Všeobecne záväzné nariadenie

 

č. 3/2014

 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Liešťany

Obec Liešťany v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov m e n í

 

všeobecne záväzné nariadenie
č. 5 /2013
o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Liešťany

nasledovne:

 

§ 4
Výška a účel dotácie

 

3. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa alebo žiaka na rok podľa kategórie materských škôl a školských zariadení nasledovne:

Kategória škôl a školských zariadení

Normatív na mzdy a prevádzku na žiaka
(v EUR)

Dieťa materskej školy

1 650,00

Žiak školského klubu detí

1 400,00

Potencionálny stravník – žiak ZŠ

Dieťa MŠ

530,00

 

 

 

§ 7
Záverečné ustanovenia

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce.

2. Obecné zastupiteľstvo Obce Liešťany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 27.11.2014 uznesením č. 94/2014.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

 

 

                                                                                                         Ľubomír N o s k a

                                                                                                           starosta obce

Vyvesené: 27.11.2014

Zložené: