Obec Liešťany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    v y d á v a    pre územie obce Liešťany  toto

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIEŠŤANY

O MIESTNYCH DANIACH

 

č. 3/2012

 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Liešťany

 

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona  č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov zavádza s účinnnosťou od 1. januára 2013 miestne dane, ktorými sú:

 

 1. Daň za psa
 2. Daň za nevýherné hracie prístroje
 3. Daň za užívanie verejného priestranstva
 4. Daň za ubytovanie

 

 

2.) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) a b)  je kalendárny rok

§ 2

DAŇ ZA PSA

 

 

1. Predmet dane

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je

 1. pes chovaný na vedecké a výskumné účely,
 2. pes umiestnený v útulku zvierat,
 3. pes, so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

2.Daňovník

Daňovníkom je fyzická  alebo právnická osoba, ktorá je

 1. vlastníkom psa alebo
 2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

3. Základ dane

Základom dane je počet psov.

 

4. Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa sa stanovuje na  5,- Eur za kalendárny rok.

 

5. Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

§ 3

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

 1. Predmet dane

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Nevýherné hracie prístroje sú:

 1. elektronické prístroje na počítačové hry,
 2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

 1. Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

 1. Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

 1. Sadzba dane

Sadzba dane je 33 Eur za jeden nevýherný hrací prístoj a kalendárny rok.

 

 1. Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

      6. Identifikácia nevýherných hracích prístrojov

      1/ Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto

       údajov:

      - názov a výrobné číslo,

      - obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýh. hracieho prístroja

      - adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja

     - dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja

 

 

 

 

 

§ 4

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K DANI ZA PSA A K DANI  ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

1/ Priznanie k dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia,  v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

2/ Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.

3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote podľa zák. 582/2004 Z. z. § 99 b, ods. 2.

4/ Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná v lehote, ktorá je uvedená v rozhodnutí..

5/ Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu 16925382/0200. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí.

 

 

§ 5

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

 1. Predmet dane

Predmetom dane za uživanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verných sietí.

Verejným priestranstvom na účely tohto zákona  sú  verejnosti prístupné pozemky          vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

 

 1. Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá  verejné priestranstvo užíva.

 

 1. Základ dane

Základom dane za uživanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

 

 1. Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva  je za každý aj začatý m² a každý aj začatý deň podľa účelu jeho užívania nasledovná:

a.) predaj potravinárských výrobkov                                          0,50 eur/m²/deň

b.) predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov         0,50 eur/m²/deň

c.) predaj ostatných výrobkov (textil, darčeky...)                       0,50 eur/m²/deň

d.) poskytovanie služieb                                                             0,50 eur/m²/deň

e.) umiestnenie cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcií     0,50 eur/m²/deň

f.) za skládku: tuhého paliva                                                       0,05 eur/m²/deň

                             ostatné druhy materiálu                                       0,05 eur/m²/deň

     g.) za stavbárske lešenie a iné konštrukcie                                   0,05 eru/m²/deň

     h.) za záber verejného priestranstva počas trvania stavebného                                    

          povolenia alebo stavebných prác povolených OcÚ                0,01 eur/m²/deň

i.) za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako                                                

 parkoviska pre jedno vozidlo sa určuje paušálna ročná daň       30,00 eur

           

 1. Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva až do dňa, kedy  poplatník oznámil písomne obecnému úradu, že užívanie verejného priestranstva skončilo a priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 

 1. Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane  najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná v lehote uvedenej v rozhodnutí.

 

Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

Daň je možné zaplatiť:

 1. prevodom na účet obecného úradu vo VÚB Bojnice na číslo účtu 16925382/0200
 2. poštovým peňažným poukazom
 3. v hotovosti do pokladne obecného úradu.

 

 1. Oslobodenie

Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

 

 

§6

DAŇ ZA UBYTOVANIE

 

1. Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis.

 

2. Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení  odplatne prechodne ubytuje.

 

3.Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

 

 

4.Sadzba dane

Sadzba dane za osobu a jedno prenocovanie je 0,30 Eura.

 

5.Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 

Prevádzkovateľ mesačne preukáže správcovi dane „knihu ubytovaní“ za uplynulý mesiac. Správca dane si vyhotoví kópiu o počte ubytovaných a na základe uvedených skutočností vyrubí prevádzkovateľovi daň za ubytovanie.

 

Správca dane vyrubí prevádzkovateľovi zariadenia daň za ubytovanie rozhodnutím za príslušné zdaňovacie obdobie. Vyrubená daň je splatná v lehote uvedenej v rozhodnutí.

Daň je možné zaplatiť:

 1. prevodom na účet obecného úradu vo VÚB Bojnice na číslo účtu 16925382/0200
 2. poštovým peňažným poukazom
 3. v hotovosti do pokladne obecného úradu.

 

§ 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach bolo schválené 3/5 väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch dňa  13.12.2012, uznesením č. 8/2012, písm. i).

 

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 3/2011 zo dňa 13.12.2011.

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Vladimír Šopoň

                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 14.12.2012

Zvesené dňa: