Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany na základe ust. §6 ods. 1 a ust. § 11  ods. 4 písm. g) zákona

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a na základe ust. § 114 ods.6  zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a   toto

 

                                                

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

č. 3/2009

 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je

obec   L i e š ť a n y     a    o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Obec Liešťany  je zriaďovateľom Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Liešťany.

 

(2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 

(3) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

 

(4) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej,  

 telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti, zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

 

 

 

 Čl. 2

Výška príspevku

 

(1) Obec Liešťany  určuje výšku príspevku:

 

-  na čiastočnú úhradu nákladov na  činnosť školského klubu detí  4,- € / mesačne

 

-  na čiastočnú úhradu nákladov na  pobyt v materskej škole  10,- € / mesačne

 

 ( môže to byť najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu - - § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov )

 

Príspevok sa uhrádza mesiac vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

 

 (2) Obec Liešťany môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak o to písomne požiada zákonný zástupca a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu – ( zákon č. 599/203 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

(3) V zmysle zák. 245/ 2008 Z.z § 3, písm a) je výchova a vzdelávanie založené na princípe bezplatnosti vzdelania v materskej škole jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce

       Liešťany.

(2)       Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany

dňa  2.10.2009, uzn. Č. 6/09/b.

(3)       Zrušuje sa VZN č 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec   L i e š ť a n y.

 

(4)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 19.10.2009.

 

 

 

 

V Liešťanoch dňa  2.10.2009

 

 

 

            Vladimír Šopoň

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:   3.10.2009

Zvesené dňa: