred začiatkom zápisu spôsobom v obci obvyklým (na úradnej tabuli obce, na webovej stránke školy alebo v obecnom rozhlase).

 

  1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak.

 

  1. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

b) o zákonných zástupcoch dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

 

  1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku sa dopúšťa priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 

  1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 21.11.2019. uznesením č. 83/2019
  2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle obce Liešťany.
  3. Obec Liešťany zabezpečí informovanosť občanov s obsahom tohto VZN spôsobom v obci obvyklým.

 

 

 

V Liešťanoch, dňa 22.11. 2019

 

 

 

                                                                                                 Ľubomír Noska

                                                                                                    starosta obce