Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 18 odst. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ( ďalej len zákon o pohrebníctve),  vydáva pre katastrálne územia obce Liešťany toto:

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

 

č. 3/2013

ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany,   ďalej len

 

„Prevádzkový poriadok pohrebiska“

 

§ 1

Účel nariadenia

Tento „Prevádzkový poriadok pohrebiska“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“) upravuje pôsobnosť  obce Liešťany, ako prevádzkovateľa   pohrebísk (ďalej len „prevádzkovateľ“), práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb            v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami                       a  s prevádzkovaním pohrebísk a návštevníkov pohrebísk v súlade so zákonom  131/2010 Z.z.     o pohrebníctve.

§ 2

Správa, prevádzkovanie a evidencia pohrebiska

 

 1. Správu pohrebiska zabezpečuje Obec Liešťany:  

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska

 

Názov:   Obec Liešťany

 Sídlo:  Liešťany

Adresa :  Obecný úrad Liešťany

               972 27 Liešťany 1

Štatutárny zástupca: Vladimír Šopoň – starosta obce

IČO:  00318230

DIČ:  2021211731

 

 1. Správca pohrebiska je povinný zabezpečovať jeho prevádzku.
 2. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:                                                                                                                                                                                        1. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 1. vykonávanie exhumácie,                                                                                            
 2. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,                                 
 3. správu pohrebiska,
 4. správu a údržbu  Domu smútku,                                                                          
 5. správu a údržbu chodníkov a zelene na pohrebisku,                                       

                                

 

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

      a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na

1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať

1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom  

      mieste,

1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového

      miesta a hĺbky pochovania,

1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do

      hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba;

      názov obce, ak je nájomcom obec,

1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna  

      pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový

      hrob,

1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

      plodu,

            2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o

            2 a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

            2 b) zrušení pohrebiska

        b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade     

        umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

  c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona č. 131/2010,

  d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona č. 131/2010,

  e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3 zákona č. 131/2010,

  f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. l zákona č. 131/2010,

  g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona č. 131/2010,

  h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom,

  i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

              j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi týmto prevádzkovým poriadkom pohrebiska.
 2. Prevádzkovanie pohrebiska je možné len na základe odbornej spôsobilosti poverenej osoby, ktorá získala po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni, osvedčenia odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska.
 3. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pohrebiska, ktorá spočíva v evidencií hrobových miest na jednotlivých cintorínoch. Plán hrobových miest sa nachádza u prevádzkovateľa, ktorý sa vedie v elektronickej podobe.

 

§ 3

Rozdelenie pohrebiska

 

 1. Pohrebisko je rozdelené na tieto časti:
 1. Cintorín Dobročná,
 2. Cintorín Liešťany – horný/starý, p.č. 708
 3. Cintorín Liešťany – dolný/nový, p.č. 707
 4. Cintorín Lomnica
 1. V jednotlivých častiach pohrebiska sú voľné miesta na ukladanie ľudských pozostatkov.

§ 4

Základné pojmy

 

Na účely tohto nariadenia sa používajú nasledovné pojmy:

 1. ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo,
 2. ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
 3. zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je manipulácia, preprava, prenos, úprava od momentu smrti po pochovanie,
 4. zaobchádzanie s ľudskými ostatkami je exhumácia, manipulácia, preprava a opätovné pochovanie,
 5. pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku (popol sa môže uložiť aj na inom mieste),
 6. spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
 7. verejné pohrebisko, ďalej len „pohrebisko“  je cintorín; obec nemá kolumbárium, ani urnový háj, ani rozptylovú lúku,
 8. hrobové miesto je miesto na pohrebisku, určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny s popolom,
 9. hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,
 10. prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými       v spodnej rakve,
 11.  dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba,
 12. transportná rakva je rakva určená na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
 13. transportný vak je nepriepustný obal, ktorý slúži na prepravu a prenos ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak použitie transportnej rakvy nie je možné,
 14.  konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú,
 15. úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy (zahŕňa najmä umývanie, kozmetickú úpravu, obliekanie do šiat alebo rubáša),
 16. Exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.

 

 

§ 5

Pochovávanie, ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

 

 1. S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby  nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
 2. Ľudské pozostatky sa dočasne ukladajú v dome smútku. Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do Domu smútku najneskôr do 8 hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych, v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do 8 hodín sa nepočíta čas medzi 22.00 a 6.00 hodinou. Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
 3. Pochovať mŕtveho z inej obce/mesta  na pohrebisku, ktoré sa nachádza na území obce Liešťany, možno len s povolením starostu obce Liešťany.
 4. Ľudské pozostatky sa musia pochovať spravidla do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.

Vstup do priestorov s chladiacim boxom v Dome smútku je možný len so súhlasom správcu prostredníctvom poverenej osoby.

Dom smútku je vybavený:

 1. chladiacim zariadením
 2. obradnou miestnosťou
 3. sociálnym zariadením pre verejnosť
 4. miestnosťou pre úpravu telesných pozostatkov
 5. skladovými priestormi

 

 1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
 1. pri hrobe pre dospelú osobu a dieťa staršie ako  10 rokov

  90 cm x 220 cm, hĺbka najmenej 1,60 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku   

  aspoň 2,2 m

- pri detskom hrobe (dieťa mladšie ako 10 rokov)

  60 cm x 160 cm, hĺbka najmenej  1,20 m

- pri detskom hrobe (dieťa mladšie ako 3 roky) najmenej

    50 m x 100 cm, hĺbka najmenej  1,20 m,

 1. dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
 2. bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
 3. rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m,
 4. rakva s ľudskými pozostatkami sa ukladá spravidla po jednom prípadne po dvoch nad sebou do každého hrobu.
 1. Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm c).
 2.  Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie  ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
 3. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je v našej obci určená na 20 rokov.
 4. Ľudské ostatky je možné exhumovať na príkaz sudcu, alebo prokurátora, alebo žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej  osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
 5. Žiadosť na exhumáciu podľa odseku 9)  podáva žiadateľ  prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať :

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva ak ide o ľudské  ostatky pred uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú  ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý  ľudské ostatky prevezie.

 1. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

§ 6

Nájomná zmluva - povinnosti nájomcu

 

 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
 2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenechá za nájomné podľa cenníka, ktorý tvorí prílohu tohto VZN, nájomcovi  hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
 3. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka., ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O  pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
 5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, potrebných na vedenie evidencie hrobových miest.
 6. Na prenajatom mieste majú pozostalí právo uložiť do hrobu ľudské pozostatky, zriadiť hrob a upraviť jeho povrch.
 7.  

§ 7

Výpoveď nájomnej zmluvy

 

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.   
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na   vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo  dňom , keď sa má hrobové miesto zrušiť.

      3.  Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, 

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

 1. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v  odseku 3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové  miesto na  vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové  miesto.
 2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 3  písm. a)  a  b),  je povinný  výpoveď  nájomnej  zmluvy  doručiť  nájomcovi  najmenej  tri   mesiace predo  dňom , keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu nie je známa  adresa    nájomcu,  alebo  sídlo  nájomcu,  uverejní  túto  informáciu  na  mieste  obvyklom  na pohrebisku.
 3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3  písm. c),  je povinný  výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr  do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené , ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
 4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného odseku 3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta  príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
 5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za  opustenú vec.

 

§ 8

Zákaz pochovávania

 

 1. Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.

                                                      § 9

Stavby na pohrebisku, výsadba

 

 1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu alebo prestavbe, alebo úprave) je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
 2. Pri budovaní stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť týmto VZN   a pokynmi prevádzkovateľa, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery.

      a) základy musia byť dimenzované na únosnosť pôdy
      b) rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu
               Jednohrob:   110 x 250cm  
               Dvojhrob :   210 x 250 cm 
               Trojhrob :    310 x 250 cm 
               Detský hrob ( dieťa do   3 rokov):     80 x 140 cm
               Detský hrob ( dieťa do 10 rokov):     90 x 200 cm
      c) uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, široké 70 cm                       

          (predná a  zadná strana susediacich hrobov)
      d) predné  a zadné  hrany ohrady musia byť v jednej rovine s hranami susedných 

         hrobov .

 1. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú   poskytovatelia služieb na pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.
 2. Vykonávateľ kamenárskych prác je povinný sa preukázať prevádzkovateľovi  písomným súhlasom osoby, ktorá je oprávnená na ich vykonanie.
 3. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviesť z pohrebiska, a  na vlastné náklady očistiť okolie hrobu.
 4. Odpredávať  alebo  odstraňovať  vybudované  stavby  nie  je prípustné bez vedomia  prevádzkovateľa pohrebiska.
 5. Ukladať demontované pomníky a ich súčasti na pohrebisku bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska je prísne zakázané.
 6. Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Zeleň na pohrebisku je treba pokladať za verejno-účelovú.
 7. Likvidáciu vyrastených drevín je možné podľa zákona č. 543/2002 Z.z vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa a pritom je potrebné dbať, aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu susedných hrobov. 
 8. Po ukončení prác je občan povinný na svoje náklady odstrániť zbytky drevín a očistiť okolie hrobu.

 

 

§ 10

Prístup na pohrebisko, povinnosti návštevníkov

 

 1. Pohrebisko je prístupné verejnosti nepretržite 24 hodín denne.
 2. Dom smútku je pre verejnosť prístupný spravidla hodinu pred pohrebom, na  základe požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.
 3. Prevádzkovateľ môže prístup na pohrebisko alebo jeho časti dočasne zakázať,  napr. v dobe vykonávania terénnych úprav, exhumácií,  za snehu či poľadovice, ak nemožno zaistiť bezpečnosť návštevníkov pohrebiska.
 4. Návštevník pohrebiska je povinný:
 1. dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú   povinností návštevníkov,
 2. zachovávať dôstojnosť pohrebiska.
 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať pokyny prevádzkovateľa a sú  povinní  správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Na pohrebisku nie je dovolené    robiť hluk, vykrikovať, fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné omamné  prostriedky, vstupovať už pod ich vplyvom, odkladať odpadky a iné veci mimo  miest na to určených, vodiť alebo vpúšťať psov a iné zvieratá. Návštevníci nesmú  poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku.
 2. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách, a to:
 1. na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami zomrelého do domu smútku, na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s telesnými pozostatkami zomrelého do chladiaceho zariadenia,
 2.  na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov,   obrubníkov, a inú úpravu hrobového miesta,
 3. na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého   s obstarávateľom pohrebu.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska vykonáva dozornú činnosť pri pietnych aktoch.
 3. V záujme ochrany vecí patriacich nájomníkom a návštevníkom, sú vodiči vozidiel   povinní pri vjazde a výjazde z pohrebiska umožniť prevádzkovateľovi kontrolu  úložných priestorov vozidiel. Vodiči vozidiel sú povinní dodržiavať pokyny  prevádzkovateľa, inak môžu byť vykázaní z priestorov pohrebiska.
 4. Prevádzkovateľ umožní voľný prístup k objektom na pohrebisku v dobe jeho sprístupnenia verejnosti a zaistí voľný prechod pohrebnému sprievodu.
 5. Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na susedné hroby je zakázané.
 6. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste,  alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Každý návštevník je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych predpisov.
 7. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný  odpad.
 8. Komunikácie na pohrebisku a uličky medzi hrobmi nie je možné užívať na iné účely ako komunikačné a nie je možné obmedzovať ich priechodnosť. Taktiež nie je možné bez súhlasu prevádzkovateľa umiestňovať úschovné priestory v okolí hrobov.
 9. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými alebo  fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov  pohrebiska.
 11. Podnikateľské subjekty, pred vstupom na pohrebisko si vyžiadajú od  prevádzkovateľa pohrebiska doklad „Povolenie na vstup na vykonanie prác“.  Tento doklad vydá poverený pracovník prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý  zinkasuje  poplatok v zmysle platného cenníka, o čom vydá príslušný doklad.
 12. Porušením povinností sa návštevník dopúšťa priestupku v zmysle zákona   o pohrebníctve.

