Obec Liešťany

 

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie

 

 

 

Obce Liešťany

 

 

 

 

č. 3/2004

 

 

 

 

 

 

 

o zriadení školského obvodu základnej školy

v obci Liešťany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch v zmysle ust. § 4, odst. 3, písm. g a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, s použitím ust. § 8 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydáva pre územie obce Liešťany toto

 

 

všeobecne záväzné nariadenie

 

 

Čl. I

 

Úvodné ustanovenie

 

  1. Obec Liešťany ako zriaďovateľ Základnej školy v Liešťanoch zriaďuje školský obvod Liešťany
  2. Školský obvod Základnej školy v Liešťanoch je spoločným školským obvodom základnej školy pre žiakov z obcí Liešťany a Nevidzany.
  3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.

 

Čl. II

 

Záverečné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením 3/5 väčšiny poslancov Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 5/04 zo dňa 3. 3. 2004 a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia.

 

V Liešťanoch dňa 4. marca 2004

 

 

 

VZN obce Liešťany bolo zverejnené na obecnej tabuli obce Liešťany dňa 16. 3. 2004

 

Účinnosť nadobúda dňa 30. 3. 2004

 

 

 

                                                                                                                      Vladimír Šopoň

                                                                                                                        starosta obce