VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 Obce Liešťany

č.2/2020

 

o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Liešťany

 (ďalej len „VZN“)

 

Návrh VZN č. 2/2020:   

-     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  10.03.2020 

-     zvesený z úradnej tabule obce  dňa : 31.03.2020

-     zverejnený na webovom sídle obce dňa:  10.03.2020

-     zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 10.03.2020

                     

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2020 do (včítane):  20.03.2020

 

Doručené pripomienky (počet) : 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2020  uskutočnené dňa: 30.03.2020

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.2/2020  doručené poslancom dňa: 30.03.2020 

 

VZN č. 2/2020 schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 31.03.2020 uzn. č.33/2020

VZN č. 2/2020 vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 31.03.2020

VZN č. 2/2020 zvesené z úradnej tabule obce  dňa : 15.4.2021

VZN č. 2/2020 zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 31.03.2020 do 15.04.2020

VZN č. 2/2020  zverejnené na webovom sídle obce dňa: 31.03.2020 

 

VZN č. 2/2020 nadobúda účinnosť dňom: 15.04.2020

                                                                                                  

 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a

                                                                                                                  starosta obce

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov a v súlade s § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve uznieslo na tomto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ

 Obce Liešťany

č.2/2020

 

o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Liešťany

 (ďalej len „VZN“)

 

 

 

Článok 1

Predmet úpravy

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Liešťany (ďalej len „VZN“) určuje šírku ochranného pásma pohrebiska od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebísk a ustanovuje činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

 

Článok  2

Rozdelenie pohrebiska

 

Pohrebisko je rozdelené na tieto časti:

 

  1. Cintorín Dobročná,
  2. Cintorín Liešťany – horný/starý, p.č. 708,
  3. Cintorín Liešťany – dolný/nový, p.č. 707,
  4. Cintorín Lomnica. 

 

Článok 3

Ochranného pásma pohrebiska

 

Šírka ochranného pásma pohrebiska je 15 metrov od hranice pohrebiska umiestneného na území Obce Liešťany. Hranicu pohrebiska tvorí oplotenie cintorína v každej časti obce podľa Článku č.2 tohto VZN.

 

 

 

 

 

Článok 4

Pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb

 

So zreteľom na pietny charakter pohrebiska obec nepovoľuje v ochrannom pásme pohrebiska výstavbu rodinných domov, garáží, drobných stavieb, budov a stavieb remeselných a výrobných prevádzok, hospodárskych budov s chovom zvierat, reštauračných a pohostinských zariadení, herní a barov.

 

Článok 5

Činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

 

So zreteľom na pietny charakter pohrebiska nie je možné v ochrannom pásme pohrebiska vykonávať počas pohrebu činnosti spôsobujúce hluk, prašnosť a zápach, najmä kosenie a mulčovanie trávnika, oranie pozemkov, pílenie dreva, stromov a drevín, brúsenie a pílenie kovov, kladenie otvoreného ohňa, hnojenie pozemkov a podobne

 

Článok 6

Priestupky a sankcie.

1. Porušenie povinností ustanovených týmto VZN je priestupkom.

2. Na priestupky, ich prejednávanie a sankcie sa vzťahuje zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

  1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 31.03.2020 uznesením č. 33/2020
  2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle obce Liešťany.
  3. Obec Liešťany zabezpečí informovanosť občanov s obsahom tohto VZN spôsobom v obci obvyklým.

 

 

 

V Liešťanoch, dňa 31.03.2020

 

 

 

                                                                                                 Ľubomír  Noska

                                                                                                    starosta obce