 

§ 11

Nakladanie s odpadmi

 

 1. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta je povinný nájomca hrobového  miesta a návštevník pohrebiska odviesť na miesto na to určené na pohrebisku.
 2. Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviezť z pohrebiska.
 3. Odpad sa likviduje v kontajneroch na separovaný zber (plast, sklo, ostatný odpad)   a v sezónnom období vo veľkoobjemových kontajneroch, umiestnených v  priestoroch cintorínov.
 4. Odvoz odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska dodávateľským spôsobom.

 

§ 12

Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení prevádzkového poriadku pohrebiska vykonávajú:

 1. Starosta obce
 2. Hlavný kontrolór obce
 3. Poverený zamestnanci obecného úradu v Liešťanoch
 4. Poslanci Obecného zastupiteľstva
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

 

§ 13

Priestupky

 1. Priestupku podľa § 32 zákona č. 131/2010 Z.z. (zákona o pohrebníctve) sa dopustí ten, kto:

a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností   nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona o pohrebníctve,                                             

 b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona  o pohrebníctve,                                                                                                   c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písm. c)

     zákonao pohrebníctve,                                                                                                         d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona o pohrebníctve,                                                     e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e) zákona o pohrebníctve.,                       f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona o pohrebníctve.,                                                                g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b) zákona o pohrebníctve.

2 . Za priestupky podľa odseku 1 zákona o pohrebníctve  možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri        ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

3. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

4. Za priestupky podľa zákona č. 131/2010 Z.z. možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

5. Priestupky podľa odseku 1 písm a) až g) tohto VZN  prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokuty  je príjmom rozpočtu obce.

§ 14

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

 1. Toto Všeobecne  záväzné nariadenie  bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 25. júna 2013, uznesením č. 61/2013.
 2. Dňom účinnosti tohto VZN č. 3/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Liešťany stráca účinnosť VZN č. 1/2007 zo dňa 27.4.2007
 3. Dňom účinnosti tohto VZN stráca účinnosť „Cenník poplatkov za miesto na pohrebisku“ schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 18.9.2012 uznesením č. 4/2012/g, ktorý tvoril prílohu „Zásad hospodárenia s obecným majetkom.“
 4. Toto VZN č. 3/2013 nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2013.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je Cenník služieb, ktorý tvorí Prílohu č. 1.

                                                                          

 

 Vladimír  Šopoň

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 26.6.2013

Zvesené dňa

 

C e n n í k     s l u ž i e b

 

Príloha č. 1, k Prevádzkovému poriadku pohrebiska – cenník prenájmu hrobových miest a služieb súvisiacich s pochovávaním a prevádzkovaním pohrebiska v obci Liešťany:

 

 1. Prenájom hrobového miesta pre zosnulého, ktorý mal v Obci Liešťany trvalý pobyt:

            Na obdobie 10 rokov

 

Nájomné za jedno hrobové miesto a prehĺbený hrob                                     5,00 €

Nájomné za dvojhrob                                                                                   10,00 €

Nájomné za trojhrob                                                                                     15,00 €

Poplatok za vytvorené hrobové miesta dopredu, t.j. pred úmrtím

dotyčnej osoby, platí len pre občanov s trvalým pobytom v obci

Liešťany.

jednohrob                                                                                                        3,50 €/ rok

dvojhrob                                                                                                          7,00 €/ rok                                                                                           

 

 1. Prenájom hrobového miesta pre zosnulého, ktorý nemal v Obci Liešťany trvalý pobyt:

Na obdobie 10 rokov

 

Nájomné za jedno hrobové miesto a prehĺbený hrob                                   100,00 €

Nájomné za dvojhrob                                                                                   200,00 €

 

 1. Cena po uplynutí prenájmu za obnovu už prenajatého miesta na ďalších 10 rokov sa vyrubí vo výške  podľa bodu 1 alebo 2.

 

 1. Prvé a ďalšie prenajatie hrobového miesta pre dieťa do 15 rokov – zadarmo.

 

 1. Použitie Domu smútku na pohreb zosnulého je oslobodené od poplatku, hradí sa len spotreba elektrickej energie pri použití chlad. boxu.                                                                   

 

 1. Poplatok za vstup na cintorín pre kamenárske firmy alebo PO (podnikateľa), ktorý osádza náhrobný kameň                                                     10,00 €/ 1 hrob

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Vladimír Šopoň

                                                                                                 starosta obce